Danske støttepakker

Siden 2008 har danske politikere indført fem støttepakker, der alle har haft til formål at yde støtte til den finansielle sektor og erhvervslivet. Nedenfor giver vi et overblik over indholdet i de fem støttepakker.  

Læs mere om støttepakker til den finansielle sektor og erhvervslivet i denne præsentation (kun på engelsk). 

5: Udviklingspakken
Udviklingspakken har til formål at sikre, at danske virksomheder har adgang til finansiering. 

Udviklingspakken blev vedtaget af finansudvalget den 5. marts 2012 og består af tre hovedelementer
- styrkelse af vækst- og eksportfinansiering med 15 mia. kr.
- etablering af et landbrugsfinansieringsinstitut for at sikre finansiering til landmænd
- frasalg af FIH Erhvervsbanks ejendomsportefølje for at sikre en kontrolleret afvikling af porteføljen.

4: Konsolideringspakken
Konsolideringspakken indeholder fire elementer, herunder en ny process for afvikling af nødlidende banker, for at undgå afvikling under Afviklingspakken, efter to nødlidende pengeinstitutter i første halvår 2011 blev afviklet under denne, med tab for almindelige kreditorer til følge.    

Konsolideringspakken blev vedtaget af finansudvalget den 8. september 2011 og består af 4 elementer
- en ny konsolideringsprocess med medgift fra Staten og Indskydergarantien
- mulighed for at forlænge eksisterende og opnå nye statsgarantier ved fusioner
- ny forsikringsbaseret finansiering af Indskydergarantifonden (gældende fra 30. marts 2012)
- regler for nationale SIFI's (systemisk vigtige finansielle institutioner), kræver lovændring og er endnu ikke trådt i kraft.

....

3: Afviklingspakken
Fra 1. oktober 2010 er der lavet en ny model for overtagelse af nødlidende pengeinstitutter, hvor afviklingen sker på en kontrolleret måde; herunder at kunderne kan fortsætte deres løbende bankforretninger.

2: Kreditpakken
Regeringen indgik den 18. januar 2009 en aftale om en kreditpakke, der har tilført den finansielle sektor op mod 100 mia. kr. i hybrid kernekapital fordelt på op mod 75 mia. kr. til banker og 25 mia. kr. til realkreditselskaber. Danske Bank har optaget et evigtløbende hybridlån på 24 mia. kr. med mulighed for indfrielse 12. april 2014 og Realkredit Danmark har optaget et evigtløbende hybridlån på 2 mia. kr. med mulighed for indfrielse 12. maj 2012. Renten på lånene er ca. 9,6 % pa. i gennemsnit.

Danske Banks hybridkapital kan konverteres til aktier såfremt andelen af hybridkapital udgør mere end 35 % af den samlede kernekapital i Danske Bank A/S. Udgør hybridkapitalen mere end 50 % skal hybridkapitalen konverteres. I begge tilfælde gælder at der konverteres i portioner af 20 % af lånet indtil hybridkapitalens andel igen er under 35 %. Bankpakken giver også bankerne mulighed for at optage lån med statsgaranti.

Danske Bank har i juni og juli 2009 optaget lån på 38 mia. kr. med statsgaranti. Frem til 30. september 2010 var betalingen for denne statsgaranti indeholdt i præmien for at deltage Stabilitetspakken. Fra og med 4. kvartal 2010 betales 80 bp for statsgarantien svarende til ca. 75 mio. kr. per kvartal. Lånene har 3 års løbetid.

1: Stabilitetspakken
Stabilitetspakken var gældende fra den 6. oktober 2008 til den 30. september 2010. Stabilitetspakken indeholdt en statsgaranti på alle indlån og andre almindelige usikrede tilgodehavender. Pr. 1. oktober 2010 bortfaldt statsgarantien og i stedet er den almindelige indskydergaranti øget til 750.000 kroner.

Prisen for stabilitetspakken har været en sektorbetalt selvrisiko på 10 mia. kr. og en basisforsikringspræmie på 15 mia. kr. fordelt over to år. Danske Banks andel er fordelt med 625 mio. kr. i kvartårlige driftsomkostninger til og med 3. kvartal 2010, i alt 5 mia. kr. I samme periode har Danske Bank desuden udgiftsført 3,3 mia. kroner til at dække tab i andre banker, der er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet.


Sidst opdateret: 23-03-2012

Hvis du vil vide mere...

Risikorapporten

Læs eller download vores rapport om koncernens risiko- og kapitalstyring.

 Download Risikorapporten 2016 (kun på engelsk) 

 Q4 2016: Download Supplerende Søjle 3-oplysningsforpligtelser (kun på engelsk)​​

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility