Investor Relations-Politik

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Danske Banks Investor Relations-afdeling søger at leve op til de højeste normer for Investor Relations på globalt plan og i særdeleshed i banksektoren for derved at sikre, at Danske Bank-aktien er en stærkt likvid aktie med fair prissætning og at Danske Bank af kapitalmarkederne betragtes som en pålidelig, forudsigelig, tilgængelig og professionel virksomhed.

Med stringent og konsistent messaging ønsker vi at understøtte Danske Banks strategiske mål og omdømme ved på alle relevante områder at følge best practice, herunder yde en strategisk og proaktiv indsats over for koncernens investorer og tilbyde innovative digitale løsninger og konsistent professionel sparring med alle interessenter, hvor det er relevant.

Danske Banks Investor Relations-funktion har overordnet til formål at informere og kommunikere åbent, ærligt og rettidigt med aktionærer og långivere, analytikere og andre Investor Relations-interessenter om koncernens forhold. Dette sker i overensstemmelse med nationale og internationale lovkrav samt relevante børsregler og på grundlag af standarder og anbefalinger om corporate governance fra relevante organisationer.

INVESTOR RELATIONS-POLITIK OG HOLDNINGER
Ansvarsområder og organisation
Direktionen har ansvaret for, at der er etableret en Investor Relations-afdeling, hvis chef er ansvarlig for, at koncernen efterlever denne Investor Relations-politik. Chefen for Investor Relations rapporterer direkte til Danske Bank-koncernens CFO.
 
Investor Relations-afdelingen har til opgave at formidle informationer fra og om kapitalmarkederne til Danske Banks direktion, at bistå direktionen med at holde bestyrelsen orienteret samt generelt at fungere som partner for hele organisationen. Investor Relations-afdelingen har adgang til og modtager støtte fra direktionen i forbindelse med disse opgaver.
 
Talspersoner
Koncernens øverste ledelse og ledende medarbejdere i Investor Relations-afdelingen er bemyndigede til som talspersoner at kommunikere med kapitalmarkedsdeltagere.
 
Offentliggørelse af regnskaber og andre oplysninger
Som børsnoteret selskab offentliggør Danske Bank sine regnskaber og andre selskabsmeddelelser som fastsat i lovgivningen.

Umiddelbart efter offentliggørelsen af regnskaber og andre større nyheder og begivenheder, som antages at påvirke aktiekursen i væsentlig grad,

• lægger vi regnskaber og andre selskabsmeddelelser på vores hjemmeside og i apps på engelsk og dansk samt fact books og andre yderligere oplysninger
• holder vi tele- eller videokonferencer m.m. på vores hjemmeside og i apps suppleret med præsentationer, taler og andre relevante oplysninger. Udskrifter, inklusive efterfølgende spørgsmål og svar, er tilgængelige på vores hjemmeside og i apps inden for nogle få dage.

Målgrupper
Vi henvender os proaktivt til visse institutionelle investorer for at sikre, at koncernen har en stabil og diversificeret investorbase og at Danske Bank-aktien er en stærkt likvid aktie med fair prissætning. Vi bestræber os desuden på at opnå bred dækning fra relevante analytikere og gennemfører jævnligt undersøgelser med henblik på analyse af aktionærkredsen.

Arrangementer og møder med investorer og analytikere
Investor Relations-afdelingen varetager Danske Banks kontakt til investorer og analytikere, blandt andet ved jævnligt at afholde roadshows, investormøder, møder med udvalgte grupper og enkeltpersoner og pr. telefon og mail. Vi arrangerer også kapitalmarkedsdage og lignende efter behov for at øge gennemsigtigheden og sikre en endnu bedre dialog med vores investorer.
 
Vi besvarer spørgsmål fra interessenter, forudsat at det er helt klart, at besvarelsen ikke indebærer videregivelse af intern viden eller på anden vis kan være til skade for koncernen.
Når vi bliver bedt om at gennemgå udkast til analytikeres rapporter, begrænser vi vores kommentarer til følgende:
• at korrigere historiske faktaoplysninger
• at henlede opmærksomheden på offentligt tilgængelige oplysninger
• at drøfte generelle forhold, som kan påvirke underliggende forudsætninger
• at drøfte emner, som tydeligvis ikke har afgørende betydning for konkrete sager
 
Silent periode
I en periode på tre uger forud for den planlagte offentliggørelse af kvartalsrapporter (en såkaldt "silent" periode) kommenterer og drøfter vi ikke forhold, som vedrører vores finansielle resultater generelt eller vores forventninger.
 
Roadshow - udvælgelse
Vi udvælger investeringsbankpartnere til møder med institutionelle investorer efter følgende kriterier:
• dokumenteret forståelse af samt stor interesse for Danske Bank og vores branche, herunder grundig dækning fra analytikeren
• indgående viden om og adgang til eksisterende og potentielle investorer med henblik på at sikre relevante møder af høj kvalitet
 
Efter hvert roadshow evaluerer vi vores bankpartnere på baggrund af disse kriterier, og vi bruger resultaterne til planlægning af udvælgelse af bankpartnere fremover. Vi bestræber os på at øge gennemsigtigheden ved at give disse partnere feedback og tildele dem scores.
 
Ordinær generalforsamling
På Danske Banks ordinære generalforsamlinger kan aktionærer tage ordet, stille spørgsmål til bestyrelsen og gennem afstemninger få indflydelse på de anliggender, der er på dagsordenen. Formandens beretning transmitteres via hjemmesiden.
 
Evaluering
Vi følger op på vores fremskridt i forhold til interne målsætninger gennem perceptionsundersøgelser, rankings og andet relevant input fra vores interessenter. Udfaldet, resultatet og anbefalingerne af sådanne perceptionsundersøgelser forelægges efterfølgende for direktionen, således at den kan tage de svar, det input og de anbefalinger, der er modtaget, med i sine overvejelser med henblik på at forbedre Danske Banks og Investor Relations-afdelingens performance.
 
Senest opdateret: 11. oktober 2016

Læs mere

Finansielle regnskaber
Finansiel information
Læs Danske Banks års- og kvartalsrapporter og se vores seneste online regnskab.

Finansiel information
Fact book
Vores fact book indeholder detaljeret information om Danske Bank-koncernens enkelte forretningsområder.
Fact book
Kursliste
Danske Bank-aktien
Find forskellig information om Danske Bank-aktien.
Aktiedata
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility