Vores ledelse


Vi har en ledergruppe, der består af folk med solid, international ledelelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra en lang række forskellige brancher på de markeder, hvor Danske Bank er til stede.

Thomas F. Borgen

Administrerende direktør

Medlem af direktionen

Jacob Aarup-Andersen

Chief Financial Officer

Medlem af direktionen

Tonny Thierry Andersen

Chef for Wealth Management

Medlem af direktionen

Jesper Nielsen

Chef for Personal Banking

Medlem af direktionen

Lars Mørch

Chef for Business Banking

Medlem af direktionen

Glenn Söderholm

Chef for Corporates & Institutions

Medlem af direktionen

Jim Ditmore

Chef for Group Services & Group IT (COO)

Medlem af direktionen

Carsten Rasch Egeriis

Chef for Group Risk

Medlem af direktionen

Jeanette Fangel Løgstrup

Chef for Group Marketing & Communications

Henriette Fenger Ellekrog

Chef for Group HR                                                     

Sådan er vi organiseret

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 20. mar 2017Remuneration Policy
 • 09. mar 2017Remuneration Report 2016
 • 10. mar 2015Retningslinjer for resultatafhængig aflønning
 • 02. feb 2017Remuneration of management 2016

Ole Andersen

Formand

Se CV Valgt af generalforsamlingen i 2010. Formand for Aflønningsudvalget og Nomineringsudvalget, medlem af Risikoudvalget.

Urban Bäckström

Næstformand

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2012. Medlem af Nomineringsudvalget.

Dorte Annette Bielefeldt

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af medarbejderne i 2014 som første suppleant. Indtrådt i bestyrelsen i september 2017.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af generalforsamlingen i 2016. Medlem af Nomineringsudvalget.

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af medarbejderne i 2014.

Carsten Eilertsen 

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af medarbejderne i 2010.

Charlotte Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af medarbejderne i 2006. Medlem af Aflønningsudvalget.

Jørn P. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2012. Formand for Revisionsudvalget.

Rolv Erik Ryssdal

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2014. Medlem af Aflønningsudvalget.

Carol Sergeant

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2013. Formand for Risikoudvalget, medlem af Revisionsudvalget.

Martin Tivéus

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af generalforsamlingen 2017. Medlem af Risikoudvalget.

Hilde Tonne

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af generalforsamlingen i 2016. Medlem af Revisionsudvalget og Aflønningsudvalget.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.
 • Risiko

  Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer: Carol Sergeant, Ole Andersen og Martin Tivéus.

  Læs udvalgets kommissorium

  Risikoudvalget mødtes 7 gange i 2016
  MedlemAntal møder i 2016
  Ole Andersen7
  Carol Sergeant7
  Urban Bäckström

   


 • Revision

  Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer: Jørn P. Jensen, Carol Sergeant og Hilde Tonne.

  Læs udvalgets kommissorium

  Revisionsudvalget mødtes 9 gange i 2016
  MedlemAntal møder i 2016
  Jørn P. Jensen9
  Carol Sergeant9
  Lars-Erik Brenøe7 (indtrådt i udvalget i 2016)
  Trond Westlie1 (udtrådt af udvalget i 2016)
 • Aflønning

  Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønnings-mæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer.

  Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og –praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer: Ole Andersen, Charlotte Hoffmann, Rolv Erik Ryssdal og Hilde Tonne.

  Læs udvalgets kommissorium

   Aflønningsudvalget mødtes 6 gange i 2016
  Medlem Antal møder i 2016
   Ole Andersen6
   Charlotte Hoffmann6
   Hilde Tonne 3 (indtrådt i udvalget i 2016)
   Rolv Erik Ryssdal 4 (indtrådt i udvalget i 2016) 
 • Nominering

  Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer: Ole Andersen, Lars-Erik Brenøe og Urban Bäckström.

  Læs udvalgets kommissorium

   Nomineringsudvalget mødtes 3 gange i 2016
   Medlem Antal møder i 2016
   Ole Andersen3
   Urban Bäckström3
   Trond Westlie3

Bestyrelsesmøder i 2016

Bestyrelsen afholdt 16 møder i 2016

 Bestyrelsesmedlem

Antal møder i 2016
 Ole Andersen16
 Trond Ø. Westlie14
Lars-Erik Brenøe12 (indtrådt i bestyrelsen i 2016)
Kirsten Ebbe Brich16
Urban Bäckström14
Carsten Eilertsen14
Charlotte Hoffmann15
 Jørn P. Jensen16
 Steen Lund Olsen16
Rolv Erik Ryssdal14
 Carol Sergeant14
 Hilde Tonne14 (indtrådt i bestyrelsen i 2016)

Nominering og valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingsvalgte medlemmer
Medarbejdervalgte medlemmer
Generalforsamlingsvalgte medlemmer

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år, men kan genvælges flere gange. Medlemmerne af bestyrelsen skal trække sig tilbage senest på den første generalforsamling, der afholdes efter, at de er fyldt 70.

Et særligt udvalg bedømmer kandidater til bestyrelsen, som er foreslået af aktionærerne, direktionsmedlemmer og bestyrelsens nuværende medlemmer og indstiller dem dernæst til valg.

Aktionærerne kan foreslå andre kandidater ved at indsende et forslag til optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling eller ved at foreslå en kandidat på generalforsamlingen.

Medarbejdervalgte medlemmer

Medarbejderrepræsentanter har de samme rettigheder, forpligtelser og opgaver som andre bestyrelsesmedlemmer. De kommer fra forskellige områder og funktioner i Danske Bank, og de kan medvirke til at skabe en atmosfære af tillid mellem medarbejdere og ledelse.

Med undtagelse af medlemmerne af direktionen kan samtlige medarbejdere, der arbejder i Danmark, vælges som medarbejderrepræsentant.

Den overenskomst, som Danske Bank er underlagt i Danmark, giver medarbejderrepræsentanter særlig beskyttelse mod afskedigelse. I henhold til dansk lovgivning sidder medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for en fireårig periode, og de vælges af medarbejderne.