Resultatforventninger 2008

Det seneste år har været kendetegnet ved finansiel uro med turbulens på kapitalmarkederne, faldende aktiekurser, væsentlig udvidelse af kreditspænd samt faldende økonomisk vækst. I de seneste måneder er forventningerne til den generelle økonomiske vækst i Europa for både 2008 og 2009 blevet yderligere reduceret.

Den danske BNP-vækst forventes nu reduceret fra 1,7 pct. i 2007 til 1,0 pct. i 2008. På koncernens øvrige markeder ventes også en lavere vækst, men fortsat over gennemsnittet for Euroland på 1,4 pct. Forventningen til den for koncernen vægtede BNP-vækst i 2008 er nu 1,6 pct. mod en forventning på 2,5 pct. ved indgangen til året.

Den finansielle uro og den svage realøkonomiske vækst medfører sværere indtjeningsvilkår for den finansielle sektor. Koncernens veldiversificerede forretningsmodel, stærke kapital- og likviditetsgrundlag samt kommende års planlagte omkostningsreduktioner udgør et solidt grundlag for at sikre indtjeningsfremgang. På kort sigt medfører den finansielle uro og den realøkonomiske udvikling imidlertid, at koncernens indtægtsforventninger er behæftet med større usikkerhed end vanligt.

Ved aflæggelsen af delårsrapporten for 1. kvartal ventedes koncernens resultat for hele året at blive 6-13 pct. lavere end i 2007. Indeholdt heri var forventning om, at bankaktiviteterne ville vise indtægtsfremgang i intervallet 4-7 pct., hvilket fortsat forventes.

Driftsomkostningerne ventes fortsat samlet at stige i niveauet 2-4 pct.

Resultatet før tab på udlån, eksklusive handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter, forventes for hele 2008 at stige med 10-20 pct. i forhold til 2007, hvilket svarer til forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2008.

Forretningsområderne Danske Markets og Danica Pension er udsat for særligt volatile markedsforhold, og derfor er handelsindtægterne og indtjening fra forsikringsaktiviteter særdeles afhængige af fremtidige kursforhold. For Danske Markets ventes fortsat god udvikling i de kundedrevne aktiviteter, men de samlede handelsindtægter ventes dog noget lavere end i 2007. I Danica Pension ventes fortsat et negativt resultat. Det forventes derfor, at indtægtsførsel af risikotillæg må udskydes til et senere tidspunkt.

Den økonomiske opbremsning har på kort tid været kraftig. Dette har ikke materialiseret sig i accelereret behov for nedskrivninger i forhold til koncernens tidligere forventning, hvorfor det fortsat ventes, at tab på udlån vil nærme sig gennemsnittet for koncernen, set over en konjunkturcyklus. Ustabile markedsforhold og faldende aktivværdier kan dog presse tabsniveauet over gennemsnittet.

Der forventes fortsat en effektiv skatteprocent på 25.

På baggrund af de særligt volatile markeder kan koncernens nettoresultat ikke meningsfuldt anslås indenfor et snævert interval. Resultatet i 1. halvår har vist nedgang på grund af udviklingen i de finansielle markeder. Også i 2. halvår ventes udviklingen på kapitalmarkederne at have væsentlig indflydelse på det endelige resultat.


Senest opdateret: 07-08-2008

Se Danske Bank's interaktive risikorapport

Interaktiv risikorapport

Læs eller download vores rapport om koncernens risiko- og kapitalstyring.

 Download Risikorapporten 2016 (kun på engelsk) 

 Q4 2016: Download Supplerende Søjle 3-oplysningsforpligtelser (kun på engelsk)​​

Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility