Forventninger 2006

Der er for 2006 udsigt til moderat økonomisk vækst i Europa med forventning om svagt stigende rentesatser. Væksten på koncernens hovedmarkeder forventes at blive højere end i Europa som helhed.

Indtægter
Nettorente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteterne forventes at blive øget i forhold til 2005 som følge af en tocifret udlånsvækst inden for såvel boligfinansiering som erhvervsudlån. Herudover vil indtægterne fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland indgå med et fuldt år mod 10 måneder i 2005. Generelt forventes en god vækst i forretningsomfanget igennem året. Den høje aktivitet på realkredit- og fondsmarkedet forventes dog ikke at fortsætte med samme styrke i 2006.

Handelsindtægterne forventes at blive lavere end i 2005, som var påvirket af engangsindtægter og et ekstraordinært højt aktivitetsniveau. Koncernens markedsposition forventes fastholdt, men handelsindtægterne vil i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året.

Forsikringsaktiviteterne forventes også i 2006 at udvise en positiv forretningsudvikling. Som følge af indtægtsførsel i 2005 af risikotillæg fra tidligere år og nye regnskabsregler for opgørelse af unit-link hensættelser forventes indtjeningen fra forsikringsaktiviteter dog at blive lavere end i 2005.

Indtægter af engangskarakter udgjorde 1,6 mia. kr. i 2005 hidrørende fra salg af ejendomme, unoterede aktier, herunder HandelsFinans, fra salg af låneporteføljen i New York og London samt indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år. Desuagtet forventes koncernens samlede indtægter at blive på niveau med 2005.

Omkostninger
Koncernens omkostninger forventes at blive forøget i niveauet 5 pct., hvoraf Bankaktiviteter Nordirland og Irland tegner sig for godt halvdelen af stigningen. I 2006 vil der i forhold til 2005 både indgå yderligere to driftsmåneder og øgede, planlagte integrationsomkostninger. Eksklusive disse forhold forventes koncernens omkostninger at blive forøget i niveauet 2 pct. Forøgelsen afspejler den generelle omkostningsudvikling og et fortsat højt aktivitetsniveau i de danske, norske og svenske detailbankaktiviteter.

Resultat før tab på udlån
Ses bort fra de betydelige engangsindtægter i 2005, forventes resultatet før tab på udlån at stige moderat.

Tab på debitorer
På baggrund af den forventeligt gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes beskedne tab på udlån i 2006.

Resultat før skat
Årets resultat før skat forventes på grund af de betydelige engangsindtægter i 2005 at blive lavere end i 2005. Det endelige resultat vil dog fortsat afhænge af blandt andet aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og kursudviklingen på de finansielle markeder.

Skat
Koncernens skatteprocent forventes at blive 28.Arkiv
Dato
1. november 2005
11. august 2005
3. maj 2005

 Senest opdateret/revideret: 09-02-2006

Kom videre

Danske Bank aktien
Find forskellig information om Danske Bank-aktien.

Aktiedata
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility