Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Screening og restriktioner

Det er en integreret del af vores arbejde med ansvarlige investeringer at identificere de risici inden for miljø og sociale forhold, selskabsledelse og normer, der kan påvirke investeringernes finansielle performance og have en negativ samfundspåvirkning. Vi anvender screening for alle investeringsløsninger, hvilket understøtter vores ambition om at reducere bæredygtighedsrisici og udvælge investeringer, der kan levere attraktive og langsigtede afkast.

Screening skaber værdi for investeringsprocessen og kunder

Investeringerne screenes løbende, og det er et vigtigt værktøj for investeringsteams. Screeningen anvendes både i analysen af ESG-forhold samt i deres aktivt ejerskabsaktiviteter. Screeningen giver dem større viden om selskabers ESG-arbejde og gør investeringsteams i stand til at reducere investeringsrisici. På samme tid kan screening bidrage til at identificere positive investeringsmuligheder til gavn for kunderne. 

Læs hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores politik for ansvarlige investeringer

Nobina ser omstillingen til en grøn økonomi som en forretningsmulighed og en måde at styrke markedspositionen på og nedbringe risikoen for, at de ikke er fremtidssikret. Allerede nu stiller mange byer krav til, at busser kun kører på grøn energi, og vi forventer, at flere byer vil stille lignende eller strengere krav til bustransport i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at Nobina fremtidssikrer busserne på et tidligt tidspunkt.

Joel Backesten

Porteføljeforvalter

ESG-investeringsprodukter

Vi tilbyder en række investeringsprodukter, der ikke kun tager hensyn til bæredygtighedsforhold, men også fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Det kalder vi for ESG-investeringsprodukter. Disse produkter fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning. ESG-investeringsprodukter opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål

Vi tilbyder produkter, der ud over at tage hensyn til bæredygtighedsrisici også har et eller flere bæredygtige investeringsmål. Det kalder vi for fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Disse produkter investerer i aktiviteter, der bidrager til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund. De kan eksempelvis investere i selskaber, der arbejder for grøn omstilling og bekæmper klimaforandringerne, sikrer rent drikkevand, forebygger forurening, beskytter miljøet, fremmer biodiversiteten, sikrer større social lighed eller bidrager til FN’s Verdensmål på anden vis. Samtidig medfører investeringerne ikke væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Screening i investeringsprocessen

Baseret på data fra en række ESG-analysebureauer screenes investeringerne for at identificere forretningskritiske bæredygtighedsrisici. Det inkluderer også, hvorvidt selskaber lever op til internationale normer og rammer for selskabers samfundsansvar. Der screenes blandt andet i henhold til principperne i FN’s Global Compact og OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises. Screeningen hjælper os med at identificere selskaber, der eksempelvis bidrager til klimaforandringer, har en skadelige miljømæssig adfærd eller utilstrækkelige arbejdstager- og menneskerettighedspraksis.

Ud fra screeningen, investeringsanalysen og dialog med selskaber kan investeringsteams eksempelvis vælge at øge, reducere eller frasælge specifikke investeringer. Vi kan også vælge at indføre en investeringsrestriktion over for specifikke selskaber.

Systematisk monitorering

Vores risikoafdeling arbejder uafhængigt af vores investeringsteams og hjælper dem i at have en struktureret proces for at håndtere, adressere og reducere relevante risici, herunder bæredygtighedsrisici. Afdelingen har bæredygtighedsspecialister, der eksempelvis sparrer med investeringsteams, hvorvidt bæredygtighedsrisici er tilstrækkelig inkorporeret i investeringsbeslutninger, eller hvordan aktivt ejerskab kan bidrage til at reducere risici.  Hertil sparrer de også med investeringsteams om i hvilken grad, og hvordan de kan fremme miljømæssige og sociale forhold samt ledelsesaspekter for vores ESG-investeringsprodukter. 

En systematisk proces for at vurdere og monitorere bæredygtighedsrisici er et centralt element i at sikre, at vi hele tiden varetager kundernes interesser og lever op til deres forventninger.

Christian Vestergaard Paulsen

Head of Portfolio Risk Advisory 

Ekskluderer selskaber

Vi ekskluderer en række selskaber for at håndtere og reducere de negative samfundsmæssige konsekvenser for bæredygtighedsaspekter. Investeringsrestriktionerne omfatter aktie- og virksomhedsobligationer for investeringsuniverset. Du kan altid få mere information om, hvordan en fond bruger restriktioner ved at se i prospektet og følge med i fondens rapportering.

 • Termisk kul og tjæresand er to af de energikilder, der har den højeste CO2-udledning. Tjæresand er blandt de mest CO2-intensive måder til at producere råolie på og udleder tre gange så meget CO2 som konventionel olie. Termisk kul udleder også et højt niveau af andre forurenende stoffer. Vi mener ikke, at det er en fornuftigt håndtering af klimarisici at øge aktiviteterne inden for disse energiformer. Samtidig er det miljøskadeligt og bidrager væsentligt til global opvarmning. Derfor investerer vi ikke i selskaber, hvor fem procent eller mere af omsætningen stammer fra termisk kulminedrift, termisk kulenergi eller en kombination af disse. Vi investerer heller ikke i selskaber, hvor fem procent eller mere af omsætningen stammer fra udvinding af olie fra tjæresand eller fra energiproduktion fra tørv. 

  Restriktionerne er led i vores mål om at udfase investeringer i selskaber med aktiviteter inden for disse tre brændselstyper senest i 2030 inden for EU og OECD og senest i 2040 for resten af verden. Det er på linje med udfasningsplanen i Parisaftalen.

  Vi kan investere i selskaber med en omsætning på over fem procent fra kul, hvis de har troværdig strategi for at udfase kul og lever op til klimaniveau tre hos Transition Pathway Initiative. Det betyder, at selskaberne eksempelvis skal have kvalitative mål for reduktionen af deres GHG-udledningen, rapportere på deres scope 3 GHG-udledning og være transparente om deres lobbyaktiviteter inden for klimadagsordenen.

  Disse restriktioner er baseret på Danske Banks Position Statements omkring bæredygtighed.

   Se ekskluderede selskaber
 • Vi investerer ikke i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben. Det er våben, som er forbudt i henhold til international lovgivning eller anses som værende for kontroversielle på grund af den vilkårlige skade, som de forårsager. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt atomvåben. Disse restriktioner er baseret på Danske Banks Position Statements. Se ekskluderede selskaber
 • Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætning kommer fra dyrkning, forarbejdning eller produktion af tobaksprodukter. Det omfatter både produkter, der helt eller delvist er baseret på bladtobak samt såkaldte ’next generation’ tobaksprodukter som fx elektroniske cigaretter og snus. Se ekskluderede selskaber
 • Vi ekskluderer selskaber, der er involveret i ESG-relaterede kontroverser og aktiviteter, som vores kunder og nordiske samfund anser som værende uetiske og i modstrid med deres normer. Når vi ekskluderer selskaber ud fra normbrud, er det baseret på data fra ESG-analysebureauer, screening i forhold til  internationale normer som Global Compact og OECD Guidelines for Multinational Enterprises, dialog med kunder og input fra investeringsteams samt fra andre relevante interessenter.
  Eksempelvis er der ekskluderet selskaber, som har klimaskadelig adfærd, skader biodiversiteten, bidrager til vandforurening, bryder med menneskerettighederne, har utilstrækkelige arbejdstagerrettigheder eller er involveret i korruption. Se ekskluderede selskaber

Restriktioner tilpasset kundebehov

Vores kunder har forskellige behov og værdier, og derfor udbyder vi også investeringsprodukter, der har yderligere restriktioner inden for bestemte sektorer, aktiviteter eller produkter. Det kan være restriktioner over for eksempelvis alkohol, gambling, pornografi, fossile brændstoffer og militært udstyr.