Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bæredygtig långivning

Når vi bevilliger lån til vores erhvervskunder, forpligter vi os på den lange bane. Det indebærer, at vi altid foretager en grundig vurdering af erhvervskundens økonomiske situation. Det er i både kundens og vores interesse, at vi kun yder kredit, når kunden kan opfylde sine forpligtelser over for banken og forstår risikoen ved at optage lån.


Vores ambition er at være med til at fremme omstillingen til bæredygtighed i de samfund, vi driver virksomhed i. Denne transformation kræver investeringer og finansiering, og her kan Danske Bank spille en vigtig rolle. Vi er derfor begyndt at inddrage miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold i vores långivning og i dialogen med kunderne. Som bank ønsker vi at støtte vores kunder i deres omstilling til en mere bæredygtig forretningsmodel.

Glenn Söderholm

Chef for Personal & Business Customers

Fundamentet for bæredygtig långivning

Vi er begyndt at bygge fundamentet for vores bæredygtige långivning – og vi arbejder med en lang række områder, lige fra at uddanne vores medarbejdere i bæredygtighed til at identificere sektorer med høj risiko. Vi har taget små men vigtige skridt, og der er fortsat et stykke vej endnu. Ved at inddrage overvejelser om miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i vores kreditproces, gør vi ESG til en stadigt mere integreret del af vores kerneforretning.

ESG-risiko kan vendes til en forretningsmulighed

Hvis man som virksomhed ikke inddrager ESG-forhold i sine strategiske overvejelser, løber man en risiko for skade på både omdømme og finansielle resultater. Omvendt kan en virksomhed ved at integrere ESG-forhold i sin strategi reelt omdanne ESG-risikoen til en forretningsmulighed.
Et eksempel på en potentiel miljømæssig risiko er affaldshåndtering. Hvis affald ikke håndteres korrekt, kan det påvirke en virksomhed negativt. På verdensplan går en tredjedel af alle fødevarer tabt, og det er til stor skade for miljøet. For supermarkeder er det dyrt at smide varer ud efter udløbsdatoen, og det kan skade deres omdømme i offentligheden. I de nordiske lande er flere supermarkeder derfor begyndt at re madspild ved at sætte prisen ned på fødevarer, der nærmer sig udløbsdatoen eller ved at anvende disse varer i deres egne kantiner.

En anden industri, der kan være udsat for adskillige ESG risici, er kemikalieindustrien, hvor specielt sociale faktorer såsom produktsikkerhed og medarbejderens sundhed & sikkerhed er vigtige faktorer at tage højde for. Andre relevante ting at tage i betragtning kan være, om virksomheden har alle relevante miljøtilladelser og –processer på plads til at kunne håndtere giftige gasser korrekt. Virksomheden kan håndtere denne problemstilling ved at sikre sig, at deres medarbejdere er korrekt uddannet og ved, hvordan de skal håndtere en eventuel ulykke. Dermed omdannes risikoen til en forretningsmulighed, der i sidste ende kan være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Håndtering af ESG-processer i vores daglige arbejde

Vi begyndte at inddrage ESG-forhold i vores kreditpolitik i 2015, og vi er nu i gang med at integrere ESG-forhold i vores långivning til erhvervskunder.

Det indebærer, at vi skal have en forståelse for den enkelte kundes forretningsmodel, og for hvordan kunden arbejder med bæredygtighed. Vi skal også forstå, hvordan kunden håndterer eventuelle ESG-dilemmaer eller ømtålelige forhold. Ved at se på kundens forretning i sin helhed og i den daglige dialog med kunden opnår vi en forståelse for kundens arbejde med de forskellige ESG-forhold. Præcis som vi gør, når vi i forbindelse med långivning vurderer kundens andre risici og muligheder.

Vores kunder forventer, at vi har en god forståelse for deres virksomhed, og at vi varetager deres økonomiske interesser. Når vi taler ESG med vores kunder, arbejder vi på at skabe en fælles forståelse for både risici og muligheder og hvordan de påvirker kunden. Dermed kan vi også være med til at skabe værdi for vores kunder og hjælpe dem med at indarbejde bæredygtighed i deres virksomhed på en systematisk måde. Og det vil sætte dem i stand til at klare sig bedre.

Christel-Marie Edvardsen

Branch Manager, Business Center SE

Vores ESG-principper

Vi yder ikke lån til kunder, som vi enten mener ikke overholder eller bevidst overtræder FN’s principper for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Vores kreditpolitik er grundlaget for vores långivning, og vores ESG-principper er en del af politikken. Vi efterlever principperne i praksis , når vi screener og kreditvurderer den enkelte kunde.

Politik


Vores kreditpolitik fremhæver ESG som en vigtig del af kreditvurderingen. Kreditpolitikken og understøttende instrukser angiver de specifikke krav til ESG risikostyring i den daglige kreditproces.

ESG Vurdering


Vi foretager en grundig ESG-analyse, der vægter lige så meget som vurderingen af de finansielle nøgletal. På grundlag af data vi får fra kunden, offentlige kilder og dataudbydere mv. ser vi på virksomhedens historiske performance, overholdelse af lovgivning, certificering mm. samt arbejde med bæredygtighed. ESG-vurderingerne evaluerer også kundernes tilpasning til koncernens position statements.
Læs mere i vores Publikationer og politikker

Udvikling af vores ESG-kompetencer

Uddannelse er et væsentligt element i vores arbejde med ESG. Ved at opbygge kompetencer og viden inden for ESG kan vi sammen med kunden få en fælles forståelse for kundens ESG-risici og -muligheder. I vores uddannelse af medarbejderne bruger vi cases og dilemmaer fra den virkelige verden. Det giver gode drøftelser og hjælper os med at løfte vores kompetencer.
Uddannelse er blot én del af vores bestræbelser på at integrere ESG-forhold på lige fod med finansielle forhold i vores långivning. Som andre eksempler på vores arbejde kan nævnes at vi udvikler et it-baseret scoringsværktøj, forbedrer mulighederne for supplerende uddannelse og gør vores retningslinjer for de enkelte sektorer endnu bedre.