Gå til hovedindhold

Bæredygtig långivning

Når vi bevilliger lån til vores erhvervskunder, forpligter vi os på den lange bane. Det indebærer, at vi altid foretager en grundig vurdering af erhvervskundens økonomiske situation. Det er i både kundens og vores interesse, at vi kun yder kredit, når kunden kan opfylde sine forpligtelser over for banken og forstår risikoen ved at optage lån.


Vores ambition er at være med til at fremme omstillingen til bæredygtighed i de samfund, vi driver virksomhed i. Denne transformation kræver investeringer og finansiering, og her kan Danske Bank spille en vigtig rolle. Vi er derfor begyndt at inddrage miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold i vores långivning og i dialogen med kunderne. Som bank ønsker vi at støtte vores kunder i deres omstilling til en mere bæredygtig forretningsmodel.

Glenn Söderholm

Chef for Personal & Business Customers

Fundamentet for bæredygtig långivning

Vi er begyndt at bygge fundamentet for vores bæredygtige långivning – og vi arbejder med en lang række områder, lige fra at uddanne vores medarbejdere i bæredygtighed til at identificere sektorer med høj risiko. Vi har taget små men vigtige skridt, og der er fortsat et stykke vej endnu. Ved at inddrage overvejelser om miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i vores kreditproces, gør vi ESG til en stadigt mere integreret del af vores kerneforretning.

ESG-risiko kan vendes til en forretningsmulighed

Hvis man som virksomhed ikke inddrager ESG-forhold i sine strategiske overvejelser, løber man en risiko for skade på både omdømme og finansielle resultater. Omvendt kan en virksomhed ved at integrere ESG-forhold i sin strategi reelt omdanne ESG-risikoen til en forretningsmulighed.
Et eksempel på en potentiel miljømæssig risiko er affaldshåndtering. Hvis affald ikke håndteres korrekt, kan det påvirke en virksomhed negativt. På verdensplan går en tredjedel af alle fødevarer tabt, og det er til stor skade for miljøet. For supermarkeder er det dyrt at smide varer ud efter udløbsdatoen, og det kan skade deres omdømme i offentligheden. I de nordiske lande er flere supermarkeder derfor begyndt at re madspild ved at sætte prisen ned på fødevarer, der nærmer sig udløbsdatoen eller ved at anvende disse varer i deres egne kantiner.

En anden industri, der kan være udsat for adskillige ESG risici, er kemikalieindustrien, hvor specielt sociale faktorer såsom produktsikkerhed og medarbejderens sundhed & sikkerhed er vigtige faktorer at tage højde for. Andre relevante ting at tage i betragtning kan være, om virksomheden har alle relevante miljøtilladelser og –processer på plads til at kunne håndtere giftige gasser korrekt. Virksomheden kan håndtere denne problemstilling ved at sikre sig, at deres medarbejdere er korrekt uddannet og ved, hvordan de skal håndtere en eventuel ulykke. Dermed omdannes risikoen til en forretningsmulighed, der i sidste ende kan være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Håndtering af ESG-processer i vores daglige arbejde

Vi begyndte at inddrage ESG-forhold i vores kreditpolitik i 2015, og vi er nu i gang med at integrere ESG-forhold i vores långivning til erhvervskunder.

Det indebærer, at vi skal have en forståelse for den enkelte kundes forretningsmodel, og for hvordan kunden arbejder med bæredygtighed. Vi skal også forstå, hvordan kunden håndterer eventuelle ESG-dilemmaer eller ømtålelige forhold. Ved at se på kundens forretning i sin helhed og i den daglige dialog med kunden opnår vi en forståelse for kundens arbejde med de forskellige ESG-forhold. Præcis som vi gør, når vi i forbindelse med långivning vurderer kundens andre risici og muligheder.

Vores kunder forventer, at vi har en god forståelse for deres virksomhed, og at vi varetager deres økonomiske interesser. Når vi taler ESG med vores kunder, arbejder vi på at skabe en fælles forståelse for både risici og muligheder og hvordan de påvirker kunden. Dermed kan vi også være med til at skabe værdi for vores kunder og hjælpe dem med at indarbejde bæredygtighed i deres virksomhed på en systematisk måde. Og det vil sætte dem i stand til at klare sig bedre.

Christel-Marie Edvardsen

Branch Manager, Business Center SE

Vores ESG-principper

Vi yder ikke lån til kunder, som vi enten mener ikke overholder eller bevidst overtræder FN’s principper for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Vores kreditpolitik er grundlaget for vores långivning, og vores ESG-principper er en del af politikken. Vi efterlever principperne i praksis , når vi screener og kreditvurderer den enkelte kunde.

Politik


Vores kreditpolitik fremhæver ESG som en vigtig del af kreditvurderingen.

ESG Screening


Vi screener vores portefølje i henhold til vores position statements for klimaændringer og våben & forsvar. Derudover screener vi for at identificere virksomheder med aktiviteter i højrisiko-sektorer og/eller virksomheder, der potentielt handler i strid med vores ESG-principper. Disse kunder er underlagt en ESG-vurdering.

ESG Vurdering


Vi foretager en grundig ESG-analyse, der vægter lige så meget som vurderingen af de finansielle nøgletal. På grundlag af data vi får fra kunden, offentlige kilder og dataudbydere mv. ser vi på virksomhedens historiske performance, overholdelse af lovgivning, certificering mm. samt arbejde med bæredygtighed.

Udvikling af vores ESG-kompetencer

Uddannelse er et væsentligt element i vores arbejde med ESG. Ved at opbygge kompetencer og viden inden for ESG kan vi sammen med kunden få en fælles forståelse for kundens ESG-risici og -muligheder. I vores uddannelse af medarbejderne bruger vi cases og dilemmaer fra den virkelige verden. Det giver gode drøftelser og hjælper os med at løfte vores kompetencer.
Uddannelse er blot én del af vores bestræbelser på at integrere ESG-forhold på lige fod med finansielle forhold i vores långivning. Som andre eksempler på vores arbejde kan nævnes at vi udvikler et it-baseret scoringsværktøj, forbedrer mulighederne for supplerende uddannelse og gør vores retningslinjer for de enkelte sektorer endnu bedre.

Højrisiko-sektorer

Højrisiko-sektorer
Våben og forsvar
Fossile brændstoffer
Skovbrug
Mine- og metalindustrien
Højrisiko-sektorer
Vi har defineret 4 sektorer, som vi mener har en forhøjet ESG-risiko i forhold til bæredygtig långivning. Kunder i disse sektorer har vi yderligere forventninger til, når vi yder lån. I henhold til vores politik analyserer og vurderer vi disse risici, når vi yder lån til virksomheder i de pågældende sektorer.
 Disse forventninger er beskrevet i vores position statements:
Våben og forsvar
Fossile brændstoffer
Skovbrug
Minedrift og metaller
Våben og forsvar
Våben og forsvar
Vi anerkender en nations ret til at bruge våben til at forsvare sig selv og til andre legitime nationale sikkerhedsformål, som det fremgår af FN’s charter. Vi accepterer, at forskellige typer våben er nødvendige for at nå internationalt accepterede mål som f.eks. fredsbevarende missioner.

Der er dog en forhøjet risiko forbundet med våben- og forsvarsindustrien, når visse våben og deres mulige anvendelse er i strid med den internationale humanitære lovgivning, eller når disse typer af våben anvendes til andet end national sikkerhed og selvforsvar.

Fossile brændstoffer
Fossile brændstoffer
Det globale energibehov forsætter med at stige, og selv med udviklingen af mere energieffektive systemer, der medfører en lavere CO2-udledning, forventes fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas) fortsat at udgøre en vigtig del af energi- og brændstofforsyningen over hele verden i de kommende år.
Når vi arbejder med kunder i sektoren, sigter vi mod at minimere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser og understøtte god ledelse ved at fremme internationalt anerkendte standarder.
Virksomheder, der producerer eller anvender fossile brændstoffer, bidrager til klimaforandringer, og nogle af de identificerede ESG-risici giver anledning til bekymringer.
Jordbrug
Vandforbrug
Biodiversitet 
Affaldshåndtering
Udledninger og emissioner
Helbred og sikkerhed 
Menneskerettigheder
Bestikkelse og korruption

Skovbrug
Skovbrug 
Veldrevne skove er nødvendige for at sikre en bæredygtig lokal og global udvikling. Sektoren har dog udfordringer i form af at sikre bæredygtigt skovbrug og undgå ulovlig skovhugst. Nogle af de ESG-risici, vi overvejer, når vi vurderer virksomheder i sektoren, er
påvirkningen på lokalsamfund
pres på naturressourcer
påvirkning på biodiversiteten og truede arter
indfødte befolkningers rettigheder
indirekte medvirkende til klimaforandringer som følge af skovrydning 

Mine- og metalindustrien
Mine- og metalindustrien
Mine- og metalindustrien leverer råvarer, som bruges til dagligdags ting over hele verden. Ifølge FN kan mine- og metalindustri – når den forvaltes effektivt og ordentligt – både stimulere den økonomiske vækst og nedbringe antallet af fattige.

Minedrift er miljøbelastende, og de identificerede risici omfatter
brug af vand og kemikalier
biodiversitet
mineralaffald
udledning

Andre ESG-risici relaterer sig til sociale og ledelsesmæssige forhold og vedrører
bestikkelse
korruption
indfødte befolkningers rettigheder
medarbejdernes sundhed og sikkerhed
ansættelsesvilkår

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Bæredygtig finans

Bæredygtig finans er kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed.
Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer er en grundsten i, at vi kan beskytte kundernes investeringer og skabe attraktive afkast.
Læs mere