Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Sager relateret til vores skatteservices

I foråret 2020 konstaterede vi, at de interne processer for de skatteservices, vi tilbyder vores kunder med værdipapirdepoter, ikke var tilstrækkelige. Vi har derfor indledt en grundig gennemgang for at afdække andre mulige problemstillinger.

Nogle af problemstillingerne kan medføre negative konsekvenser for vores kunder, såsom forkert skattemæssig behandling af afkast på værdipapirer eller forsinkelser i vores skatteservices. Hovedparten af de berørte kunder er kunder i Danske Bank i Danmark, mens resten er kunder i Danske Bank i de øvrige nordiske lande.

Vi har stort fokus på at løse problemstillingerne og sikre, at vores kunder tilbydes korrekte skatteservices i forbindelse med deres værdipapirer. Såfremt en problemstilling medfører et direkte tab for den enkelte kunde, vil vi naturligvis kompensere kunden.

Typer af problemstillinger

De problemstillinger, vi indtil nu har identificeret, kan opdeles i tre kategorier:

 • Forsinkelser og fejl i vores processer for tilbagesøgning af udbytteskat og kildereduktion
 • Indberetningsfejl som følge af systembegrænsninger
 • Mulige fejl i skattefordele som følge af utilstrækkelige kontroller på tværs af lande

Forsinkelser og fejl i vores processer for tilbagesøgning af udbytteskat og kildereduktion

Vi har identificeret utilstrækkelige processer for tilbagesøgning af udbytteskat og kildereduktion i forbindelse med vores håndtering af afkast på udenlandske værdipapirer på vegne af vores kunder. Det har medført fejl i de skatteservices, vi har leveret til vores kunder, og forsinkelser i vores behandling af tilbagesøgning af udbytteskat, f.eks. forsinkelser i overførslen af tilbagebetalt skat på amerikanske værdipapirer.
  • Vi har tidligere konstateret forsinkelser i vores skatteservice vedrørende tilbagesøgning af udbytteskat på udenlandske værdipapirer, hvilket berører 2.900 kunder. Ud af disse er ca. 2.000 berettiget til kompensation, og vi har som forventet færdiggjort kompensationsbetalingerne bortset fra særlige tilfælde.

  • For vores 2.400 kunder berørt af forsinket tilbagebetaling af skat på amerikanske værdipapirer har vi som forventet færdiggjort kompensationsbetalingerne i Sverige, Norge og Finland bortset fra særlige tilfælde. I Danmark er vi i dialog med skattemyndighederne om den korrekte form for kompensation.

Indberetningsfejl som følge af systembegrænsninger

Vi har konstateret begrænsninger i de systemer, banken anvender i forbindelse med skatteservices, og disse begrænsninger har ført til fejl. De foreløbige undersøgelser har vist, at der i nogle tilfælde er anvendt forkerte koder til indberetning af udbytte for nogle kunders depoter, hvilket potentielt har resulteret i uberettigede skattefordele. Vi har derudover konstateret mindre uoverensstemmelser i de afkast på amerikanske værdipapirer, der er udbetalt til kunder, som skyldes anvendelse af forkerte valutakurser i bankens systemer.
 • Yderligere analyser viser, at der kan være sager blandt 130 erhvervskunder, som fortsat kan være berørt af anvendelse af forkerte koder til indberetning af udbytte. Vi er i gang med at implementere procedurer og kontroller til sikring af korrekt anvendelse af koderne til indberetning af udbytte, samt informere de berørte kunder om problemstillingen og den fremtidige proces.

Mulige fejl i skattefordele som følge af utilstrækkelige kontroller på tværs af lande

Vi har identificeret utilstrækkelige kontroller på tværs af lande. Dette har primært været tilfældet i forbindelse med skatteservices til kunder, der flytter fra ét land til et andet og dermed fra én skattejurisdiktion til en anden. Disse utilstrækkelige kontroller kan medføre, at kunderne har modtaget forkerte skattefordele.
 • Vi er i gang med at undersøge denne problemstilling nærmere.

Tidslinje

 • Vi sender redegørelse til Finanstilsynet om de yderligere mulige problemstillinger relateret til vores skatteservices. 
  Læs mere
 • I april 2021 informerer vi kunder berørt af vores forsinkelser i skatteservice. I april 2021 har vi færdiggjort håndteringen af udeståender sager.
 • I januar 2021 begynder vi at informere kunder, der potentielt ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat på amerikanske værdipapirer, de er berettigede til.

 • I august 2020 begynder vi at identificere, hvilke kunder der ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat, de er berettigede til. I samme måned begynder vi også at håndtere de udestående sager med tilbagesøgning af udbytteskat.

 • I forbindelse med en gennemgang af vores servicemodel på skatteområdet konstaterer vi forsinkelser i vores service med tilbagesøgning af udbytteskat og vores håndtering af tilbagebetalt udbytteskat fra de amerikanske skattemyndigheder. Vi påbegynder en intern undersøgelse og forbedrer vores processer for at undgå, at sådanne fejl opstår igen.

Hvis du vil vide mere