Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Sager relateret til vores skatteservices

I foråret 2020 konstaterede vi, at de interne processer for de skatteservices, vi tilbyder vores kunder med værdipapirdepoter, ikke var tilstrækkelige. Vi har derfor indledt en grundig gennemgang for at afdække andre mulige problemstillinger.

Nogle af problemstillingerne kan medføre negative konsekvenser for vores kunder, såsom forkert skattemæssig behandling af afkast på værdipapirer eller forsinkelser i vores skatteservices. Hovedparten af de berørte kunder er kunder i Danske Bank i Danmark, mens resten er kunder i Danske Bank i de øvrige nordiske lande.

Vi har stort fokus på at løse problemstillingerne og sikre, at vores kunder tilbydes korrekte skatteservices i forbindelse med deres værdipapirer. Såfremt en problemstilling medfører et direkte tab for den enkelte kunde, vil vi naturligvis kompensere kunden.

Typer af problemstillinger

De problemstillinger, vi indtil nu har identificeret, kan opdeles i tre kategorier:

 • Forsinkelser og fejl i vores processer for tilbagesøgning af udbytteskat og kildereduktion
 • Indberetningsfejl som følge af systembegrænsninger
 • Mulige fejl i skattefordele som følge af utilstrækkelige kontroller på tværs af lande

Forsinkelser og fejl i vores processer for tilbagesøgning af udbytteskat og kildereduktion

Vi har identificeret utilstrækkelige processer for tilbagesøgning af udbytteskat og kildereduktion i forbindelse med vores håndtering af afkast på udenlandske værdipapirer på vegne af vores kunder. Det har medført fejl i de skatteservices, vi har leveret til vores kunder, og forsinkelser i vores behandling af tilbagesøgning af udbytteskat, f.eks. forsinkelser i overførslen af tilbagebetalt skat på amerikanske værdipapirer.
  • Vi har tidligere konstateret forsinkelser i vores skatteservice vedrørende tilbagesøgning af udbytteskat på udenlandske værdipapirer, hvilket berører 2.900 kunder. Ud af disse er ca. 2.000 berettiget til kompensation, og vi har som forventet færdiggjort kompensationsbetalingerne bortset fra særlige tilfælde, der fremadrettet bliver behandlet som en del af den daglige drift.

  • For vores 2.400 kunder berørt af forsinket tilbagebetaling af skat på amerikanske værdipapirer har vi som forventet også færdiggjort kompensationsbetalingerne bortset fra særlige tilfælde, der fremadrettet bilver behandlet som en del af den daglige drift.

  • Vi har tidligere konstateret utilstrækkelig dokumentation for kunder i relation til kildereduktion. Op mod 450 berørte kunder er informeret om problemstillingen, og vi er fortsat i gang med at indsamle den relevante dokumentation.

  • Vi har gennemført en grundig undersøgelse for at afdække andre mulige problemstillinger. På den baggrund har vi identificeret nogle ganske få sager med fejlregistreringer i kundens skatteserviceaftale. De berørte kunder bliver informeret og kompenseret.

Indberetningsfejl som følge af systembegrænsninger

Vi har konstateret begrænsninger i de systemer, banken anvender i forbindelse med skatteservices, og disse begrænsninger har ført til fejl. De foreløbige undersøgelser har vist, at der i nogle tilfælde er anvendt forkerte koder til indberetning af udbytte for nogle kunders depoter, hvilket potentielt har resulteret i uberettigede skattefordele. Vi har derudover konstateret mindre uoverensstemmelser i de afkast på amerikanske værdipapirer, der er udbetalt til kunder, som skyldes anvendelse af forkerte valutakurser i bankens systemer.
 • Vi har kommunikeret til 90 erhvervskunder, som potentielt kunne være berørt af anvendelsen af forkerte koder til indberetning af udbytte. Yderligere analyser viser, at seks af kunderne var berørt af problemstillingen, og de er informeret om dette. Vi har implementeret procedurer og kontroller til sikring af korrekt anvendelse af koderne til indberetning af udbytte. 

Mulige fejl i skattefordele som følge af utilstrækkelige kontroller på tværs af lande

Vi har identificeret utilstrækkelige kontroller i forbindelse med skatteservices til kunder, der flytter fra ét land til et andet og dermed fra én skattejurisdiktion til en anden. Disse utilstrækkelige kontroller kan medføre, at kunderne har modtaget forkerte skattefordele. Endvidere har der ikke været tilstrækkelig klarhed om vores skatteservices til kunder i relation til grænseoverskridende beholdninger.
  • På baggrund af vores undersøgelse på tværs af alle markeder kan vi konstatere, at der ikke er sket forkert behandling af kunder, som flytter mellem skattejurisdiktioner. Vi har dermed afsluttet problemstillingen. 

  • Vi har undersøgt, om der har været utilstrækkelig kontrol for grænseoverskridende beholdninger og kan konkludere, at det ikke er tilfældet. Vi informerer relevante kunder for at afklare, hvor vi kan yde service for grænseoverskridende beholdninger.

   

Tidslinje

 • Vi sender redegørelse til Finanstilsynet om de yderligere mulige problemstillinger relateret til vores skatteservices. 
  Læs mere
 • I april 2021 informerer vi kunder berørt af vores forsinkelser i skatteservice. I april 2021 har vi færdiggjort håndteringen af udeståender sager.
 • I januar 2021 begynder vi at informere kunder, der potentielt ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat på amerikanske værdipapirer, de er berettigede til.

 • I august 2020 begynder vi at identificere, hvilke kunder der ikke har modtaget de tilbagebetalinger af udbytteskat, de er berettigede til. I samme måned begynder vi også at håndtere de udestående sager med tilbagesøgning af udbytteskat.

 • I forbindelse med en gennemgang af vores servicemodel på skatteområdet konstaterer vi forsinkelser i vores service med tilbagesøgning af udbytteskat og vores håndtering af tilbagebetalt udbytteskat fra de amerikanske skattemyndigheder. Vi påbegynder en intern undersøgelse og forbedrer vores processer for at undgå, at sådanne fejl opstår igen.

Hvis du vil vide mere