Content is loading
Gå til hovedinnhold

Aktivt eierskap er veien til positive endringer

Som investor er Danske Bank i stand til å forme fremtidens virksomheter og kan drive samfunnet i en mer ansvarlig og bærekraftig retning.

Vi er forpliktet til å være en aktiv eier og å hjelpe virksomheter med å administrere og forbedre bærekraftsproblemer og redusere bærekraftsrisiko. Ikke bare understøtter denne tilnærmingen virksomhetenes langsiktige verdiskaping og bidrar til å skape attraktiv avkastning for kundene, men den bidrar også til en positiv samfunnsutvikling.

Vi utøver aktivt eierskap på tre måter


Går i dialog med ledelsen i virksomheter


Stemmer på generalforsamlingene i virksomheter


Samarbeider med andre investorer og organisasjoner

Skape verdier for investeringer, virksomheter og samfunn

Våre investeringsteam har en direkte dialog med virksomhetene med sikte på å bringe virksomhetens atferd, strategier og ytelse relatert til forretningskritiske bærekraftsspørsmål over i en mer ansvarlig retning. Teamene våre har inngående kjennskap til virksomhetene de investerer i, og de bruker denne kunnskapen til å påvirke virksomhetene til å redusere CO2-utslipp, skape bedre mangfold blant styremedlemmene, styrke avfallshåndteringsprosesser, redusere vannforurensning, skape trygge og sunne arbeidsforhold for ansatte, etterleve menneskerettighetene og bekjempe korrupsjon. Alt dette bidrar til å redusere bærekraftsrisikoen ved investeringer, og det bidrar også til å skape mer ansvarlige virksomheter og bærekraftige samfunn.

Samtidig gir dialogen investeringsteamene bedre innblikk i virksomhetene – innsikt som teamene senere bruker for å ta de beste investeringsbeslutningene for å skape den beste potensielle avkastningen for våre kunder.

Investeringsteamene bruker dialog for å:

 • diskutere og redusere virksomhetsspesifikke bærekraftsrisiko, og derved beskytte kundeinvesteringer
 • påvirke virksomheter til å takle bærekraftsutfordringer og løse problemsaker
 • påvirke virksomhetene til å forbedre rapporteringen av forretningskritiske ESG-problemer
 • få større forståelse og kunnskap om virksomhetenes forretningsmodeller, strategier og vekstmuligheter
 • støtte virksomhetenes langsiktige, ansvarlige utvikling og bidra til en positiv samfunnsutvikling

Ta ansvar

Vi tror at den mest effektive måten vi kan bidra til positive endringer på, er å forbli investert i virksomheter og ved å ta ansvar.

Av den grunn selger vi oss ikke ut av virksomheter og vender ryggen til dem hvis det oppstår problemer, utfordringer eller dilemmaer. I stedet har vi en konstruktiv dialog for å utøve press og hjelpe virksomhetene med å endre atferd og løse utfordringer og problematisk praksis. Vi tror at dette er måten å skape reelle endringer på og å sikre sunne, ansvarlige virksomheter.

Ekskludering som siste utvei

Det kan ta tid for virksomhetene å forbedre seg – og vi støtter dem på lang sikt gjennom aktiv dialog.

Hvis vi vurderer at en virksomhet ikke forbedrer seg tilstrekkelig over tid, og hvis vi ikke ser noen ytterligere måter for å utøve press mot virksomheten på, kan vi selges oss ut eller innføre en investeringsbegrensning for det spesifikke virksomheten.

Bevege oljevirksomheter i grønn retning

Investorer har mange muligheter til å påvirke oljevirksomheter til å delta i det grønne skiftet. Oljevirksomheter blir ikke grønne over natten, og reisen er både lang og krevende. For seniorporteføljeforvalter Kasper From Larsen handler det om å ta ansvar og bruke sin innflytelse som investor for å bidra til omdannelsen.

Slik bidrar Kasper til å skape merklimavennlige oljevirksomheter (Dansk PDF)

Bruk av stemmerett på generalforsamlinger

Som investor bruker Danske Bank sin stemmerett til å fremme vår mening på generalforsamlingene i virksomheter. Vi stemmer enten for eller imot forslag for å sikre at virksomhetene blir i stand til å skape langsiktige verdier og redusere bærekraftsrisiko og minimere negativ innvirkning på samfunnet.

På vårt dashbord for fullmaktsavstemning redegjør vi regelmessig for hvordan vi stemmer over forslag på generalforsamlinger.

For å se våre stemmeaktivitet, klikk her.

Retningslinjer for avstemning

Våre retningslinjer for avstemning styrer hvordan vi stemmer over forslag på generalforsamlinger. Det overordnede og ledende prinsippet bak vår stemmegivning er å forbedre og beskytte kundenes investeringer.

Retningslinjene redegjør blant annet for hvordan vi stemmer over økonomiske forhold, styregodtgjørelse, kapitalstruktur og aksjonærrettigheter. Det finnes også en rekke veiledende prinsipper for hvordan vi stemmer over forslag knyttet til ESG-spørsmål med sikte på å redusere bærekraftsrisiko og minimere virksomhetens negative innvirkning på bærekraftsspørsmål i samfunnet. Slike ESG-problemer inkluderer CO2-utslipp, energieffektivitet, kjønnsdiversitet, bruk av fornybar energi, biologisk mangfold, vann og sanitet, arbeidstaker og menneskerettigheter , barnearbeid og antikorrupsjon.

Se våre retningslinjer for stemmegivning ( Engelsk PDF)

Rimelige godtgjørelsespakker i legemiddelindustrien

For å tiltrekke seg riktig kompetanse og de riktige talentene er det viktig å ha et passende godtgjørelsesnivå til styremedlemmene i legemiddelvirksomheter. Det er imidlertid viktig at styremedlemmene ikke har en uhensiktsmessig økonomisk interesse i virksomhetens resultater.

Porteføljeforvalter Jesper Neergaard Poll bruker generalforsamlingen til å legge til rette for fornuftige godtgjørelsespakker og sikre en sunn insentivstruktur for styremedlemmene.

Les historien

Skape endring gjennom samarbeid

Danske Bank er medlem av en rekke investororganisasjoner og investorinitiativ, og vi samarbeider med en rekke andre relevante interessenter. På den måten ønsker vi å bidra til å utvikle ansvarlige investeringer og fremme åpenhet og bærekraftsstandarder i virksomhetene og i finansmarkedene.

Bedre rapportering

Å jobbe med ansvarlige investeringer krever ESG-informasjon av høy kvalitet om virksomhetene. Gjennom partnerskap og direkte dialog og diskusjon oppfordrer vi virksomheter, myndigheter og ESG-dataleverandører til kontinuerlig å forbedre og standardisere rapportering om ESG-spørsmål og bærekraftsrisiko. Dette gjør det mulig for investorene å øke antall ESG-faktorer og bærekraftsrisikoer som de tar med i investeringsprosessen, og det understøtter samtidig ambisjonen om at investeringskapital i økende grad bør plasseres i investeringer som arbeider mot et mer bærekraftig samfunn.

Styrke mulighetene til å påvirke

Vi samarbeider med andre investorer og interessenter for å utøve aktivt eierskap og delta i felles dialog med virksomhetene for å bidra til positive endringer. Ved å samarbeide får vi og investeringssamfunnet en sterkere stemme, og det gjør oss i stand til å legge press på virksomhetene for å forbedre eller løse ESG-utfordringer og sørge for en ansvarlig selskapsmodell.Vi jobber med:

 • Organisasjonen oppfordrer virksomheter og kommuner til å publisere opplysninger om sin klimapåvirkning. Hovedmålet med det dette er å redusere klimagassutslipp fra virksomhetene og redusere konsekvensene av klimaendringene. Ved å samle inn og dele informasjon om klimagassutslipp og klimastrategier, gjør organisasjonen investorene i stand til å redusere klimarelaterte risikoer i investeringer.
  Les mer om organisasjonen her


 • Climate Action 100+ er et stort, investordrevet initiativ som engasjerer virksomheter i dialog om klimaagendaen. Sammen med mer enn 500 globale investorer er vi i Danske Bank i dialog med virksomhetene som har de høyeste nivåene av CO2-utslipp verden over. Hensikten med dette er å få disse virksomhetene til å redusere klimapåvirkningen i samsvar med klimamålene i Paris-avtalen og forbedre rapporteringen av CO2-utslipp. Foreningen er i dialog med virksomheter innen olje- og gassindustrien, forsynings- og gruvesektoren, transportsektoren, industribedrifter og forbrukersektoren.

  Les mer om organisasjonen her

 • Som en del av vår ambisjon om å støtte opp under det grønne skiftet har Danske Bank undertegnet Montreal Carbon Pledge. Det betyr at vi rapporterer om karbonavtrykket fra ESG-investeringsprodukter.


 • Danske Bank er medlem av Partnership for Carbon Accounting Financials, som er et globalt partnerskap for finansinstitusjoner. Formålet med samarbeidet er å utvikle og implementere en standard for analyse og rapportering av klimagassutslipp fra investeringer og utlån.

  Les mer om samarbeidet her.

 • FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI) er en FN-støttet medlemsorganisasjon som arbeider for å forstå hvordan ESG-faktorer påvirker investeringer. Organisasjonen støtter medlemmene i å integrere bærekraft i sine investeringer og aktiviteter knyttet til aktivt eierskap. Danske Bank har vært medlem av FNs PRI siden 2010, og vi har signert organisasjonens seks prinsipper for ansvarlige investeringer som danner grunnlaget for vårt arbeid innen ansvarlige investeringer. Vi rapporterer årlig til FNs PRI om våre prosesser og vår fremgang med å implementere de seks prinsippene i vårt arbeid med ansvarlige investeringer.

  Les om FN PRI her

 • The institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) fokuserer på å redusere klimaendringene. Alliansen har mer enn 250 medlemmer, og dens oppgave er å mobilisere kapital til det grønne skiftet og å bidra til å skape et robust samfunn som kan håndtere klimaendringene. Dette oppnås gjennom samarbeid med virksomheter, politikere, investorer og andre interessenter. IIGCC bidrar til å skape regulering, investeringspraksis og selskapsstrategier som ivaretar de langsiktige risikoene og mulighetene knyttet til klimaendringer.

  Les mer om IIGCC her
 • Danske Bank samarbeider med Sustainability Accounting Standards Board (SASB) for å anvende styrets kunnskap om og kompetanse til å analysere virksomhetskritiske ESG-faktorer. SASBs ambisjon er å hjelpe virksomheter med å identifisere, administrere og rapportere de ESG-faktorene som er viktigst for investorene. Vi oppfordrer virksomheter til å bruke SASBs rapporteringsmetode fordi dette vil gjøre det mulig for investorene å sammenligne ESG-innsatsen mellom ulike virksomheter. Slike sammenligninger øker åpenheten rundt viktige ESG-spørsmål, noe som styrker investorenes evne til å håndtere bærekraftsrisiko og å inkludere ESG-kriterier i investeringsbeslutninger.

  Les mer om SASB her.

 • Danske Bank er medlem av de danske, norske, svenske og finske avdelingene av Sustainable Investment Forum (SIF). SIFs oppgave er å fremme kunnskap og utveksle erfaringer om ansvarlige investeringer og å bidra med analyse og data innen dette feltet

 • Danske Bank er medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)-initiativet, som utvikler måter virksomhetene kan rapportere sin klimarelaterte økonomiske risiko til investorer, långivere og andre interessenter på. Vi anser at TCFDs anbefalinger hjelper virksomhetene med å forstå informasjonsbehovet for finansielle virksomheter, slik at disse virksomhetene kan respondere på mulige klimarelaterte finansielle risikoer. Samtidig oppfordrer initiativet virksomheter til å rapportere klimarelaterte spørsmål som samsvarer med investorenes behov. Vi oppfordrer virksomheter til å rapportere om klimarelaterte risikoer i samsvar med TCFD-anbefalingene. Vi tror dette vil hjelpe virksomhetene med å ta de riktige miljømessige skrittene og skape fremtidssikre virksomheter
  Les mer om TCFD her