Content is loading
Gå til hovedinnhold

Bærekraftshensyn tas med i investeringsbeslutningene

I Danske Bank er vår ambisjon å generere attraktiv, risikojustert avkastning for våre kunder. Derfor analyserer vi miljømessige, sosiale og selskapsstyringsmessige (ESG) faktorer for alle våre investeringsprodukter. Dette er måten å redusere bærekraftsrisiko på en systematisk måte og samtidig skape mest mulig verdi for våre kunder. Derfor har vi også produkter som jobber for å fremme ESG-faktorer gjennom investeringer.

Skape verdi for investeringsprosessen

Våre investeringsteam er ansvarlige for å innlemme bærekraftsrisiko i sine investeringsanalyser og investeringsbeslutninger. Ved å analysere ESG-faktorer i forbindelse med økonomiske faktorer får disse teamene større kunnskap om investeringene og kan identifisere bærekraftsrisiko og investeringsmuligheter. Vi tror at denne tilnærmingen skaper størst verdi, fordi den gjør det mulig for investeringsteamene våre å ta best mulige investeringsbeslutninger, beslutninger som gagner våre kunders investeringer på best måte.

ESG-investeringsprodukter

Vi tilbyr en rekke investeringsprodukter som strekker seg utover bare å inkludere bærekraftsrisiko i investeringsprosessen. Vi kaller disse produktene ESG-produkter, og de fremmer positive miljømessige eller sosiale forhold samt god selskapsstyring (ESG). Produktene sørger blant annet for dette ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. Våre ESG-produkter kan også aktivt påvirke virksomheter til å bli mer bærekraftige eller oppmuntre dem til å la være å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.

Bærekraftige investeringsprodukter

Vi tilbyr produkter som i tillegg til å ta hensyn til bærekraftsrisikoer også har flere bærekraftige investeringsmål. Det kaller vi for bærekraftige investeringsprodukter. Disse produktene investerer i aktiviteter som bidrar til å løse noen av verdens utfordringer og skape et mer bærekraftig samfunn. De kan f.eks. investere i selskaper som arbeider for grønn omstilling og bekjemper klimaendringene, sikrer rent drikkevann, forebygger forurensning, beskytter miljøet, fremmer biologisk mangfold, sikrer større sosial likhet eller på andre måter bidrar til FNs verdensmål. Samtidig medfører ikke investeringene vesentlig skade på andre bærekraftmål.

De bærekraftige investeringsproduktene våre oppfyller artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.
b40b7e45-00090258-1cc1289b

Skreddersydde bærekraftsanalyser

Ulike investeringer har ulike trekk og påvirkes forskjellig av ESG-faktorene. Av den grunn skreddersyr det individuelle investeringsteamet ESG-analysen til den spesifikke investeringsstrategien og aktivaklassen for å skape verdi for investeringsbeslutninger. Dette gjør vi for alle våre kunders investeringer.

Systematisk arbeid med bærekraftsrisiko

Investeringsteamene identifiserer og vurderer bærekraftsfaktorene som utgjør risikoer og potensielt har en negativ innvirkning på investeringsavkastningspotensialet, og som en del av prosessen blir virksomhetene analysert for å se om de oppfyller internasjonale standarder og rammeverk for samfunnsansvar (les mer her). Gjennom en strukturert prosess for å analysere bærekraftsfaktorer, kan investeringsteamene systematisk håndtere og redusere potensiell bærekraftsrisiko ved investeringer.

I fremtiden vil de klimarelaterte kravene til virksomhetene bare øke, og dette vil påvirke bedriftsmodeller og økonomiske resultater. Av denne grunn overvåker porteføljeforvalter Lars Erik Moen virksomhetens karbonavtrykk og følger med på initiativene disse virksomhetene tar for å redusere klimapåvirkningen. Dermed er han i stand til å redusere den potensielle risikoen for at en virksomhet blir verdsatt feil i forhold til klimautfordringene det står overfor.

Les historien (engelsk PDF)

En av de viktigste utfordringene i bygge- og eiendomssektoren er å rapportere og administrere bærekraftarbeidet til underleverandører. Porteføljeforvalter Emelie Holmström fokuserer spesifikt på dette området – ikke minst på grunn av de økende kravene til forsyningskjeden i denne sektoren.

Les historien (engelsk PDF)

For kvantitative porteføljeforvaltere som Ville Kivipelto er ESG-data en viktig faktor. Lær hvordan han bruker ESG-data og vårt ESG-analyseverktøy mDASH® for å måle kvaliteten på bedriftens bærekraftsytelse.

Les historien her(PDF)

Risiko og muligheter innenfor en klimaagenda

Klimaendringer og det grønne skiftet genererer et bredt spekter av risikoer og muligheter som påvirker virksomheter og deres fremtidige verdiskaping. Måten en virksomhet håndterer klimarelaterte faktorer på avgjør om virksomheten er attraktiv investering eller ikke. Våre investeringsteam analyserer dette for å identifisere og håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter for virksomhetene de investerer i.

Klimarapporten vår gir eksempler på arbeid utført av våre investeringsteam om klimaspørsmål i papirindustrien, energi- og finanssektoren og kobber- og transportsektoren.

Les rapporten her (Engelsk PDF)

Bærekraftsanalyser basert på et sterkt fundament

Investeringsteamene bruker en rekke ESG-verktøy for å identifisere og analysere bærekraftsrisiko og ESG-faktorer på en systematisk måte når de velger ut investeringer. Vi følger denne prosessen for alle våre investeringsprodukter.
 • Vi har utviklet vårt eget ESG-analyseverktøy – mDASH® – som identifiserer virksomhetenes bærekraftsrisiko og muligheter knyttet til ESG-faktorer.mDASH® organiserer og kategoriserer data fra virksomheter og eksterne dataleverandører slik at investeringsteamene våre kan skjære gjennom informasjonsstøyen og identifisere og analysere forretningskritiske bærekraftsfaktorer. Verktøyet hjelper investeringsteamene med å vurdere hvordan spesifikke virksomheter styrer og utvikler seg med hensyn til bærekraftsrisiko og ESG-faktorer for å beskytte kundenes investeringer og levere attraktiv avkastning.

  Lær mer om mDASH® her (Engelsk PDF)
 • For å sikre en systematisk innarbeidelse av bærekraftsrisiko og ESG-faktorer bruker våre investeringsteam den avanserte ESG- dataplattformen. Denne plattformen består av mer enn 8000 datapunkter om virksomhetenes ESG-faktorer fra 11 forskjellige ESG- dataleverandører. Våre investeringsteam Bilde/illustrasjon bruker disse dataene til å analysere og evaluere hvordan virksomhetene håndterer ESG-faktorer, og dataene gir teamene dypere innsikt i og bredere perspektiver for virksomhetene de gransker. Plattformen gir investeringsteamene en helhetlig forståelse av hver virksomhets bærekraftsrisiko og ESG-relaterte muligheter, som teamene deretter innlemmer i investeringsanalysen.

  Les mer ESG-dataplattformen (Engelsk PDF)

 • Ved å undersøke investeringsuniverset for å identifisere og forstå virksomhetens bærekraftsrisiko og muligheter, er våre investeringsteam i stand til å redusere risiko eller identifisere investeringsmuligheter. Screening brukes også til å identifisere virksomheter som potensielt bryter internasjonale standarder.

  Les mer om screening her

 • Vi har et team av spesialister og analytikere innen ESG som støtter våre investeringsteam i en systematisk analyse og identifisering av forretningskritiske ESG-faktorer og innarbeidelse av bærekraftsrisiko i investeringsprosessen.

 • Våre investeringsteam og ESG-spesialister opplæres fortløpende for å utvide sin ESG- kompetanse. Denne vedvarende opplæringen sikrer at vi hele tiden kan forbedre og utvikle arbeidet med å integrere ESG og bærekraftsrisiko i investeringsprosessen. Investeringsteamene og ESG-spesialistene får opplæring og gjennomfører utdanningsprogrammer fra eksterne sertifiseringsinstitusjoner, og mange har for eksempel fått EFFAS Analyst-sertifisering.

ESG Integration Council

ESG Integration Council veileder gjennomføringen av strategien for ansvarlige investeringer og diskuterer spørsmål som er relevante for hele investeringsorganisasjonen, uavhengig av aktivaklasser og investeringsstrategier. For eksempel diskuterer og vurderer rådet bærekraftsrisikoer og dilemmaer, og det vurderer også investeringsbegrensninger eller inngåelse av nye aktive eierskapssamarbeid og initiativer med andre investorer. ESG Integration Council består av sjefsporteføljeforvaltere og investeringsforvaltere.

Bærekraftsrisiko gjenspeiles i vår godtgjørelsespolicy

Bærekraftsrisiko er inkludert i de samlede risikoparametrene for vederlagspolitikken. I tillegg tar vederlagspolitikken hensyn til at når investeringsteamene forvalter kundenes investeringer, har de ikke noe økonomisk incentiv til å ta uønsket bærekraftsrisiko som kan føre til negative konsekvenser for kundenes avkastning.

Du finner godtgjørelsespolicyen her

Her kan du lese mer om vårt arbeid med å inkludere bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer i investeringsprosessen.