Content is loading
Gå til hovedinnhold

Screening og begrensninger

Å identifisere miljømessige, sosiale og selskapsstyringsmessige risikoer og normer som kan påvirke verdiutviklingen til investeringene og ha en negativ innvirkning på samfunnet, er en integrert del av vårt arbeid innen ansvarlige investeringer.

I Danske Bank brukes screening og investeringsbegrensninger i alle våre investeringsløsninger, noe som støtter opp under vår ambisjon om å redusere bærekraftsrisiko og velge ut investeringer som kan gi attraktiv og langsiktig avkastning.

Screening skaper verdi for investeringsprosessen og for kunder

Investeringer blir screenet fortløpende, og det er et viktig verktøy for våre investeringsteam. Screening brukes både i analysen av ESG-faktorer og i investeringsteamenes aktiviteter knyttet til aktivt eierskap. Screening gir oss en dypere kunnskap om hvordan virksomhetene jobber med ESG og gjør det mulig for teamene å redusere investeringsrisikoen. Samtidig kan screening bidra til å identifisere positive investeringsmuligheter til fordel for våre kunder.

Busselskapet Nobina betrakter overgangen til en grønn økonomi som en forretningsmulighet og en måte å styrke markedsposisjonen på – og også som en måte å minimere risikoen for ikke være tilstrekkelig fremtidssikret. Mange byer krever allerede at bussene bare drives av grønn energi, og vi forventer at flere byer vil stille lignende eller strengere krav til busstransport i fremtiden. Derfor er det viktig at Nobina fremtidssikrer bussene sine på et tidlig tidspunkt.

Joel Backesten

Porteføljeforvalter

ESG-investeringer

Vi tilbyr en rekke investeringsprodukter som strekker seg utover bare å inkludere bærekraftsrisiko i investeringsprosessen. Vi kaller disse produktene ESG-investeringer, og de fremmer positive miljømessige eller sosiale forhold og god selskapsstyring (ESG). Produktene sørger blant annet for dette ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. Våre ESG-investeringsprodukter kan også aktivt påvirke virksomheter til å bli mer bærekraftige eller oppmuntre dem til å la være å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.

Bærekraftige investeringsprodukter

Vi tilbyr produkter som i tillegg til å ta hensyn til bærekraftsrisikoer også har flere bærekraftige investeringsmål. Det kaller vi for bærekraftige investeringsprodukter. Disse produktene investerer i aktiviteter som bidrar til å løse noen av verdens utfordringer og skape et mer bærekraftig samfunn. De kan f.eks. investere i selskaper som arbeider for grønn omstilling og bekjemper klimaendringene, sikrer rent drikkevann, forebygger forurensning, beskytter miljøet, fremmer biologisk mangfold, sikrer større sosial likhet eller på andre måter bidrar til FNs verdensmål. Samtidig medfører ikke investeringene vesentlig skade på andre bærekraftmål.

De bærekraftige investeringsproduktene våre oppfyller artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Screening i investeringsprosessen

Investeringene blir screenet for å identifisere virksomhetskritisk bærekraftsrisiko, basert på data fra en rekke ESG-analysebyråer. Denne screeningen analyserer også hvorvidt virksomhetene overholder internasjonale standarder og rammeverk for samfunnsansvar. Screeningen er blant annet basert på prinsippene i FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Screeningen hjelper oss med å identifisere virksomheter som bidrar til klimaendringer, for eksempel ved å handle på måter som er skadelige for miljøet eller ved å ha utilstrekkelig arbeidsforhold og menneskerettighetspraksis.

På grunnlag av screening, investeringsanalyse og dialog med virksomhetene kan investeringsteamene velge å øke, redusere eller selge seg ut av spesifikke investeringer. De kan også velge å pålegge enkelte virksomheter en investeringsbegrensning.

Systematisk overvåkning

Vår risikoavdeling arbeider uavhengig av investeringsteamene og hjelper teamene med å få en strukturert prosess for å håndtere, ivareta og redusere relevante risikoer – deriblant bærekraftsrisiko. Avdelingen inkluderer bærekraftsspesialister som blant annet sparrer med investeringsteamene om hvorvidt bærekraftsrisiko er tilstrekkelig integrert i investeringsbeslutningene eller hvordan aktivt eierskap kan bidra til å redusere risiko.

Bærekraftspesialistene bruker også investeringsteam for å hjelpe dem med å forstå omfanget og måten de kan fremme miljømessige, sosiale og gode selskapsstyringsaspekter ved ESG-investeringsproduktene våre.

En systematisk prosess for å vurdere og overvåke bærekraftsrisiko er et sentralt element for å sikre at vi hele tiden ivaretar kundens interesser og oppfyller deres forventninger. Vår strukturerte tilnærming til å håndtere og redusere virksomhetskritiske bærekraftsfaktorer skaper verdi for våre investeringsteam så vel som for våre kunders investeringer.

Christian Vestergaard Paulsen

Head of Portfolio Risk Advisory

Ekskludering av virksomheter

For å håndtere og redusere bærekraftsrisikoen som kan påvirke verdien av investeringene, velger Danske Bank å ekskludere en rekke virksomheter. På den måten bidrar vi også med å redusere den negative samfunnsmessige effekten av bærekraftsfaktorene. Investeringsbegrensningene inkluderer aksje- og bedriftsobligasjoner for investeringsuniverset.

 • Kraftverkskull og tjæresand er to av energikildene som skaper mest CO2-utslipp. Tjæresand er en av de mest CO2-intensive måtene å produsere råolje på, og den avgir tre ganger så mye CO2 som konvensjonell olje. Varmekull avgir også et høyt nivå av andre forurensende stoffer.

  Vi tror ikke at økende aktivitet knyttet til disse energiformene er en ansvarlig måte å håndtere klimarisiko på, og slik aktivitet er skadelig for miljøet og bidrar betydelig til global oppvarming. På grunn av dette investerer vi ikke i virksomheter som får mer enn 30 % av inntektene sine fra utvinning av termisk kull, termisk kullenergi eller en kombinasjon av disse. Vi investerer heller ikke i virksomheter som får mer enn 30 % av inntektene sine fra utvinning av olje fra tjæresand. Disse unntakene er basert på Danske Banks holdningserkæring.

  Se ekskluderte virksomheter (Engelsk PDF)

 • Danske Bank investerer ikke i virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i kontroversielle våpen, dvs. våpen som er forbudt i henhold til internasjonal lovgivning eller anses å være kontroversielle på grunn av den vilkårlige skaden de forårsaker. Slike våpen inkluderer klyngebomber, antipersonellminer, biologiske og kjemiske våpen og atomvåpen. Disse begrensningene er basert på Danske Banks holdningserklæringer.

  Se ekskluderte virksomheter (Engelsk PDF)

 • Danske Bank investerer ikke i virksomheter som får mer enn 5 % av inntektene sine fra å dyrke, bearbeide eller produsere tobakksprodukter. Dette inkluderer produkter som er helt eller delvis basert på bladtobakk og såkalte neste generasjons tobakksprodukter som elektroniske sigaretter og snus.

  Se ekskluderte virksomheter (Engelsk PDF)

 • Danske Bank ekskluderer virksomheter som er involvert i ESG-relaterte kontroverser og aktiviteter som våre kunder og nordiske samfunn anser som uetiske og i strid med deres normer.

  Enhver beslutning vi treffer om å ekskludere virksomheter mht. brudd på normene, er basert på en rekke faktorer: data fra ESG-analysebyråer; screening mot internasjonale standarder, slik som Global Compact og OECD-retningslinjene for multinasjonale virksomheter; dialog med kunder; og innspill fra investeringsteamene og andre relevante interessenter. For eksempel ekskluderer vi virksomheter som handler på en måte som er skadelig for klimaet, skader biologisk mangfold, bidrar til vannforurensning, bryter menneskerettighetene, har utilstrekkelige arbeidstakerrettigheter eller er involvert i korrupsjon.

  Se ekskluderte virksomheter (Engelsk PDF)

Begrensninger tilpasset kundenes behov

Våre kunder har forskjellige behov og verdier, og derfor tilbyr vi også investeringsprodukter som har ytterligere begrensninger for visse sektorer, aktiviteter eller produkter. Disse kan omfatte begrensninger på for eksempel alkohol, pengespill, pornografi, fossilt drivstoff og militært utstyr.