Aktivt eierskap gjennom dialog og avstemning

Aktivt eierskap gjennom direkte dialog med porteføljeselskaper og stemmegivning på generalforsamlinger er viktige faktorer når vi skal skape langsiktig verdi for selskapene vi investerer i og for kundene våre. Aktivt eierskap er en viktig del av investeringsprosessen, og med denne tilnærmingen kan investeringsteamene våre påvirke selskapene i investeringsporteføljen og tilføre verdi til de ulike investeringsstrategiene deres.

Som investorer kan vi utgjøre en forskjell ved å bruke påvirkningskraften vår til å påvirke porteføljeselskapene til å integrere bærekraft i forretningsmodeller, strategier og selskapsledelse.

Vi mener at den mest ansvarlige tilnærmingen er å beholde investeringene og håndtere aktuelle forhold i selskapene løpende – både risikoer og muligheter – og støtte selskapenes utvikling og vekst.

Investeringsteamene samarbeider regelmessig med selskaper for å:

 • Diskutere sentrale aspekter som kan påvirke resultater og framtidsutsikter.
 • Få en bedre forståelse av selskapenes forretningsmodeller, strategier og evne til å redusere risiko og utnytte muligheter.
 • Påvirke selskaper til å håndtere risiko og utfordringer på en god måte og støtte opp om forretningsvekst og -utvikling.

Med aktivt eierskap har jeg muligheten til å bidra med innsikt som reduserer risikoen, avdekker muligheter og støtter opp om positiv utvikling. Når det oppstår risikoer eller problemer, tar jeg opp saken og diskuterer mulige løsninger med selskapene i stedet for å selge meg ut og håpe at noen andre vil løse saken.

Riitta Sinikka Louhento

Senior Portfolio Manager

909 dialoger med


544 selskaper og


Stemte ved 406 generalforsamlinger


Se hvordan vi har stemt

Samarbeid og investorinitiaiver

Vi samarbeider med andre investorer og interessenter som en del av vårt aktive eierskap for å påvirke selskaper og bidra til bærekraftig utvikling. Danske Bank deltar også i en rekke investorinitiativer for å oppmuntre til åpenhet og gode standarder for bærekraft i selskaper og markeder.
 • PRI

  PRI – Principles for Responsible Investment (prinsipper for ansvarlige investeringer) – arbeider for å forstå en investerings implikasjoner på områdene miljø, sosialt ansvar og ledelse (ESG) og for å støtte det internasjonale nettverket av deltagende investorer når de integrerer disse faktorene i investerings- og eierbeslutningene sine. PRI handler i den langsiktige interessen til de deltagende investorene, finansmarkedene og økonomiene de opererer i, og derfor til syvende og sist miljøet og samfunnet som helhet. Danske Bank deltar i PRI og følger de seks vedtatte prinsippene for ansvarlige investeringer, som er førende for tilnærmingen vår til bærekraftige investeringer, og vi rapporterer årlig til PRI om framgang og resultater.

  www.unpri.org

 • Institutional Investors Group on Climate Change

  Danske Bank er medlem av IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). IIGCC er et nettverk av nesten 150 pensjonsfond og kapitalforvaltere, som samlet forvalter aktiva til en verdi av mer enn 21 billioner euro. IIGCCs mål er å tilby en samarbeidsplattform som oppmuntrer til offentliggjøring av retningslinjer, investeringsrutiner og bedriftsopptreden som håndterer langsiktige risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer. 

  www.iigcc.org
 • Paris Pledge for Action

  Danske Bank signerte Paris Pledge for Action i 2015 for å støtte Paris-avtalen og denne avtalens mål om å bekjempe klimaendringer og begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader totalt og 1,5 grader ved slutten av århundret.

  www.parispledgeforaction.org

 • Montreal Pledge

  Danske Bank erkjenner at finanssektoren spiller en viktig rolle i overgangen til en lavutslippsøkonomi. Vi har derfor undertegnet Montreal Carbon Pledge, og vi offentliggjør derfor karbonavtrykket til et utvalg av fondene våre. Framover vil vi øke antall fond der vi offentliggjør karbonavtrykket. Se den siste rapporten. 
  montrealpledge.org


 • Carbon Disclosure Project

  Danske Bank har signert CDP, et initiativ som innhenter og deler informasjon om klimagassutslipp og klimastrategier. Her deles data og verktøy som gjør det mulig for investorer å redusere de klimarelaterte risikoene i investeringsbeslutninger.
  www.cdp.net


 • Sustainable Investment Forum

  Danske Bank er medlem av den lokale avdelingen til Sustainable Investment Forum (SIF) i Danmark, Norge, Sverige og Finland. SIFs mål er å fremme bærekraft i de europeiske finansmarkedene og øke kunnskapen om bærekraftige investeringer, utveksle kunnskap og erfaringer og å bidra til relevant statistikk om bærekraftige investeringer.

 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

  Danske Bank har undertegnet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som tar sikte på å utvikle frivillige og konsekvente klimarelaterte finansielle risikoopplysninger for selskaper og som skal bidra til god informasjon til investorer, långivere, forsikringsselskaper og andre interessenter. Danske Bank mener at anbefalingene fra TCFD vil hjelpe selskaper til å forstå hva finansmarkedene ønsker av åpenhet og informasjon med tanke på risikoer som gjelder klimaendringer, samt å oppfordre selskapene til å samkjøre virksomheten med investorenes ønsker. 
  www.fsb-tcfd.org


Rapporter om aktivt eierskap

 • 24. mar 2020Historier om aktivt eierskap 2020
 • 14. feb 2020Active Ownership Report 2019
 • 07. nov 2019Active Ownership Report - H1 2019
 • 09. nov 2018Active Ownership Report – H1 2018
 • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018

Bærekraftige investeringer

For oss i Danske Bank er det selvsagt viktig å sikre at vi gir deg konkurransedyktig avkastning over tid. Men det er vel så viktig at vi gjør det med samfunnsansvar og bærekraft i tankene.
Les mer

ESG-integrasjon

Vi integrerer ESG i investeringsprosessen sammen med andre finansielle aktorer for å kunne treffe best mulig med våre investeringsbeslutninger.
Les mer om ESG-integrasjon

Screening

Vi bruker screening for å identifisere investeringsrisiko med tanke på ESG-forhold og til å implementere Danske Bank Groups investeringsrestriksjoner.
Les mer om screening som verktøy