56137d47-00090258-eb6dac3a

Att inkludera ESG i investeringsprocessen

För oss innebär en hållbar investering en sund investering. Vårt arbete med att integrera ESG i våra investeringsprocesser ska hjälpa oss att fatta mer välinformerade investeringsbeslut. Vi analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om företagen vi investerar i; deras affärsmodeller, positioner, risker och möjligheter. Detta är inte en bifråga, det är en integrerad del av våra processer, produkter och rekommendationer. Vi har valt att kalla det för ESG Inside.

Fokus på aktivt ägarskap

Det är inom våra investeringsprocesser som vi verkligen kan göra en skillnad. I egenskap av investerare kan vi påverka företag att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller, sin styrning och sin rapportering. Vi kan utmana företag i deras positionering och påverka dem att adressera viktiga frågor. Som investerare kan vi stödja företags utveckling och tillväxt.

Hållbara investeringar handlar om att ta ansvar. Vi är övertygade om att det i längden är mer hållbart att hantera ESG-frågor när det uppstår problem eller risker istället för att släppa ett företag och låta problemen lösas av andra. Våra investeringsteam är förändringsagenter som försöker påverka hur företag bemöter och hanterar sina ESG-risker och möjligheter.

I egenskap av
långsiktiga investerare med djupgående kunskaper i den norska aktiemarknaden
kan vi tillföra ett aktivt ägarskap för att påverka företag och göra skillnad.

Lars Erik Moen

Senior portföljförvaltare

Vi
är övertygade om att företag med hög ESG-rankning eller positiv utveckling på
sin ESG-rankning bör generera en högre riskjusterad avkastning än de som har
låga poäng eftersom dessa företag bör ha en lägre risk när det gäller
finansiering, marknader och produkter.

Andreas Dankel

Senior portföljförvaltare

ESG i investeringsprocesserna

Genom att integrera ESG i investeringsprocessen tillsammans med klassiska finansiella faktorer kan vi fatta mer välinformerade investeringsbeslut.
Läs mer

Aktivt ägarskap

Direkt dialog och röstning vid årsstämmor är viktiga delar av vår förmåga att skapa långsiktigt värde för de företag vi investerar i och för våra kunder.
Läs mer

Screening som ett verktyg

Vi använder oss av screening för att kunna applicera koncernomfattande restriktioner och för att identifiera investeringsrisker relaterade till ESG-frågor.
Läs mer