Aktivt ägarskap via dialog, engagemang och röstning

Aktivt ägarskap via direktdialog med portföljföretag och röstning vid årsstämmor är en viktig del av vår förmåga att skapa långsiktigt värde för de företag vi investerar i och för våra kunder. Aktivt ägarskap är en viktig del i investeringsprocessen, och hjälper våra investeringsteam att påverka portföljföretag och tillföra värde till olika investeringsstrategier. 

Som investerare kan vi göra skillnad genom att utnyttja vår kompetens och vårt inflytande för att påverka våra portföljföretag att integrera hållbarhet i affärsmodeller, strategier och styrning. 

Vi är övertygade om att det mest ansvarsfulla är att fortsätta vara investerade i företag och hantera både risker och möjligheter, och att stödja företagens utveckling och tillväxt.

Investeringsteam för en regelbunden dialog med företag de investerar i för att: 

 • Diskutera viktiga frågor som kan påverka företagens prestation och framtidsutsikter.
 • Få en bättre förståelse för företagens affärsmodeller, strategier och förmåga att motverka risker och ta tillvara på möjligheter.
 • Påverka företag att hantera risker och utmaningar och stödja företagens tillväxt och utveckling.

”Med ett aktivt ägarskap har jag möjlighet att bidra med kunskaper som kan bidra till att motverka risker, ta tillvara på möjligheter och stödja en positiv utveckling. När en risk eller ett problem uppstår bemöter jag frågan och diskuterar olika lösningar med företagen istället för att dra mig ur och hoppas att någon annan löser problemet”.

Riitta Sinikka Louhento

Senior portföljförvaltare

År 2019 förde vi

909 dialoger med


544 företag och


röstade vid 406 årsstämmor


Så röstade vi

Samarbete och investerarinitiativ

Vi samarbetar med likasinnade investerare, kollegor och andra som en del av vårt aktiva ägarskap för att påverka företag att bidra till en hållbar utveckling. Dessutom deltar Danske Bank i flera olika investerarinitiativ för att främja transparens- och hållbarhetsstandarder i både företag och marknader.
 • PRI

  PRI: Principles for Responsible Investment, arbetar för att öka förståelsen för följderna som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) kan ha för en investering, och att stödja ett internationellt nätverk av investerare som vill integrera dessa faktorer i sina investeringsbeslut och sitt ägarskap. PRI arbetar långsiktigt för medlemmarnas intressen, för de finansmarknader och ekonomier där de är aktiva, och slutligen för miljön och samhället som helhet. Danske Bank har skrivit under PRI och dess sex principer för hållbara investeringar. Dessa guidar oss i vårt sätt att arbeta med hållbara investeringar, och vi rapporterar varje år in våra framsteg och resultat till PRI.

 • Institutional Investor Group on Climate Change

  Danske Bank är medlem i Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett nätverk med nästan 150 pensionsfonder och kapitalförvaltare som hanterar över 21 000 miljarder euros. IIGCCs mål är att skapa en samarbetsplattform för att främja allmänna policyer, investeringspraxis och företagsbeteende som bemöter de långsiktiga riskerna och möjligheterna kopplade till klimatförändringarna. 

 • Paris Pledge for Action

  Danske Bank skrev år 2015 under Paris Pledge for Action för att stödja Paris-avtalet och dess mål att bekämpa klimatförändringarna och begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius totalt, och 1,5 grader Celsius innan slutet av århundradet.

 • Montreal Pledge

  Danske Bank anser att finanssektorn spelar en viktig roll för att vi ska kunna övergå till en ekonomi med lågt koldioxidavtryck. Därför har vi skrivit under Montreal Carbon Pledge och vi offentliggör koldioxidavtrycket för ett urval av våra fonder, med ambitionen att öka den andelen. 

 • Carbon Disclosure Project

  Danske Bank har skrivit under Carbon Disclosure Project (CDP), en ideell organisation som samlar in och delar information om växthusutsläpp och klimatstrategier för att tillhandahålla data och verktyg som gör att investerarna kan motverka klimatrelaterade risker i sina investeringsbeslut.

 • Sustainable Investment Forum

  Danske Bank är medlemmar i den lokala grenen av Sustainable Investment Forum (SIF) i Danmark, Norge, Sverige och Finland. SIFs mål är att främja hållbarhet via de europeiska finansmarknaderna och att öka kunskapen om hållbara investeringar, dela kunskaper och erfarenheter och att bidra till relevant statistik över hållbar investering.

 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

  Danske Bank har skrivit på Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som ska ta fram och utveckla frivillig och konsekvent information om klimatrelaterade finansiella risker som företag kan använda sig av för att informera investerare, låneinstitut, försäkringsbolag och andra intressenter. Danske Bank är övertygade om att rekommendationerna från TCFD kommer att hjälpa företag att förstå vad finansmarknaderna vill ha ut av informationen för att kunna mäta och bemöta klimatförändringsrisker, och uppmuntra företagen att förse investerarna med den information de behöver. 

Rapporter över aktivt ägarskap

 • 28. aug 2020Active Ownership Report H1 2020
 • 28. apr 2020Active Ownership Stories in Swedish
 • 26. aug 2020Sustainable Investment Instruction - Active Ownership 2020
 • 14. feb 2020Active Ownership Report 2019
 • 07. nov 2019Active Ownership Report - H1 2019
 • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018
 • 09. nov 2018Active Ownership Report - H1 2018