Veien mot bærekraftige investeringer

Vi ønsker å bidra til forbedringer og fremme endringer 

Vi har fokus på å levere langsiktig og attraktiv risikojustert avkastning til kundene våre. Bærekraftige investeringer er viktig for å nå dette målet, samtidig som vi skal påvirke selskaper og bidra positivt til samfunnet.

I 2018 lanserte vi nye retningslinjer for bærekraftige investeringer, som fokuserer på å integrere ESG (miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse) i selve kjernen av virksomheten vår. På veien mot å integrere ESG i investeringsprosessene våre, vil vi bli bedre og bedre til å foreta velinformerte investeringsbeslutninger, og vi vil kunne ta større ansvar når det gjelder å bidra til utvikling og endringer. 

0923ce5b-00090258-3a133d61

ESG er en integrert del av investeringsbeslutningene

Bærekraftige investeringer handler om å gjøre smarte investeringer.
Ved å vurdere ESG-forhold på linje med økonomiske aspekter, vil vi kunne fatte mer velinformerte investeringsbeslutninger og skape langsiktig verdi for kundene våre.

Vi kaller det «ESG Inside» for å framheve at ESG ikke er en sideordnet faktor, men en integrert del av investeringsprosessene, produktene og rådgivningen vi tilbyr.

Systematisk og sterk integrasjon av ESG

Målet for 2020 er at alle investeringsteamene våre skal kunne fortelle hvordan de integrerer ESG. I dag integrerer 87 % av dem ESG, noe som er positivt; et flertall anser imidlertid ikke at tilnærmingen deres er solid og systematisk. Dette er grunnen til at vi bygger et sterkere fundament som gjør at investeringsteamene våre kan innføre solide og systematiske ESG-prosesser.

Nye tiltak danner grunnlaget

Vi startet opp en rekke initiativer i 2018 for å bygge et grunnlag for ESG-integrering. Vi utviklet et kontrollpanel som identifiserte sentrale ESG-aspekter, lanserte et kurs- og opplæringsprogram og styrket ESG-dataplattformen vår. Dessuten har vi et team med ESG-analytikere og -spesialister over hele Norden som støtter de lokale investeringsteamene.

Kontrollpanel for
sentrale ESG-faktorer

ESG-dataplattform


Nordisk team av spesialister


Kurs- og opplæringsprogrammer

Skreddersydd ESG-integrasjon

Vi har ikke noe fasitsvar for integrering av ESG i investeringsprosessene. Alt er avhengig av investeringsstrategien og aktivaklassen. Investeringsteamene håndterer ESG-aspekter som kan utgjøre en risiko eller mulighet, ettersom disse kan påvirke investeringene og dermed muligheten til å oppnå god avkastning for kundene.

Med ESG Inside i investeringsprosessene kan vi håndtere risiko, avdekke muligheter, skape verdi for selskapene vi investerer i og oppfylle kundenes krav til bærekraftige investeringer.

«ESG-integrering blir en naturlig del når man skal se
nærmere på selskapet og forstå forretningspotensialet.»

- Ivan Larsen, Chief Portfolio Manager, European Small Cap Equities
Bæreraft handler om sunn fornuft for Ivan - les mer

 

Integrasjon av bærekraft i investeringsbeslutningene

Vi engasjerer oss for å påvirke

Som investorer har vi muligheten til å påvirke selskaper. Med «ESG Inside» i prosessene våre, tar vi mer ansvar ved å ta opp sentrale ESG-spørsmål og påvirke selskapene vi investerer i for å bidra til endringer og forbedringer.

Vi mener at det er mer bærekraftig å forbli investert i selskaper og ta opp bekymringer, dilemmaer, risikoer og problemer når de oppstår, snarere enn å selge oss ut og overlate problemet til noen andre.

Når porteføljeforvalterne våre går i dialog med selskapene, kan de påvirke selskapene til å integrere bærekraft i forretningsmodellene sine og håndtere ESG-risikoer og -muligheter på en effektiv måte. Slik kan vi støtte opp om selskapenes vekst og utvikling og bidra til en positiv samfunnseffekt.

Engasjement og stemmeaktivitet i 2018

Vi inngikk 643 dialoger

med 422 selskaper

om 59 ESG-temaer

og ved 313 generalforsamlinger

stemte vi på 4627 forslag

«Bærekraftig fondsforvaltning handler om å påvirke selskaper til å ta gode valg»

ffa9830b-00090258-559833d3

Les mer i rapporten

Energi er ESG-temaet som diskuteres oftest

Investeringsteamene våre diskuterer et bredt spekter av sentrale ESG-temaer med selskapene vi er investerte i, som f.eks. standarder for arbeidsplassen, produktsikkerhet, antikorrupsjon og integrering av bærekraft.