Content is loading
Siirry sisältöön

Pk-yritysten näkymät vahvassa myötätuulessa – omistajanvaihdosten viivästyminen riippakivenä

Suomalaisilta pk-yrittäjiltä löytyy tulevaisuudenuskoa ja yritysten työllistämisodotukset ovat vahvassa kasvussa. Pk-sektorin elinvoimaisuuden kannalta keskeisiä omistajanvaihdoksia suunnittelee kuitenkin edelleen liian harva. Omistajanvaihdoksiin liittyy yrittäjien ajatuksissa uhkia ja riskejä, jotka eivät kuitenkaan toteutuneissa yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa realisoidu.

Sekä Suomen kansantaloutta että pk-yrityssektorin suhdanneodotuksia viime vuodet piinannut routa alkaa sulaa. Keskeiset talousindikaattorit ovat nousussa, ja myös yrityskentän usko tulevaan on selvästi vahvistunut. Tulokset käyvät ilmi Danske Bankin, Eteran ja Fennian TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta, johon haastateltiin 500 suomalaista pk-sektorin yrittäjäomistajaa.

Valoa näkyvissä kaikilla rintamilla, myös työllistämisodotukset kasvussa 

Pk-yrittäjät ympäri Suomen suhtautuvat tulevaisuuteen yleisesti ottaen valoisasti. Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä 63 prosenttia pitää yrityksensä tulevaisuudennäkymiä hyvinä tai erittäin hyvinä, ja he uskovat myös kasvuun: 44 prosenttia pitää kasvun mahdollisuuksia hyvinä tai erittäin hyvinä. Näkemys nykyisestä markkinatilanteesta ei ole aivan yhtä ruusuinen, mutta positiivisena senkin näkee 41 prosenttia vastaajista. 

Yrittäjät kokevat henkilöstönsä sitoutuneeksi ja työkykyiseksi, minkä lisäksi myös työllistämisodotukset ovat kasvussa: peräti 43 prosenttia aikoo palkata jonkin verran tai merkittävästi lisää henkilöstöä. Henkilöstön vähentäminen on näköpiirissä vain 4 prosentilla yrittäjistä (Kuvio 1).

”Yrittäjät näkevät tulevaisuuden valoisana, ja ilahduttavaa on, että peräti 95 prosenttia vastaajista aikoo joko lisätä henkilöstöään tai pitää määrän ennallaan. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin mitä monet talouden indikaattorit ovat alkuvuonna osoittaneet. Samoin on kehittynyt myös työntekijämäärien muutosta ajantasaisesti seuraava Eteran suhdanneindeksi, joka on ollut selkeästi positiivinen koko alkuvuoden ajan. Tämä antaa vahvaa uskoa tilanteen paranemiseen”, myyntijohtaja Johanna Mölsä Eterasta tiivistää. 

Laahaavat omistajanvaihdokset pk-sektorin riippakivenä 

Optimismista huolimatta tulevaisuuden näkymiä varjostaa pk-sektorin elinvoimaisuuden kannalta keskeisten yritysten omistajanvaihdosten viivästyminen ja toteutumatta jääminen. 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana omistajanvaihdoksen kohtaa Suomessa peräti 50 000 yritystä. Harvassa yhtiössä suunnitellaan omistajanvaihdosta juuri nyt. Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä kolmannes kertoi, että yrityksen myynti on harkinnassa edes jossain määrin. Sukupolvenvaihdos oli keskusteluissa vain noin viidenneksessä yrityksistä. 

”Jo tällä hetkellä noin 15 000 yritystä on tilanteessa, jossa omistajanvaihdoksen aika on käsillä. Näiden prosessien viivästyminen tai kokonaan toteutumatta jääminen on tunnistettu uhkatekijä, mutta on syytä pohtia sen merkitystä myös laajemmin kansantalouden kilpailukyvyn kannalta. Jos asemansa vakiinnuttaneita, toimivia ja työllistäviä pk-sektorin yrityksiä poistuu markkinalta lähitulevaisuudessa suuressa määrin, on niiden jättämän aukon paikkaaminen erittäin haastava tehtävä”, toteaa Leena Vainiomäki, Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Uskomukset ja pelot eivät vastaa todellisuutta

Tuore tutkimus osoittaa, että omistajanvaihdokseen liitetään runsaasti pelkoja ja mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Puolet tutkimuksen vastaajista oli yrittäjiä, jotka olivat käyneet läpi omistajanvaihdoksen, puolet eivät olleet vielä juurikaan pohtineet asiaa. Tutkimuksen keskeiset havainnot liittyvät vastaajien käsitykseen omistajanvaihdosprosessin stressaavuudesta ja kuormittavuudesta sekä henkilöstön ja asiakkaiden reaktiosta muutokseen.

Kuormittavuuden osalta yrittäjät, jotka eivät vielä ole tehneet omistajanvaihdosta, arvioivat prosessin hyvin raskaaksi: peräti 40 prosenttia vastaajista arvioi sen stressaavaksi ja kohtuullisen helpoksi vaihdoksen ennakoi vain 30 prosenttia. Omistajanvaihdoksen läpikäyneet yrittäjät kuitenkin kokivat päässeensä ennakoitua helpommalla. Heistä melko tai täysin stressittömäksi prosessin koki lähes puolet (46 %). 

Omistajanvaihdokseen liittyvät keskeiset huolenaiheet muuttuvat selvästi yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen myötä. Omistajanvaihdosta vasta pohtivien yrittäjien keskeiset stressitekijät liittyvät pääosin muutoksen tekniseen toteuttamiseen, esimerkiksi ostajan löytämiseen, arvonmääritykseen ja rahoituksen järjestymiseen. Vaihdoksen läpikäyneillä yrittäjillä stressitekijöiden joukkoon nousivat puolestaan osaamisen siirtämiseen liittyvät aiheet sekä henkilöstön tulevaisuus – huoli yrityksen tulevaisuuden menestysmahdollisuuksien perustekijöistä.

"Kynnys vastaanottaa asiantuntijapalvelua ja neuvontaa on matala, kun palvelun tarjoaa entuudestaan tuttu taho kumppaniverkostonsa tukemana. Olemme kuukauden sisällä olleet yhteydessä 60 yritykseen, joista on pyydetty yhteydenottoa omistajanvaihdokseen liittyen. Jatkossa kerromme omistajanvaihdosteemasta systemaattisesti yritysasiakkaittemme tapaamisissa," toteaa yksikönjohtaja Pekka Mäkinen Fenniasta.

Henkilöstö ja asiakkaat pysyvät uskollisina  

Monille pk-sektorin yrittäjille eräs keskeisistä omistajanvaihdokseen liittyvistä huolista on henkilöstön suhtautuminen muutokseen. Tutkimuksessa omistajanvaihdosta läpikäymättömistä yrittäjistä peräti 31 prosenttia pelkäsi henkilöstön suhtautuvan mahdolliseen omistajanvaihdokseen negatiivisesti.

Kun tulokset suhteutetaan omistajanvaihdoksen toteuttaneiden yrittäjien kokemuksiin, havaitaan, että valtaosa peloista on turhia: peräti 55 prosenttia vastaajista koki oman henkilöstönsä suhtautuneen muutokseen myönteisesti ja 35 prosenttia neutraalisti – negatiivisia kokemuksia oli vain 10 prosentilla yrittäjistä.

Vaihdoksen läpikäyneet yrittäjät arvioivat henkilöstön myös erittäin sitoutuneeksi. Omistajanvaihdoksen tehneistä 68 prosenttia arvioi henkilöstönsä sitoutuneeksi. Sen sijaan omistajanvaihdoksen läpikäymättömiä yrittäjiä sitoutuminen huoletti: heistä 39 prosenttia koki tästä huolta ja vain 34 prosenttia suhtautui henkilöstön sitoutumiseen luottavaisin mielin.  

Myös omistajanvaihdoksen kokeneiden yrittäjien käsitys asiakkaiden kokemuksista myyntitilanteessa oli merkittävästi odotuksia positiivisempi. Omistajavaihdoksen tehneistä yrittäjistä 33 prosenttia oli sitä mieltä, että omistajanvaihdos vaikutti myönteisesti yrityksen asiakaskuntaan, kun omistajanvaihdosta läpikäymättömillä vastaava odotus oli vain 11 prosentilla. 

Miten muutos meni – ja mitä sen jälkeen? 

Kaikista omistajanvaihdoksiin liitetyistä haasteista huolimatta peräti 87 prosenttia omistajanvaihdoksen toteuttaneista yrityksistä piti hanketta onnistuneena. Kauppahintaan oli tyytyväisiä jopa 89 prosenttia vastaajista. 

Irrottautuminen yrityksestä ei ollut kuitenkaan kaikille yrittäjille helppoa. Omistajanvaihdoksen tehneistä yrittäjistä 58 prosenttia kertoi jatkaneensa yrityksessä omistajanvaihdoksen jälkeen, ja vain reilu kolmannes kertoi kyenneensä selkeästi erkanemaan yrityksen toiminnasta.  

 
Omistajanvaihdokset Suomessa 2016
  • Yrittäjät suhtautuvat tulevaan myönteisesti. Henkilöstö koetaan sitoutuneeksi ja työkykyiseksi.
  • Kolmanneksella vastaajista yrityksen myynti on harkinnassa edes jossain määrin. Sukupolvenvaihdos oli keskusteluissa noin viidenneksessä yrityksistä.
  • Toteutuneet omistajanvaihdokset koetaan onnistuneiksi, mutta asiaa vasta pohtivien yrittäjien ajatuksissa uhat ja riskit ovat merkittäviä.
  • Haasteista huolimatta peräti 87 % yrityksistä piti omistajanvaihdosta onnistuneena.
  • Kauppahintaan oli tyytyväisiä jopa 89 % vastaajista.

Danske Bankin, Eteran ja Fennian teettämässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten tilannetta, kasvumahdollisuuksia, tulevaisuudennäkymiä sekä toteutuneita ja suunnitteilla olevia omistajanvaihdoksia. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina huhtikuussa 2016, ja sen toteutti TNS Gallup. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 500 yrittäjää.

Lisätiedot
Leena Vainiomäki, yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja, Danske Bank. Puh. 010 546 8314 
Myyntijohtaja Johanna Mölsä, Etera. Puh. 050 534 1172
Yksikönjohtaja Pekka Mäkinen, Fennia. Puh. 0400 422 312

Danske Bank, Etera ja Fennia haluavat yhdessä mahdollistaa yritysten sujuvan omistajanvaihdoksen, yrityksen elinvoimaisuuden ja kasvun sekä samalla edistää työpaikkojen säilymistä ja syntymistä Suomeen. Siksi olemme vuonna 2015 perustaneet omistajanvaihdospalvelun, jossa yrityksen omistaja saa tiedot ja palvelut ottamalla yhteyttä yhteen palvelun tuottajaan, omaan yhteyshenkilöönsä ko. yrityksessä, Eterassa, Danske Bankissa tai Fenniassa.