Monia mahdollisuuksia

Koen, että pankki on tarjonnut minulle monia loistavia mahdollisuuksia kehittyä. Kehittyminen ei aina ole ollut sitä, että minusta olisi tullut esimies, eli niin sanotusti ylöspäin. Itse olen valinnut tutustua moneen eri pankin liiketoimintayksikköön ja näin ollen kehittynyt monipuoliseksi pankkialan ammattilaiseksi. 

Joona Hakkarainen , Head of Customer Portfolio

Helsinki, Suomi

Lue Joonan tarina

Arvot

 • Jaamme asiantuntemuksemme

  Asiantuntemus on


  • innovatiivisen palvelun tarjoamista parhaan tiedon, taidon ja teknologian avulla

  • asiakkaan kuuntelemista ja merkityksellisten neuvojen ja tarjousten antamista

  • asiakkaiden aktiivisena neuvonantajana toimimista

  • ymmärrystä siitä, milloin asia on päätettävä heti ja milloin se hoidetaan myöhemmin

  • virheiden rakentavaa käsittelyä ja niistä oppimista

  • erilaisten mielipiteiden hyödyntämistä ja eri näkökulmien huomioon ottamista

  • kouluttautumista ja jatkuvaa oppimista koko organisaatiossa

  • jatkuvaa parhaiden käytäntöjen tavoittelemista pankin sisällä ja aktiivista ympäröivän maailman seuraamista

  • ymmärrystä siitä, että tiiminä olemme enemmän

  • mutkatonta vuorovaikutusta
 • Toimimme suoraselkäisesti

  Suoraselkäisyys on


  • arvojen mukaan elämistä

  • eettisiä standardeja ja liiketoiminnan asianmukaista harjoittamista

  • luotettavuutta sekä lupausten pitämistä ja sitoumusten tinkimätöntä toteuttamista

  • rehellisyyttä, avoimuutta ja ennustettavuutta

  • luottamuksen herättämistä tekemällä asiat laadukkaasti, täsmällisesti ja huolellisesti

  • toisten kunnioittamista

  • yhteiskunnallisen vastuumme ja merkittävyytemme ymmärtämistä

  • vastuullista osallistumista niiden yhteisöjen elämään, joissa toimimme

  • hyvien suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä tärkeimpiin sidosryhmiin
 • Tuotamme hyötyä

  Hyödyn tuottaminen on 


  • ymmärrystä siitä, että osakkeenomistajille tuotetaan pitkällä aikavälillä arvoa tuottamalla arvoa asiakkaille

  • asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja heidän tavoitteidensa tukemista

  • oma-aloitteisuutta jo ennen kuin asiakkaat ilmaisevat tarpeensa

  • edellytysten luomista hyvien suoritusten tekemiseen sekä asiakaskeskeisen toiminnan palkitsemista

  • hyvien toimintaedellytysten luomista

  • vakaata liiketoimintaa, joka edistää asiakkaittemme, työntekijöittemme, osakkeenomistajiemme ja koko yhteiskunnan toimintaa

  • tietoisuutta siitä, miten luomme omistaja-arvoa

  • kustannus- ja pääomatehokkuutta

  • työskentelytapojemme optimoimista ja yksinkertaistamista

  • parannusten ja innovaatioiden jatkuvaa hakemista

  • innostavien tavoitteiden asettamista ja pyrkimistä erinomaisuuteen kaikessa, mitä teemme
 • Olemme ketteriä

  Ketteryys on 


  • mukautumista toimialan ja markinnaympäristön muutoksiin

  • palvelujen innovointia asiakkaiden muuttuvat tarpeet ymmärtäen ja niihin vastaten

  • toimialaa muokkaavien trendien ymmärtämistä ja ennakointia

  • asiakaskokemuksen jatkuvaa parantamista

  • uusien keinojen löytämistä kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi

  • asioiden tekemistä yksinkertaisiksi, tilanteeseen sopiviksi ja helposti ymmärrettäviksi

  • toimintatapojemme kehittämistä

  • saavutettavuutta ja nopeaa reagointia

  • vikkelyyttä ja kykyä hyödyntää uusia mahdollisuuksia

  • uusien ratkaisujen löytämistä monimutkaisissa tilanteissa
 • Uskomme yhteispeliin

  Yhteispeli on 


  • ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien näkökulmien huomioon ottamista

  • asiakkaiden ja konsernin kannalta parhaiden ratkaisujen aktiivista hakemista

  • vuoropuheluun ja keskusteluun kannustamista ja päätöksenteon jälkeen asioiden päättäväistä toimeenpanoa

  • asiakkaiden ja kollegojen auttamista ja tukemista

  • vastuunottoa organisaatiorajoista riippumatta

  • rakentavan palautteen antamista ja myös toisten menestyksen tukemista

  • toisten motivoimista omia näkemyksiä ja omaa asiantuntemusta hyödyntäen 

  • huomaavaista suhtautumista ihmisiin ja suoraviivaisuutta

  • sekä työkuorman, että saavutusten jakamista

  • kannustamista aloitteellisuuteen ja sitoutumiseen

  • ajatusten avointa keskustelua yhteisten ratkaisujen löytämiseksi

Opiskelijat

Muokkaa tulevaisuuttasi hakemalla opiskelijoille tarkoitettuun globaaliin Graduate–ohjelmaan tai tarttumalla muihin opiskelijoille suunnattuihin työtehtäviin.
Lue lisää

Ammattilaiset

Tarjoamme mahdollisuuksia eri tehtävien ammattilaisille – asiantuntijoista ohjelmistonkehittäjiin, sekä monille muille.
Lue lisää

Esimiehet

Etsimme esimiehiä, jotka johtavat painottamalla asiakaskeskeisyyttä, inspiroivat muita menestymään ja näyttävät omaa esimerkkiä arvojemme mukaisessa toiminnassa.
Lue lisää