Instagram

Seuraa meitä Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa, niin opit lisää siitä, minkälaista elämä Danske Bankissa on.


Facebook

LinkedIn

Instagram

Arvot

 • Jaamme asiantuntemuksemme

  Asiantuntemus on


  • kilpailukykyisen palvelun tarjoamista parhaan tiedon, taidon ja teknologian avulla

  • asiakkaan kuuntelemista ja merkityksellisten neuvojen ja tarjousten antamista

  • asiakkaiden aktiivisena neuvonantajana toimimista

  • ymmärrystä siitä, milloin asia on päätettävä heti ja milloin se hoidetaan myöhemmin

  • virheiden rakentavaa käsittelyä ja niistä oppimista

  • erilaisten mielipiteiden hyödyntämistä ja eri näkökulmien huomioon ottamista

  • kouluttautumista ja jatkuvaa oppimista koko organisaatiossa

  • jatkuvaa parhaiden käytäntöjen tavoittelemista pankin sisällä ja aktiivista ympäröivän maailman seuraamista

  • ymmärrystä siitä, että tiiminä olemme enemmän

  • mutkatonta vuorovaikutusta
 • Toimimme suoraselkäisesti

  Suoraselkäisyys on


  • arvojen mukaan elämistä

  • eettisiä standardeja ja liiketoiminnan asianmukaista harjoittamista

  • luotettavuutta sekä lupausten pitämistä ja sitoumusten tinkimätöntä toteuttamista

  • rehellisyyttä, avoimuutta ja ennustettavuutta

  • luottamuksen herättämistä tekemällä asiat laadukkaasti, täsmällisesti ja huolellisesti

  • toisten kunnioittamista

  • yhteiskunnallisen vastuumme ja merkittävyytemme ymmärtämistä

  • vastuullista osallistumista niiden yhteisöjen elämään, joissa toimimme

  • hyvien suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä tärkeimpiin sidosryhmiin
 • Tuotamme hyötyä

  Hyödyn tuottaminen on 


  • ymmärrystä siitä, että osakkeenomistajille tuotetaan pitkällä aikavälillä arvoa tuottamalla arvoa asiakkaille

  • asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja heidän tavoitteidensa tukemista

  • oma-aloitteisuutta jo ennen kuin asiakkaat ilmaisevat tarpeensa

  • edellytysten luomista vahvojen henkilökohtaisten suoritusten tekemiseen sekä asiakaskeskeisen toiminnan palkitsemista

  • hyvien toimintaedellytysten luomista

  • vakaata liiketoimintaa, joka edistää asiakkaittemme, työntekijöittemme, osakkeenomistajiemme ja koko yhteiskunnan menestymistä

  • tietoisuutta siitä, miten luomme omistaja-arvoa

  • kustannus- ja pääomatehokkuutta

  • työskentelytapojemme optimoimista ja yksinkertaistamista

  • parannusten ja innovaatioiden jatkuvaa hakemista

  • kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista ja pyrkimistä erinomaisuuteen kaikessa, mitä teemme
 • Olemme ketteriä

  Ketteryys on 


  • mukautumista toimialan ja markinnaympäristön muutoksiin

  • palvelujen innovointia asiakkaiden muuttuvat tarpeet ymmärtäen ja niihin vastaten

  • toimialaa muokkaavien trendien ymmärtämistä ja ennakointia

  • asiakaskokemuksen jatkuvaa parantamista

  • uusien keinojen löytämistä kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi

  • asioiden tekemistä yksinkertaisiksi, tilanteeseen sopiviksi ja helposti ymmärrettäviksi

  • toimintatapojemme haastamista

  • saavutettavuutta ja nopeaa reagointia

  • vikkelyyttä ja kykyä hyödyntää uusia mahdollisuuksia

  • uusien ratkaisujen löytämistä monimutkaisissa tilanteissa
 • Uskomme yhteispeliin

  Yhteispeli on 


  • ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien näkökulmien huomioon ottamista

  • asiakkaiden ja konsernin kannalta parhaiden ratkaisujen aktiivista hakemista

  • vuoropuheluun ja keskusteluun kannustamista ja päätöksenteon jälkeen asioiden päättäväistä toimeenpanoa

  • asiakkaiden ja kollegojen auttamista ja tukemista

  • vastuunottoa organisaatiorajoista riippumatta

  • rakentavan palautteen antamista ja myös toisten menestyksen tukemista

  • toisten haastamista omia näkemyksiä ja omaa asiantuntemusta hyödyntäen 

  • huomaavaista suhtautumista ihmisiin ja suoraviivaisuutta

  • sekä työkuorman, että menestyksen jakamista

  • kannustamista aloitteellisuuteen ja sitoutumiseen

  • ajatusten avointa jakamista yhteisten ratkaisujen löytämiseksi

Opiskelijat

Muokkaa tulevaisuuttasi hakemalla opiskelijoille tarkoitettuun globaaliin Graduate–ohjelmaan tai tarttumalla muihin opiskelijoille suunnattuihin työtehtäviin.
Lue lisää

Ammattilaiset

Tarjoamme mahdollisuuksia eri tehtävien ammattilaisille – asiantuntijoista ohjelmistonkehittäjiin, sekä monille muille.
Lue lisää

Esimiehet

Etsimme esimiehiä, jotka johtavat painottamalla asiakaskeskeisyyttä, inspiroivat muita menestymään ja näyttävät omaa esimerkkiä arvojemme mukaisessa toiminnassa.
Lue lisää