Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danske Bank legger frem ny og ambisiøs klimaplan

Gjennom arbeidet med klimaplanen er konsernets direkte og indirekte CO2-utslipp kartlagt. Tallene understreker Danske Bank sin viktige rolle i det grønne skiftet og muligheten for å gjøre en forskjell gjennom å redusere klimagassutslipp sammen med kundene frem mot 2030 og 2050.

Danske Bank ønsker å være i tet i det grønne skiftet. Banken har blant annet redusert investeringer i og finansiering av olje- og gassektoren med henholdsvis 37 og 50 prosent siden 2020. 

Den nye klimaplanen setter mål for reduksjon av CO2 utslipp på tvers av alle bankens kundesegmenter, og har kartlagt direkte og indirekte CO2-utslipp på konsernnivå. I 2020 var utslippene på 41 millioner tonn CO2. Til sammenligning var Norges totale utslipp drøye 49 millioner tonn i 2021.*

Kartleggingen danner grunnlaget for klimaplanen; Our Roadmap to Net Zero. Den viser vei til netto null, og hvordan Danske Bank og kundene skal kutte utslipp på en måte som er i tråd med målene i Paris-avtalen.

 –Som en av Nordens desidert største finansinstitusjoner har vi i Danske Bank en unik mulighet til å bidra til å løse klimautfordringen. Vi har derfor laget en ambisiøs plan for å lykkes med den grønne omstillingen. Planen omfatter blant annet privatkunder som ønsker å energieffektivisere boligen sin, og bedrifter som ønsker å bytte fra fossile til mer bærekraftige alternativer, sier Erlend Angelfoss, landesjef i Danske Bank Norge.


Klimaplanen er basert på ny forskning

99,9 % av Danske Banks klimafotavtrykk kommer fra såkalte «finansierte utslipp». Det er utslipp som stammer fra virksomheter som banken indirekte er en del av gjennom sine utlån og investeringer.

Klimaplanen setter konkrete 2030-mål for reduksjon av CO2-utslipp for utlån, investeringer, inkludert investering av pensjonsmidler, og for utslipp fra egen virksomhet, som for eksempel bygninger og flyreiser. 

Planen bygger blant annet videre på de reduksjonsmålene som banken satte i februar 2022 for de mest CO2-intensive sektorene, som shipping, olje og gass, og energiproduksjon. 

For å sikre at målene i planen er 'best-in-class', er de utarbeidet i tråd med retningslinjene til det uavhengige og forskningsbaserte ekspertorganet Science-Based Targets-initiativet (SBTi).- Med denne klimaplanen setter vi en klar retning for bankens videre arbeid med bærekraft. Klimautfordringene er komplekse. Det blir enklere å stake ut en retning når vi jobber ut ifra et solid datagrunnlag over hvor mye utslipp vår finansiering og våre investeringer er med på å forårsake. Det gir oss grunnlag for å sette konkrete mål og prioritere innsatsen etter hvor vi kan utgjøre størst forskjell, sier Angelfoss.

 

Vi skal hjelpe kundene med en bærekraftig omstilling

Med klimaplanen setter Danske Bank mål for hvordan utslippene innenfor en rekke sektorer skal reduseres. Den enkle løsningen ville vært å avslutte samarbeidet med kunder som har høye CO2-utslipp, men det er ikke bankens tilnærming til problematikken. 

-Vi mener at bankenes viktigste rolle knyttet til bærekraft er å støtte kundene i deres omstilling, gjennom finansiering og rådgiving. Vårt utgangspunkt er at vi heller vil hjelpe kundene enn å ekskludere dem. Dersom bedriften ikke ønsker å endre seg, eller det ikke foreligger en realistisk endringsplan, kan det i ytterste konsekvens likevel bli nødvendig å avslutte kundeforholdet, sier Angelfoss. 


* ifølge tall fra SSB

Hva er Science-Based Targets?

Science-Based Target Initiative (SBTi) er et partnerskap mellom Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact (UN GC), World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF) med formålet å drive klimatiltak i privat sektor ved å sette vitenskapelig baserte reduksjonsmål. SBTi stiller klart definerte krav til hvordan bedrifter kan sette reduksjonsmål som samsvarer med målene i Parisavtalen.

Kontakt

Øystein Schmidt
KommunikasjonsdirektørDanske Bank Norge
+47 951 47 645
ysc@danskebank.no