Content is loading
Siirry sisältöön

Kolmannes nuorista ylittää tilinsä ainakin kerran vuodessa

Suomalaisnuorten uskoa omaan talousosaamiseensa on vahva ja menoja seurataan viikko- sekä kuukausitasolla, mutta siitä huolimatta liki kolmannes 18-27 –vuotiaista ylittää tilinsä ainakin kerran vuodessa. Suomalaisnuoret myös kokevat kouluissa saamansa talousopetuksen valmistavan heitä oman talouden hoitoon paremmin kuin muissa Pohjoismaissa. Sampo Pankin tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 3 000 18-27 –vuotiasta nuorta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa.

Suomalaisnuoret kokevat selviytyvänsä omien raha- ja talousasioidensa hoidosta hyvin: 47 % ilmoittaa hallitsevansa oman taloutensa hyvin tai erittäin hyvin, 39 % kohtuullisesti ja vain 12 % heikosti tai ei lainkaan. 

– Menojaan ilmoittaa seuraavansa vähintään kuukausittain peräti 94 % suomalaisnuorista, mutta tästä huolimatta 34 % heistä ylittää tilinsä vähintään kerran vuodessa. Osalle nuorista tilinylitykset ovat valitettavasti arkipäivää, sillä peräti 7 % tutkimuksessa haastatelluista ilmoittaa ylittävänsä tilinsä joka kuukausi, kertoo johtaja Jyrki Suokas Sampo Pankista.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaisnuorten tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä: tanskalaisista tilinsä ylittää vähintään kerran vuodessa 47 %, norjalaisista 39 % ja ruotsalaisistakin 29 %.

Koti tukee nuorta oman talouden ongelmissa – yksinäisiä susia kuitenkin liki kolmannes

Tutkimuksessa selvisi, että nuorten aikuisten omaa taloutta koskevissa asioissa tärkein auktoriteetti ovat edelleen omat vanhemmat. Puolet suomalaisvastaajista ilmoittaa tukeutuvansa ensisijaisesti vanhempiinsa tarvitessaan neuvoja oman taloutensa hoidossa. Seuraavaksi tärkeimpiä neuvonantajia olivat muut perheenjäsenet ja ystävät. 

Pohjoismaisessa vertailussa selviää, että suomalaiset eivät kuitenkaan nojaudu vanhempiinsa yhtä vahvasti kuin Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, joissa kaikissa yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti pyytävänsä neuvoja kotoaan. 

– Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että vaikka valtaosa vastaajista tukeutuu tarpeen vaatiessa vanhempiinsa, ystäviinsä tai sukulaisiinsa, peräti 27 % suomalaisista nuorista ilmoitti, että ei omaa taloutta koskevissa asioissa pyydä apua keltään. Muihin Pohjoismaihin verrattuna luku on erittäin korkea, sillä vastaava osuus on Norjassa 16 %, Tanskassa 15 % ja Ruotsissa vain 13 %, kertoo Suokas.

Suomalainen koulutusjärjestelmä antaa muita Pohjoismaita paremmat eväät talouden hallintaan

Tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret saavat koulussa paremmin itsenäiseen elämän valmistavaa opetusta kuin skandinaaviset ikätoverinsa. 49 % suomalaisista koki oppineensa koulussa ainakin osittain tarpeeksi raha- ja talousasioiden hoidosta, kun Norjassa luku oli 34 %, Ruotsissa 27 % ja Tanskassa vain 21 %.

Vaikka talousopetuksen laatu Suomessa olisikin parempaa kuin naapurimaissa, liki kolmannes nuorista ei silti kokenut itseään valmiiksi huolehtimaan omasta taloudestaan vielä koulun päättyessä. Vastaava luku oli kuitenkin kautta linjan vieläkin heikompi muissa pohjoismaissa, ja esimerkiksi Tanskassa jopa 59 % vastaajista ilmoitti, ettei koulun päättyessä ollut valmis huolehtimaan oman taloutensa ylläpidosta. 

Nuoret nojaavat pankkipalveluissaan verkkoon

Olennainen osa nuorten oman talouden hallintaa ovat pankkien palvelut. Ylivoimaisesti tärkein osa-alue tälle ikäryhmälle on verkkopankki, sillä 74 % suomalaisvastaajista koki, että verkkopankki kattaa kaikki heidän pankkiasiointia koskevat tarpeensa. Sama prosenttiosuus vastaajista myös käyttää verkkopankkia vähintään viikoittain.

Tärkeimpiä palveluita ovat laskujen maksu ja tilisaldojen tarkistus, ja peräti 96 % suomalaisvastaajista ilmoittaakin maksavansa kaikki laskunsa verkkopankissa. Tältä osin Pohjoismaat ovat samankaltaisia, sillä vastaava prosenttiosuus on Norjassa 94 %, Ruotsissa 92 % ja Tanskassa 90 %.

Sampo Pankki edistää talousosaamisen kehittymistä

Tarve talousasioiden osaamiselle kasvaa jatkuvasti ja nuoret joutuvat kohtaamaan kulutusyhteiskunnan haasteet entistä aiemmin. 

– Suomalaisnuorten oman talouden hallinta on keskimäärin hyvällä tolalla vertailtaessa tilannetta muihin Pohjoismaihin, mutta on selvää, että tietty osuus 18-27 –vuotiaista on vaarassa ajautua tilanteeseen, jossa jatkuvat tilinylitykset ja velaksi eläminen voivat nopeasti aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia, Jyrki Suokas muistuttaa.

– Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että tiedostamme kouluissa ja kodeissa tehtävän pohjatyön merkityksen. Teoreettinen pohja rakennetaan kouluissa, ennen kaikkea peruskoulussa, mutta kuten tutkimuksen tulokset osoittavat, vanhempien esimerkillä on myös aikuisiällä vahva vaikutus siihen, millaisia taloudellisia ratkaisuja nuoret omassa elämässään tekevät.

Sampo Pankki pyrkii omalta osaltaan tukemaan lasten ja nuorten talousosaamisen kehittymistä Taloustaito-hankkeensa puitteissa. Osana hanketta pankki on julkaissut ilmaiset ja markkinointivapaat talousopetuksen sivustot, jotka on tarkoitettu opettajien tueksi (www.talousosaaminen.fi), 10-15 –vuotiaden nuorten kouluopetuksen apuvälineeksi (www.controlyourmoney.fi) sekä johdannoksi talousasioiden maailmaan lapsiperheille ja alakoulun ensimmäisille luokille (www.rahalaakso.fi).

Lisätietoja:
Jyrki Suokas, johtaja, Sampo Pankki. Puh. 010 546 7608
Teppo Havo, viestintäpäällikkö, Sampo Pankki. Puh. 050 379 8062

www.rahalaakso.fi
www.talousosaaminen.fi
www.controlyourmoney.fi