Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote tammi-kesäkuu 2015

Danske Bankin vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon nettotulos oli 1 263 miljoona euroa. Nettotulosennustetta korotettiin 2 145 miljoonaan euroon.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon tuloksensa.

”Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana hyödyimme hajautetusta liiketoimintamallistamme ja kirjasimme tyydyttävän tuloksen negatiivisen korkotason kielteisestä vaikutuksesta huolimatta. Tulosta vauhditti asiakkaiden korkea aktiivisuus, makrotaloudellisten olosuhteiden parantuminen ja arvonalentumisten vähentyminen,” sanoo konsernijohtaja Thomas F. Borgen.

”Perusliiketoimintamme myönteinen kehitys jatkui, sillä toteutamme entistäkin asiakaskeskeisempään, selkeämpään ja tehokkaampaan liiketoimintaan tähtäävää strategiaamme. Olemme tuoneet uusia innovatiivisia ratkaisuja kaikille markkinoillemme, vahvistaneet asiakassuhteitamme ja nähneet jatkuvaa myönteistä kehitystä asiakaspuolella.

”Tuloksen vahvistumisen ja alhaisempien arvonalentumisten perusteella korotamme koko vuoden näkymiämme ja odotamme vuoden 2015 nettotuloksen nousevan yli 16 miljardiin Tanskan kruunuun eli yli 2 145 miljoonaan euroon.”

Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

Tammi-kesäkuu 2015 vs tammi-kesäkuu 2014

 • Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla Danske Bankin ydinliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 1 628 miljoonaa euroa. Nettotulos oli 1 263 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 36 prosentin kasvua vuoden 2014 alkupuoliskon tasosta. Nettotulos on tyydyttävä, ja parannusta siivitti asiakkaiden aktiivisuuden kasvu, makrotaloudellisten olojen parantuminen ja arvonalentumisten vähentyminen.
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 12,5 prosenttia p.a., kun se vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla oli 9,4 prosenttia p.a. Meillä on edelleen hyvät asemat saavuttaa vuoden 2015 oman pääoman tuottotavoitteemme.
 • Kokonaistuotot olivat 3 107 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 6 prosentin kasvua.
 • Korkokate oli 1 452 miljoonaa euroa, eli samalla tasolla kuin vuoden 2014 alkupuoliskolla. Matalien korkojen korkokatteeseen aiheuttamalle paineelle oli vastapainona rahoituskustannusten pienentyminen, joka johtui valtion hybridipääomalainan takaisinmaksusta huhtikuussa 2014, korkeammista sijoitustoiminnan tuottoista ja lainakannan kasvusta.
 • Nettopalkkiotuotot kasvoivat 18 prosenttia 822 miljoonaan euroon johtuen asiakkaiden aktiivisuuden kasvusta kaikissa pankkitoimintayksiköissä, vilkkaasta asuntolainojen uudelleenrahoituksesta ja positiivisesta kehityksestä Danske Capitalissa.
 • Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 568 miljoonaa euroa, missä oli 2 prosentin kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta, johon sisältyi Nets-osakkeidemme myynnin vaikutus. Kasvua vauhdittivat asiakkaiden aktiivisuuden kasvu sekä positiiviset käyvän arvon oikaisut, pääosin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Liiketoiminnan kulut olivat 1 441 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 2 prosentin laskua. Tuot-to/kulusuhde parantui jatkuvan kustannusfokuksen ansiosta 46,4 prosenttiin, vaikka asiakkaiden aktiivisuus kasvoi.
 • Arvonalentumiset ydinliiketoiminnassa laskivat edelleen ja olivat 38 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 78 prosentin laskua. Vähentyneet arvonalennukset heijastivat makrotaloudellisen tilanteen ja kotitalouksien taloustilanteen parantumista, ja vastasivat 0,03 prosentin p.a. luottotappioiden suhdetta verrattuna 0,14 prosenttiin p.a. vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.
 • Luotonanto kasvoi 2 prosenttia vuoden 2014 lopusta, kasvua oli kaikissa pankkitoimintayksiköissä. Talletukset kasvoivat 10 prosenttia, mikä merkitsi kasvua etenkin Corporates & Institutions -liiketoimintayksikössä.

Huhti-kesäkuu 2015 vs tammi-maaliskuu 2015

 • Tulos ennen veroja oli 779 miljoonaa euroa, kun se oli 852 miljoonaa euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin tulokseen vaikuttivat positiivisesti poikkeuksellisen korkeat arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot.
 •  Kokonaistuotot laskivat 10 prosenttia vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, pääasiassa vakuutusliiketoiminnan alhaisemman nettotuoton sekä alhaisempien arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottojen johdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin vaikuttivat myönteisesti Corporates & Institutions -yksikön asiakkaiden aktiivisuuden kasvu sekä positiiviset arvonmuutokset konsernin Treasury-toiminnossa.
 • Korkokate kasvoi 4 prosenttia. Kasvua tukivat keskimääräisen lainakannan kasvu kaikissa liiketoimintayksiköissä, sekä se että toisessa neljänneksessä oli yksi päivä enemmän.
 • Ydinliiketoiminnan arvonalentumisissa oli 29 miljoonan euron nettopalautus verrattuna 67 miljoonan euron kustannuksiin ensimmäisellä neljänneksellä. Nettopalautuksen taustalla ovat jatkuva keskittymisemme luottokannan luottolaatuun sekä parantuneet makrotaloudelliset olosuhteet, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjaamme nettopalautuksen sitten vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen.

Vankka ydinpääomasuhdeluku ja vakavaraisuussuhdeluku

Ydinpääomasuhdeluku ja vakavaraisuussuhdeluku olivat 14,3 prosenttia ja 18,7 prosenttia, kun ne vuoden 2014 lopussa olivat 15,1 prosenttia ja 19,3 prosenttia. Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 30.6.2015 edelleen vankka, 130 prosenttia.

Aloitimme 30.3.2015 669 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka voi jatkua 31.12.2015 asti. 30.6.2015 mennessä olimme ostaneet takaisin osakkeita yhteensä 255 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2015 luottoluokitustavoitteet saavutettu

Kesäkuussa Moody’s korotti Danske Bankin pitkän aikavälin luokituksen A2:een ja lyhyen aikavälin luokituksen P-1:een. Heinäkuussa S&P vaihtoi pitkän aikavälin A-luokituksemme näkymän vakaaksi. Näiden toimien myötä olemme saavuttaneet vuoden 2015 luottoluokitustavoitteemme.  

Uusi toimintamalli Pohjois-Irlannille

Pohjois-Irlannin toimintamme jatkaa erillisenä liiketoimintayksikkönä sen sijaan, että olisi Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkat -yksiköiden alaisena. Tekemämme liiketoiminta-arvion mukaan Pohjois-Irlannin ja pohjoismaisten markkinoiden väliset synergiat ovat vähäiset, ja olemme varmoja, että muutos mahdollistaa arvon tuottamisen pohjoisirlantilaisille asiakkaillemme, markkina-asemamme kehittämisen ja kannattavuuden parantamisen. 1.1.2016 lähtien Danske Bankin Pohjois-Irlannin liiketoiminnot raportoidaan tilinpäätöksessä erillisenä liiketoimintayksikkönä.

Nettotulosennustetta korotettiin 

Odotamme nyt nettotuloksen ylittävän 16 miljardia Tanskan kruunua eli 2 145 miljoonaa euroa vuonna 2015, jossa on nousua aiemmasta 14 miljardin Tanskan kruunun eli 1 877 miljoonan euron nettotulosennusteestamme. Vahvemmat näkymät johtuvat pääosin myönteisestä tuloskehityksestä, jota tukee asiakkaiden aktiivisuuden kasvu kaikissa liiketoimintayksiköissä ja myönteinen kehitys arvonalentumisissa makrotaloudellisten olosuhteiden parantuessa edelleen. 

Yhteystiedot:
Thomas F. Borgen, konsernijohtaja, puh. +45 45 14 14 00
Henrik Ramlau-Hansen, talousjohtaja, puh. +45 45 14 14 00

Lisätietoa Danske Bank -konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteessa danske-bank.com/reports.