Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Årsresultat 2021: Stabilt resultat drivet av en stark storföretagsmarknad

  • Resultat före skatt (exkl. engångskostnader) uppgick till 5 060 miljoner kronor   
  • Totala intäkter ökade med 2 procent drivet av ökade provisionsintäkter
  • Räntenettot minskade med 3 procent - marginalpress och avvaktande investeringsklimat       
  • Kreditreserveringar uppgick till 279 miljoner kronor  - realiserade kundförluster fortsatt låga
  • Stark tillväxt inom hållbar finansiering

Händelser under perioden

Danske Bank Sverige levererar ett stabilt rörelseresultat för helåret 2021 som uppgick till 4 580 miljoner kronor före skatt. Exklusive engångskostnader** uppgick resultatet till 5 060 miljoner kronor vilket var en ökning med 34 procent i jämförelse med 2020. Kreditreserveringarna uppgick till 279 miljoner kronor, vilket var betydligt lägre än 2020. De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga. 

De totala intäkterna ökade med 2 procent jämfört med 2020, dock minskade räntenettot med 3 procent som en följd av pressade marginaler. Totala handelsintäkter ökade något, men minskade inom LC&I, vilket kan förklaras med att 2020 var ett exceptionellt starkt år. Provisionsnettot, som framförallt kan kopplas till bankens Corporate Finance- och obligationsaffär, ökade kraftigt jämfört med 2020 samtidigt som bankens placerings- och kapitalmarknadsverksamhet utvecklades starkt, drivet av hög kundaktivitet och ett gynnsamt börsläge. 

Kostnaderna för 2021 ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Justerat för engångskostnader om 480 miljoner kronor var kostnadsökningen 4 procent, vilket främst kan härröras till kostnader för IT-utveckling. Inlåningsvolymerna ökade med 11procent som en följd av minskad privatkonsumtion samt ett fortsatt avvaktande investeringsklimat bland små- och medelstora företagskunder, vilket medfört hög överlikviditet. Utlåningsvolymerna ökade med 1 procent jämfört med 2020. 

Bostadsmarknaden fortsatte att växa under 2021 samtidigt var konkurrensen på marknaden hård, vilket satte press på bankens bolåneaffär. Bankens strategiska partnerskapsavtal med Saco, TCO och HSB har dock lett till att banken välkomnat många nya privatkunder.

Det ökade intresset hos företag att finansiera sig på kapitalmarknaden har resulterat i en rekordhög aktivitet där banken varit involverad i flera framgångsrika transaktioner, inte minst när det gäller hållbarhetslänkad finansiering. I kombination med andra betydande transaktioner inom DCM och Corporate Finance befäste banken sin position som en nordisk affärsbank. 

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:
 ”Vi gör ett stabilt resultat för 2021 – ett år som präglats av pandemin och den ekonomiska återhämtningen. Under hösten stärkte vi vår position på bolånemarknaden och vi avslutade året starkt. Ett ökat intresse för placeringar och en gynnsam börs bidrog till vår kraftfulla tillväxt på området. Vi har under året stärkt vårt erbjudande inom hållbar finansiering och medverkat i riktigt stora transaktioner och emissioner. Vi har under 2021 tagit en tydligare position för att bli den ledande nordiska banken för våra kunder med hållbarhet i fokus” 

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2021
jan-dec
2020
jan-dec
Index
2021/
2020
2021
Kv 4
2021
Kv 3

Index
Kv4/Kv3

Räntenetto6 6226 83997 1 6241 67197
Provisionsnetto2 1731 799121 729455160
Handelsintäkter1 4921 478101392332118
Övriga intäkter62262381814135
Summa rörelseintäkter10 34910 1421022 7632 472112
Kostnader**5 4904 825114 1 6541 090152
Resultat före kreditförluster4 8595 31791 1 1091 382154
Kreditförluster2791 5281852 23230
Rörelseresultat4 5803 7891211 0571 35978
Skatt80485894 20431066
Periodens resultat3 7762 9311298531 04981
Utlåning, mdr38237910138238499
Inlåning, mdr24522211124525496
Kostnad/Intäkt andel (%) 53,047,611259,950,6118

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 
**Kostnaderna för 2021 belastas av engångskostnader om 480 mkr avseende momsärende i Sverige, beslutat av EU-domstolen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 150 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privatoch
företagskunder samt stora institutionella kunder med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster. Vårt mål är att
skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta
viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com