Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020: Hög kundaktivitet stärkte resultatet 

Perioden har präglats av en stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19. Trots det har kundaktiviteten hos bankens privat- och företagskunder varit mycket hög. Banken införde snabbt amorteringslättnader som hittills utnyttjats av en begränsad andel bolånekunder. Bankens företagskunder utökade sina lånefaciliteter för att stärka sin likviditet och många utnyttjade statens erbjudande om skatteuppskov och korttidspermittering. Däremot har intresset för statens garantiprogram Företagsakuten, varit svagt. Företagsobligationsmarknaden påverkades initialt negativt av krisen men återhämtade sig under senare delen av perioden och nådde en god transaktionsnivå.
Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument