Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank asettaa ilmastotavoitteet lainanannolle

Danske Bank asettaa ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina lainasalkulleen konkreettisia toimialakohtaisia hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on saavuttaa lainasalkun nettonollataso vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin.

Uudet ilmastotavoitteet ovat jatkumoa Danske Bankin viime vuosien aikana tekemälle pitkäjänteiselle työlle vihreän siirtymän edistämiseksi. Näiden tavoitteiden myötä pankki ottaa aktiivisemman vastuun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yhteiskunnissa, joissa toimii ja helpottaa asiakkaidensa siirtymistä kohti kestävämpää ja vihreämpää liiketoimintaa.

Danske Bank on nyt asettanut vuoden 2030 päästötavoitteet niille kolmelle sektorille, jotka aiheuttavat pankin antolainaussalkussa suurimmat hiilidioksidipäästöt. Öljyn ja kaasun tuotannossa tavoitteena on 50 prosentin päästövähennys, kun taas merenkulun osalta tavoitteena on vähentää päästöjä 20-30 prosenttia kutakin kuljetettua yksikköä kohden. Energiayhtiöissä pyritään 30 prosentin päästövähennyksiin tuotettua sähkön ja lämmön kilowattituntia kohden. Kaikki tavoitteet on määritetty vuoden 2020 tasoon nähden.

”Meillä on yli 3,3 miljoonaa asiakasta ja osa asiakkaistamme toimii sektoreilla, joilla on merkittävä hiilijalanjälki. Meillä on siksi tärkeä rooli ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Yleisesti ottaen asiakkaamme panostavat vahvasti vihreään siirtymään. Suurena pohjoismaisena pankkina, jolla on käytössään mittavat resurssit, meillä on velvollisuus tukea asiakkaitamme, ja sitä että toimintamaamme voivat saavuttaa päästövähennystavoitteensa vuoteen 2030 mennessä”, toteaa Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Pankin tarkoituksena on asettaa vuoteen 2030 mennessä saavutettavia tavoitteita myös muille sektoreille. Lisää sektorikohtaisia tavoitteita on tarkoitus julkistaa vielä tämän vuoden aikana.

Vihreän siirtymän edistäminen keskiössä

Tavoitteiden myötä Danske Bank sitoutuu, ja sitouttaa myös asiakkaansa, edistämään yhteiskunnan kestävää siirtymää. Pankki tarjoaa asiakkailleen myös jatkossa taloudellista neuvontaa ja sopivia lainamahdollisuuksia vihreän siirtymän tukemiseksi. 

”Tavoitteemme on auttaa kaikkia asiakkaitamme heidän vihreässä siirtymässään - joilla on siihen halua ja kykyä. Näemme vahvaa kasvua asiakkaiden omaa vihreää siirtymää tukevien neuvontapalveluiden ja tuotteiden kysynnässä. Sijoittajana ja lainanantajana meille ei ainoastaan ole olennaista mitkä yritykset ovat tällä hetkellä vihreimpiä, vaan myös se millä yrityksillä on parhaat mahdollisuudet kehittyä vihreämmiksi tulevaisuudessa. Tärkein tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan siirtymässä. Tästä syystä matka voi osoittautua pidemmäksi. Mutta kaiken kaikkiaan vaikutus, jonka saamme aikaan yhteiskunnissa, tulee olemaan paljon suurempi.”

Uudet vuoden 2030 tavoitteet ovat osa Danske Bankin pyrkimystä olla mukana luomassa kestävämpää taloutta. Pankin tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava kestävän rahoituksen tarjoaja. 

”Heinäkuussa 2021 nostimme kestävän rahoituksen tavoitteemme vuodelle 2023 asetetusta 13,4 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon. Korotimme myös Danica Pensionista vihreään siirtymään tehtäville sijoituksille asetettua vuoden 2023 tavoitetta 4 miljardista eurosta 6,7 miljardiin euroon.
Vuoden 2021 aikana pääsimme lähemmäs molempia tavoitteitamme. Kasvatimme kestävän rahoituksen määrää 13,7 miljardista eurosta 25,8 miljardiin euroon, ja vihreään siirtymään tehtyjen sijoitusten määrä kasvoi 3,6 miljardista eurosta 4,5 miljardiin euroon”, Slotte päättää.

Vuoden 2030 toimialakohtaiset päästötavoitteet

Merenkulku
Tulemme vähentämään lainasalkkumme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä merenkulun osalta 20-30 prosenttia kuljetettua yksikköä kohden vuoden 2020 tasoon verrattuna. Päästöjä mitataan ”Poseidon Principles” -standardin mukaisesti. Näin varmistetaan samalla, että asiakkaiden edistymisestä raportoidaan ja että sitä seurataan jatkuvasti. Tarjoamme merenkulkusektorin asiakkaille siirtymäkauden rahoitusta varmistaaksemme, että he tekevät tehokkuusparannuksia ja mahdollistaaksemme vanhojen alusten korvaamisen uusilla ja entistä tehokkaammilla aluksilla, jotka usein käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita.

Energiayhtiöt
Tulemme vähentämään lainasalkkumme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä energiayhtiöiden osalta 30 prosenttia tuotettua sähkön ja lämmön kilowattituntia kohden vuoden 2020 tasoon verrattuna. Energiayhtiösektorilla toimivat Danske Bankin asiakkaat ovat jo pitkällä hiilidioksidipäästöjensä vähentämisessä, sillä sektorilla on tehty jo varhain kestäviä sijoituksia vesivoimaan, tuulienergiaan ja biomassaan.

Öljyn ja kaasun tuotanto (tuotantoketjun alkupää)
Tulemme vähentämään lainasalkkumme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä öljyä ja kaasua tuottavien asiakkaiden osalta 50 prosenttia vuoden 2020 tasoon nähden. Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeää standardia öljyntuottajayritysten siirtymän mittaamiseksi. Sen sijaan, että asettaisimme toimintokohtaisen tavoitteen siirtymälle, tulemme pienentämään lainasalkkuamme. Asetettu taso heijastaa pohjoismaisten öljyn- ja kaasuntuotantoyhtiöiden investointitarpeiden laskua keskeisissä nollaskenaarioissa ja mahdollistaa samalla tuen tarjoamisen tehokkaimmille tuottajille myös vuoden 2030 jälkeen.
Lisätietoja:
Josi Tikkanen, lehdistöpäällikkö, Danske Bank, josi.tikkanen@danskebank.fi, 050 326 9701