Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Filials Gemensamma Pensionsstiftelse

Ändamål

Danske Bank Sverige Filials Gemensamma Pensionsstiftelse har till uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension som Danske Bank, Sverige Filial eller andra svenska aktiebolag som har anknytning till den lämnat till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

Stiftelsen ska även kunna trygga utfästelser som ingår i allmän pensionsplan.

Av pensionsstiftelsens årsredovisning framgår vilka arbetsgivare som har pensionsfond i stiftelsen.

Stiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Östergötland samt Finansinspektionen.

Förvaltningen

Stiftelsens syfte är att förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att dessa dels tryggar de pensionsutfästelser som omfattas av stiftelsen, dels ger en tillfredställande betalningsberedskap för de gottgörelser från stiftelsen som arbetsgivare äger tillgodogöra sig enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Eftersom pensionsåtagandet är ett långsiktigt åtagande med en duration på över 20 år utgår placeringsriktlinjerna inte från någon normal- eller referensportfölj, utan utgångspunkten för placeringarna skall vara att i möjligaste mån möta det pensionsåtagande som skyddas av stiftelsen med beaktande av en för stiftelsens syfte ändamålsenlig likviditetsberedskap. 

Stiftelsens styrelse har antagit en placeringsprofil med låg risk där tillgångarna placeras huvudsakligen i räntebärande finansiella instrument, som säkerställer en betydande samvariation mellan värdet på stiftelsens tillgångar och dess åtaganden. En mindre del av tillgångarna placeras i aktiefonder för att säkra riskspridningen.

Hållbarhetspolicy

Stiftelsen beaktar miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer (hållbarhetsfaktorer) i sina placeringsbeslut. Stiftelsen har antagit en hållbarhetspolicy som närmare beskriver på vilket sätt hållbarhetsfaktorer beaktas. 
Stiftelsens investeringar ska enligt hållbarhetspolicyn främja miljömässiga och sociala egenskaper samt god företagsstyrningspraxis. Den av Stiftelsen utsedda kapitalförvaltaren, Danske Bank, ska interagera med företag och emittenter i väsentliga hållbarhetsfrågor samt rösta om miljö- och/eller sociala förslag.
Stiftelsens investeringar ska exkludera företag och emittenter baserat på Danske Banks vid var tid gällande policy för ansvarsfulla investeringar och tillhörande exkluderingsinstruktion som innefattar: 

  • företag och/eller emittenter som är involverade i vissa aktiviteter och beteenden som anses skadliga för samhället, 
  • företag och/eller emittenter som är involverade i oetisk eller kontroversiell verksamhet, och 
  • företag och/eller emittenter som deltar i verksamhet med betydande negativ klimatpåverkan.

Vidare ska kapitalförvaltaren arbeta i linje med FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments).
Stiftelsens hållbarhetspolicy återfinns här
Läs Ersättningspolicyn (pdf)
Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och tillhörande exkluderingsinstruktion återfinns här

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen beaktar inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut enligt SFDR* artikel 4.1 (b). Skälet till det är att framtagande av en sådan redogörelse och rapportering skulle vara betungande på ett sätt som inte står i proportion till Stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet. 
Danske Bank, som är kapitalförvaltare för den övervägande delen av Stiftelsens tillgångar, beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av Stiftelsens medel. Detta beskrivs i ”Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors” på Danske Banks hemsida. 
*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Ekonomi

Stiftelsen upprättar bokslut per den sista december årligen. Stiftelsens ekonomiska ställning framgår av stiftelsens årsredovisning.

Läs mer i vårt Årsbokslut (pdf)

Handlingar som kan fås på begäran

På begäran kan den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till erhålla pensionsstiftelsens stadgar, pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer och senaste årsredovisning. På begäran kan även denna information erhållas i pappersform.

Kontaktuppgifter

Danske Bank Sverige filial Gemensamma Pensionsstiftelse
Box 155
581 02 Linköping
Skicka e-post