Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Filials Gemensamma Pensionsstiftelse

Ändamål

Danske Bank Sverige Filials Gemensamma Pensionsstiftelse har till uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension som Danske Bank, Sverige Filial eller andra svenska aktiebolag som har anknytning till den lämnat till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

Stiftelsen ska även kunna trygga utfästelser som ingår i allmän pensionsplan.

Av pensionsstiftelsens årsredovisning framgår vilka arbetsgivare som har pensionsfond i stiftelsen.

Stiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Östergötland samt Finansinspektionen.

Förvaltningen

Stiftelsens syfte är att förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att dessa dels tryggar de pensionsutfästelser som omfattas av stiftelsen, dels ger en tillfredställande betalningsberedskap för de gottgörelser från stiftelsen som arbetsgivare äger tillgodogöra sig enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Eftersom pensionsåtagandet är ett långsiktigt åtagande med en duration på över 20 år utgår placeringsriktlinjerna inte från någon normal- eller referensportfölj, utan utgångspunkten för placeringarna skall vara att i möjligaste mån möta det pensionsåtagande som skyddas av stiftelsen med beaktande av en för stiftelsens syfte ändamålsenlig likviditetsberedskap. 

Stiftelsens styrelse har antagit en placeringsprofil med låg risk där tillgångarna placeras huvudsakligen i räntebärande finansiella instrument, som säkerställer en betydande samvariation mellan värdet på stiftelsens tillgångar och dess åtaganden. En mindre del av tillgångarna placeras i aktiefonder för att säkra riskspridningen.

Negativa konsekvenser för hållbarhet beaktas inte

Stiftelsen beaktar inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid sina investeringsbeslut.

Anledningen till detta är att Stiftelsen ännu inte fastställt tydliga policyer och riktlinjer för vilka indikatorer på negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som ska användas vid beaktandet, vilket ska göras i samråd med de förvaltare som fått uppdrag att förvalta stiftelsens tillgångar. Detta arbete förväntas vara klart under 2023.

Läs mer i vår Hållbarhetspolicy (pdf)

Läs Ersättningspolicyn (pdf)

Ekonomi

Stiftelsen upprättar bokslut per den sista december årligen. Stiftelsens ekonomiska ställning framgår av stiftelsens årsredovisning.

Läs mer i vårt Årsbokslut (pdf)

Handlingar som kan fås på begäran

På begäran kan den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till erhålla pensionsstiftelsens stadgar, pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer och senaste årsredovisning. På begäran kan även denna information erhållas i pappersform.

Kontaktuppgifter

Danske Bank Sverige filial Gemensamma Pensionsstiftelse
Box 155
581 02 Linköping
Skicka e-post