Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank i Sverige: Mycket stark utveckling i en utmanande marknad

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
"Den goda utvecklingen fortsätter och resultatet för första halvåret är väl i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi. Aktivitetsnivån har varit hög inom samtliga affärsområden med en inströmning av nya kunder och affärer med ökade intäkter och ett starkt resultat som följd."

Ränte- och provisionsnettot samt handelsintäkterna fortsätter att öka jämfört med första halvåret 2014 samtidigt som kreditförlusterna fortsatt ligger på en låg nivå. Utlåningen ökade vilket drevs av en högre efterfrågan framförallt från företagsmarknaden. Det låga ränteläget påverkar räntenettot negativt inom inlåningsområdet samtidigt som provisionsnettot stöds av en ökad placeringsaffär. Sammantaget ökade intäkterna med 16 procent och rörelseresultatet med 18 procent jämfört med motsvarande period 2014. 

Tillväxtsatsningarna inom privatmarknaden slår igenom i alla led. Det andra kvartalet innebar ett positivt trendbrott i utvecklingen av affärsvolymerna inom affärsområdet Personal Banking då vårt attraktiva bolåneerbjudande har tagits emot mycket väl. 
Bland de större företagen och institutionerna har det volatila marknadsläget ökat våra kunders behov av rådgivning och riskhantering, vilket vi kunnat möta med både kvalificerad rådgivning och konkreta lösningar. Under andra kvartalet har vi genomfört flera större affärer, bland annat en obligationsemission för Nibe och vid börsintroduktionen av Nobina tog Danske Bank en ledande roll.

Första halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2014
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 298 mnkr (1 953).
  • Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).
  • Räntenettot uppgick till 2 255 mnkr (2 122) och provisionsnettot till 582 mnkr (488).
  • Reserveringar för kreditförluster, netto 74 mnkr (12) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,01).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 792 mnkr (1 510).  
Danske Bank Sveriges delårsrapport jan-juni 2015 finns att läsa här samt finns att ladda ner från www.danskebank.se/ir. Danske Bank-koncernens delårsrapport kan läsas och laddas ner från www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund
Stabschef Danske Bank Sverige
0752-48 01 12
jan.aslund@danskebank.se

Ulrika Westin
Kommunikationschef Danske Bank Sverige
0708-49 35 43
ulrika.westin@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.