Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nordic Outlook: Riksbanken drar ut i valutakrig?

Inflationen lyser med sin frånvaro i stora delar av vår omvärld. Styrräntorna är därför mycket låga eller till och med negativa i de flesta utvecklade ekonomier. På vår viktigaste exportmarknad har den Europeiska Centralbanken (ECB) nyligen introducerat betydande kvantitativa lättnader (QE) där de köper stora mängder statsobligationer, vilket har givit upphov till kraftiga valutarörelser. Den låga inflationen och uppenbara risken för kronförstärkning har redan tvingat Riksbanken att genomföra en rad defensiva åtgärder men frågan är om de räcker.

Danske Bank tror att Riksbanken behöver tillgripa betydligt mer offensiva åtgärder och utesluter inte att Riksbanken trycker på knappen för det ”nukleära alternativet” – valutainterventioner.

  • BNP: Äntligen tar exporten fart. Danske Banks internationella prognoser visar inte bara på en efterfrågeuppgång, utan också på en investeringsuppgång – svensk exportindustris paradgren. Samtidigt dämpas den kraftiga konsumtionsuppgången då inkomsttillväxten går in i en lugnare fas. BNP-tillväxten blir god om än något oinspirerande med 2,1% på årsbasis både 2015 och 2016.
  • Inflation: Lågt kapacitetsutnyttjande medför att en hållbar uppgång i inflationen ligger långt borta. Vi räknar med att inflationen blir låga 0,3 procent 2015 och ligger kvar långt under inflationsmålet även 2016 då inflationen beräknas nå 1,2 procent.
  • Riksbanken: Riksbanken har inte att bråttom att höja räntan. Den första höjningen dröjer ända till 2017. Men i närtid kommer mer stimulanser. När de pågående tillgångsköpen är avslutade i början av maj kommer Riksbanken, kort därefter, att lansera ytterligare köp om SEK 30 mdkr och en mindre räntesänkning. Misslyckas inflationen sedan att få fäste under hösten står också valutainterventioner på programmet.

  • Bostadsmarknad: Fastighetspriserna är redan i utgångsläget högt uppdrivna. Lägre inkomsttillväxt och finansinspektionens amorteringskrav blir tuvan som stjälper lasset. Trots en stark inledning slutar priserna oförändrade för helåret 2015. Under 2016 beräknas priserna till och med falla med 4 procent
  • Risker: Grekland är alltjämt i fokus vid riskdiskussioner, men risken för en svagare amerikansk utveckling än förväntat skulle antagligen ge större konsekvenser för finansiella marknader och för realekonomin. Även här är det valutakriget som är den utlösande faktorn!

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Josefsson
Chefekonom
070-616 35 58, 
roger.josefsson@danskebank.se 

Ulrika Westin
Kommunikationschef
070-849 35 43
ulrika.westin@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.