Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige: Den nya tillväxtstrategin levererar

 • Fortsatt stark tillväxt
 • Stabil resultattillväxt
 • Många nya produkt- och tjänstelanseringar

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Det är mycket glädjande att vår nya tillväxtstrategi i Sverige, och våra investeringar så snabbt bidrar till en mycket god resultatutveckling inom alla affärsområden. Under tredje kvartalet 2015 har den starka, positiva utvecklingen från de två första kvartalen fortsatt. Vi är en modern utmanare med ett fullsortiments-utbud. Liten men stor”, säger Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige.

Ett överlag lågt ränteläge och utsikterna för en fortsatt expansiv penningpolitik har fått tillgångsmarknader att reagera positivt. Det negativa ränteläget sätter press på räntenettot men bidrar samtidigt till en hög aktivitet med hög efterfrågan på rådgivning, placeringar, amorteringar och riskhanteringsprodukter. Ränteläget, i kombination med ett historiskt lågt byggande och ökande efterfrågan på bostäder i storstadsregionerna, fortsätter att skapa ett efterfrågetryck på bostadsmarknaden.

Räntenetto, provisionsintäkter och handelsnetto ökar, jämfört med samma period 2014, samtidigt som kreditförlusterna ökar marginellt, dock till en fortsatt låg nivå. Kostnaderna stiger något under perioden som en följd av volymökningar och  fortsatta investeringar.  Räntenettot drivs i första hand, jämfört med föregående år, av ökade utlåningsvolymer. Handelsnettot var ovanligt starkt under de första sex månaderna. Provisionsnettot påverkades positivt av ökade provisioner inom både placeringar och finansiering.

Jämfört med andra kvartalet påverkades intäkterna och resultatet i kvartal tre framförallt av att handelsintäkterna återgått till en mer normal nivå, jämfört med det exceptionellt starka andra kvartalet. Räntenettot är stabilt och provisionsintäkter fortsätter att öka. Kostnaderna sjunker något mellan kvartalen.

Nya produkter och lösningar ger resultat – fler kunder och ökad kundnöjdhet
Den höga aktivitetsnivån inom Personal Banking, har fått en extra skjuts under det tredje kvartalet med lanseringen av en rad nya erbjudanden. Introduktionen av ett nytt transparent förmånsprogram och ett nytt bolåneerbjudande bildar hörnpelarna i privatmarknadserbjudandet och ger god respons med ökad kundnöjdhet.

Syftet är att ge kunderna ökade valmöjligheter till konkurrenskraftiga priser. För att möta det ökade rådgivningsbehovet har många av privatkunderna fått tillgång, dels till en egen rådgivare, dels även till team av rådgivare som finns tillgängliga  via telefon och e-möten. Parallellt lanserades den nya digitala rådgivningstjänsten, Danske Guide, som ger aktuella finansiella råd anpassade efter kundernas livssituation och finns tillgänglig via internetbanken och mobiltjänsten.

Under tredje kvartalet tecknades ett ramavtal med SACO om samarbete och tjänster till medlemmar i de fackliga förbunden som är anslutna till SACO som totalt har cirka 650 000 medlemmar. Avtalet träder i kraft i början på 2016.

Högt förtroende, stora affärer och högsta ranking
De tidigare investeringarna inom affärsområdet Corporate & Institutions, ger tydlig effekt. Under tredje kvartalet toppar Danske Banks Corporate Financeavdelning listan över de största transaktionsvärdena i Sverige. Bankens transaktionsvärde i Sverige under de tre första kvartalen 2015 uppgick till drygt 63 miljarder SEK. I juli slutfördes finansieringen av Bridgepoints förvärv av Nordic Cinema Group, med Danske Bank som en av arrangörerna. Transaktionen var under årets första nio månader den största inom Leveraged Finance i Sverige vilket bidrog till att Danske Bank blev högst rankad av de Nordiska bankerna som Bookrunner för European Leveraged Loans.

Banken genomförde också den största emissionen av företagsobligationer för ett svenskt industriföretag vilket är ett resultat av satsningen inom Debt Capital Markets.
C&I har en fortsatt hög kundnöjdhet med fem förstaplaceringar inom Prosperas kund-undersökningar, baserade på intervjuer med Tier 1-aktörer inom respektive område.

Nyetableringar
Verksamheten och satsningarna inom den redan starka företagsmarknaden, Business Banking, fortsätter också att utvecklas positivt med fler affärer och stigande kundnöjdhet. Företagskrediter utvecklas positivt och med en ökad rådgivning och större kapacitet inom Debt Capital Markets har fler kunder kunnat refinansiera sig i kapitalmarknaden.
Under perioden öppnades två nya finanscenter, i Örebro och Jönköping. De nya finanscentrarna samlar spetskompetens inom flera områden för att öka tillgängligheten till den bästa möjliga expertisen.

”Sammantaget har vi under de första nio månaderna klivit framåt inom alla områden trots volatila finansmarknader och en ökad osäkerhet i den svenska och de globala ekonomierna. Vi har mött detta med ökade rådgivning och lanseringar av nya produkter och lösningar. Vi ser effekterna i ett ökat resultat, ökad kundnöjdhet och tillströmning av nya kunder. Vår tillväxtresa fortsätter”, säger Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige.

Januari - september 2015
Jämfört med januari - september 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till 3 255 mkr (3 076)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 5 848 mkr (5 367) och rörelsekostnaderna till 2 457 mkr (2 230)
 • Räntenettot uppgick till 3 400 mkr (3 229) och provisionsnettot till 910 mkr (791)
 • Reserveringar för kreditförluster, netto 136 mkr (61) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,07 procent (0,03)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 533 mkr (2 378) 

Tredje kvartalet 2015
Jämfört med andra kvartalet 2015

 • Rörelseresultatet uppgick till 957 mkr (1 330]
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 814 mkr (2 164) och rörelsekostnaderna till 795 mkr (827)
 • Räntenettot uppgick till 1 145 mkr (1 134) och provisionsnettot till 328 mkr (310)
 • Reserveringar för kreditförluster, 62 mkr (7) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,1 procent (0,01)

Volymer

 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 247 mdkr, en ökning med 10 mdkr jämfört med motsvarande period föregående år men med en minskning med 3 mdkr jämfört med föregående kvartal
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 112 mdkr, en minskning med 7 mdkr jämfört med motsvarande period föregående år och oförändrat jämfört med föregående kvartal

Danske Bank Sveriges delårsrapport jan-september 2015 finns att läsa här samt finns att ladda ner från www.danskebank.se/ir. Danske Bank-koncernens delårsrapport kan läsas och laddas ner från www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund
Stabschef Danske Bank Sverige
0752-48 01 12
jan.aslund@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.