Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké första kvartalet 2015

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
År 2015 har startat med fortsatt hög aktivitetsnivå inom samtliga affärsområden med fler nya kunder och fler affärer. Ränte- och provisionsnettot samt handelsintäkterna fortsätter att öka jämfört med kvartal 1 2014, med fortsatt låga kreditförluster. Utlåningen ökade vilket drevs av en högre efterfrågan framförallt från företagsmarknaden. Inlåningen sjönk under samma period samtidigt som placeringsvolymerna ökade. Det låga ränteläget påverkar räntenettot negativt på inlåningsområdet. Sammantaget ökade intäkterna med 10 procent och rörelseresultatet med 3 procent jämfört med motsvarande period 2014.

Tillväxtsatsningen på vår privatsida har givit resultat med fler affärer och högre kundtillströmning. Som en anpassning till det låga ränteläget har vi under perioden sänkt våra bolåneräntor. Framförallt har de bundna räntorna blivit mycket konkurrenskraftiga. 

Även aktiviteten hos våra företagskunder var fortsatt hög. Det innebär en stabil tillväxt med högre låneaktivitet men också flera större affärer där Danske Bank varit rådgivare. Under perioden har vi bland annat genomfört tre större affärer, däribland Nordens hittills största M&A-affär under året då Fortum sålde sitt eldistributionsnät till ett konsortium av institutionella investerare. Danske Bank deltog även, som första nordiska bank, när SCA gav ut en euroobligation. Likaså emitterade Vattenfall ett större hybridfinansieringspaket där vi hade en ledande roll.

Första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2014

  • Rörelseresultatet uppgick till 969 mnkr (939).
  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 870 mnkr (1 704) och rörelsekostnaderna till 835 mnkr (736).
  • Räntenettot uppgick till 1 120 mnkr (1 021) och provisionsnettot till 272 mnkr (234).
  • Reserveringar för kreditförluster, netto 66 mnkr (29) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,11 procent (0,05).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 775 mnkr (730).  

Danske Bank Sveriges Bokslutskommuniké
Danske Bank-koncernens Bokslutskommuniké

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Nordström
070-620 39 35
jakob@lavendla.se

Anna Wikströmer Sundgren
Human Resources, Danske Bank Sverige
0752-48 41 30
anna.sundgren@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.