Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Januari-september 2017: Kundfokuserad strategi gav tillväxt


Delårsrapport januari – september 2017

  • Starkt resultat - ökade med 18 procent
  • Ökade volymer och stort inflöde av nya kunder'
  • Långsiktig strategi och partnerskap gynnade tillväxten

Danske Bank fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. De första nio månaderna i år levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 4 685 mkr, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet.  Utlåningsvolymen ökade med 15 procent jämfört med samma period föregående år och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 19 procent.

Kostnaderna ökade med 8 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var låga. Under det tredje kvartalet ökade kreditförlusterna vilket i huvudsak var kopplat till ett enskilt större engagemang.

- Vi ser en fortsatt stark och balanserad tillväxt inom alla affärsområden vilket är mycket tillfredsställande. Vi har haft ett stort inflöde av nya kunder och våra befintliga kunder gör fler affärer med oss. Det goda resultatet är ett bevis på att vår långsiktiga strategi och kundfokuserade arbete ger frukt, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

  
Resultaträkning
Mkr
2017 jan-sep2016 jan-sep%2017 Kv32017 Kv2

%

Räntenetto4 8294 057191 6681 5965
Privisionsnetto1 21593230371459-19
Handelsintäkter*1 3381 535-13320500-36
Övriga intäkter1719-11660
Summa rörelseintäkter7 3996 543132 3652 561-8
Kostnader-2 688-2 4828-888-931-5
Resultat före kreditförluster4 7114 061161 4771 630-9
Kreditförluster-26-93-72-7323-
Rörelseresultat4 6853 968181 4041 653-15
Skatt-1 025-75236-299-367-19
Periodens resultat3 6603 216141 1051 268-14
Utlåning, mdr325283153253115
Inlåning, mdr14211919142145-2

 

Svensk ekonomi tuffar på
Svensk ekonomi har haft en positiv utveckling med en arbetsmarknad som ser fortsatt stark ut. Inflationen passerade sannolikt toppen och trenden vände ner under det tredje kvartalet. Riksbanken har uttryckt sig försiktigt om framtiden och inte givit några signaler om det så kallade QE-programmet. Internationellt står sig den starka tillväxtbilden och ett positivt börsklimat. Marknadsräntorna har rört sig sidledes till stor del på grund av osäkerhet kring centralbankernas agerande.

Stort inflöde av nya kunder
Danske Bank växer inom samtliga affärsområden. Därmed fortsätter banken att flytta fram sina positioner på den svenska marknaden. Genom de strategiska samarbetsavtalen med Saco och TCO har banken välkomnat en mängd nya privatkunder. En stor del av det totala kundinflödet kunde kopplas till samarbetsavtalen varav cirka 95 procent anslöt sig direkt via bankens digitala kanaler. E-möten har blivit ett uppskattat sätt att möta banken på. I genomsnitt 36 procent av det totala antalet rådgivningsmöten under perioden var e-möten, vilket också är gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det har även skett ett stort inflöde av nya företagskunder under perioden, i synnerhet under det tredje kvartalet. Företagens vilja att investera ökade vilket bidrog till växande volymer.  Efterfrågan på fastighetskrediter var fortsatt stark vilken banken mött på ett riskmedvetet sätt.  

Den digitala plattformen TheHub.se, som Danske Bank startade tillsammans med SUP46 i september 2016 har under sitt första år haft 160 000 unika besökare. Under perioden stärkte Danske Bank sitt engagemang på den svenska startup-scenen ytterligare genom att arrangera FemTech Startup Weekend som samlade över 80 kvinnliga entreprenörer med olika bakgrund och erfarenhet.

Gröna affärer och nöjda kunder 
Danske Banks tillväxtstrategi har utvecklats positivt när det gäller mer komplexa och strategiska transaktioner. I september emitterade Sveaskog en grön obligation om totalt 1 miljard kronor med Danske Bank som arrangör. Danske Bank agerade även struktureringsrådgivare till Sveaskogs ramverk för gröna obligationer.

Enligt Prosperas undersökningar avseende kundnöjdhet är det glädjande att konstatera att kunderna rankat Danske Bank i Sverige som nummer ett i åtta olika kategorier, bland annat inom valutahandel, aktiederivat och som emittent inom Debt Capital Market (DCM). 

Lyckad emission för Danske Hypotek
Under det tredje kvartalet genomförde Danske Hypotek sin första emission på den svenska benchmark-marknaden för säkerställda obligationer. Emissionen på 5 miljarder kronor möttes av en stark efterfrågan och var ett första steg för Danske Hypotek att bli en regelbunden emittent på den svenska marknaden. Genom hypoteksbolaget har nu Danske Bank fått åtkomst till samma finansieringskällor som övriga svenska storbanker vilket skapar långsiktiga och hållbara förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt på den svenska bankmarknaden.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för tredje kvartalet 2017.  För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.
Danske Bank Sveriges delårsrapport januari-september 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.