Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Barkborreinvasion i Sverige – skog för miljarder står på spel

Skadeinsekten granbarkborren påverkar nu både den enskilde skogsägaren som skogsmarknaden i stort. Angreppen är redan de största i Sverige någonsin och med en varm vår och försommar riskerar barkborrarna att orsaka enorma skador på skogsbestånden. Detta sker i en vikande global trävarukonjunktur och Danske Bank bedömer att dessa faktorer sammantagna kan få betydande marknadseffekter.

När vårvärmen nu närmar sig står landets 350 000 skogsägare inför vad som redan utnämnts till den största massinvasionen av barkborrar någonsin. Förra årets heta sommar gynnade förökningen av barkborren samtidigt som torkan gjort träden mer mottagliga för angrepp. Redan nu är 2,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland angripna och värmen under senvåren kan ge ny skjuts åt förökning och skador. Barkborrarna kommer att påverka både den enskilde skogsägaren och skogsmarknaden i stort.

– Först och främst får vi hoppas på ett riktigt skitväder fram till midsommar. Vi har ett kort fönster nu i vår då skogsägare och skogsbruket tillsammans har en möjlighet att begränsa barkborrarnas tillväxt. Jag vill verkligen uppmana alla skogsägare att omgående inspektera sina skogar. Angripna träd måste vara avverkade och borttransporterade senast i slutet av juni. Håll kontakt med din virkesköpare, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

De ekonomiska effekterna av barkborreskadorna för svenska skogsägare, skogsbruket och skogsindustrin blir omfattande. Med en varm vår prognosticerar Skogsstyrelsen skador på upp till 12,5 miljoner kubikmeter skog till ett värde av 6 miljarder kronor enbart i Götaland. Även i Centraleuropa är barkborreskadorna enorma med en uppskattad volym på mellan 50-100 miljoner kubikmeter skadad skog. Detta sammanfaller med en global trävarukonjunktur som försvagats sedan årsskiftet med sjunkande trävarupriser som följd.

– Virket blir blått väldigt fort efter angreppet och en produkt som varken sågverk eller massaindustri egentligen vill ha. Ett överutbud av skadat virke i en vikande trävarumarknad kommer att ge stora utmaningar för de svenska sågverken. Den skadade veden måste både hanteras och sen placeras på marknaden, säger Johan.

Alla vill åt den svenska skogen- och den kommer inte att räcka till i längden
Efter skogsindustrins rekordstora investeringar i Sverige och Finland, börjar vedtillgången se alltmer ansträngd ut. Danske Bank har kartlagt industriutbyggnaden, de långsiktiga behoven och hur stor mängd tillgänglig ved som kommer att finnas framöver. Kalkylen ser tyvärr inte ut att gå ihop och veden räcker inte för de behov som finns i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Även importmöjligheterna i Östersjöregionen snävas åt, bland annat beroende på storskalig utbyggnad i Finland. Potentialen finns i att öka utnyttjandet av skogens restprodukter, intensivodling av skog på vissa områden samtidigt som vi värnar om den biologiska mångfalden. Skogsnäringen törstar nu efter mycket tydligare politiska riktlinjer för hur vi skall nyttja våra skogstillgångar.

Brexitoro hos svenska sågverk
Det är få sektorer i svensk export som är så beroende av Storbritannien som sågade trävaror. Svenska sågverk exporterar i snitt över 70 % av sin produktion och av den totala exportvolymen på cirka 13 miljoner kubikmeter så går knappt 3 miljoner till Storbritannien. Inför utträdet ur EU har svenska träexportörer den senaste tiden byggt upp lager på den brittiska sidan vilket torde vara ett korrekt strategiskt drag. Detta har dock gjort att priserna nu sjunker och marknadsläget känns mycket osäkert. Det finns en stor oro hos svenska sågverk för vart detta tar vägen.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 1 2019 i bifogad pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se


Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige.