Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari – juni 2019: Stark tillväxt på företagsmarknaden och i storstäderna

  • Fortsatt stark företagsmarknad
  • Tillväxt inom nyutlåningen i storstadsregionerna
  • Rekordstor efterfrågan på gröna obligationer

Danske Bank i Sverige fortsätter att växa på den svenska marknaden med ett inflöde av nya kunder både inom privat- och företagsmarknaden. Tillväxttakten har dock bromsat in framförallt på privatmarknaden. För första halvåret 2019 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 2 451 Mkr vilket är 29 procent lägre än rörelseresultatet för samma period 2018. Resultatet påverkades negativt av periodens kostnader som ökade med 15 procent, främst drivet av åtgärder för utveckling och satsningar inom det regulatoriska området. Ökade kreditreserveringar för perioden kan till stor del hänföras till ett enskilt engagemang.

Banken fortsatte ta en god marknadsandel av nyutlåningen i storstadsregionerna. Trots en ökad konkurrens ökade utlåningsvolymen med 6 procent jämfört med samma period föregående år vilket framförallt var drivet av en fortsatt stark företagsmarknad. Inlåningsvolymen ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år och med 8 procent jämfört med föregående kvartal.

Bankens räntenetto för perioden minskade något jämfört med samma period förra året som en följd av pressade marginaler, detta trots god affärsaktivitet med högre utlåningsvolymer och inlåningsvolymer. Provisionsnettot minskade vilket främst kan relateras till ändrat produktutbud inom Markets. Låg volatilitet på finansmarknaderna ledde till att handelsintäkterna minskade med 23 procent i jämförelse med samma period 2018 och de totala intäkterna minskade med 5 procent jämfört med samma period 2018.

– Jag kan konstatera att det har varit en utmanande period där kostnader för åtgärder inom Anti Money Landuering-området i koncernen har påverkat resultatet negativt. Underliggande verksamhet, främst på företagssidan har gjort goda resultat och jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Vår tillväxtstrategi ligger fast och vi ska fortsätta leverera värde till våra kunder i form av högkvalitativa tjänster och produkter. Som alltid har vi fokus på lönsam tillväxt med balanserade risker och vi tittar aktivt på nya samarbeten och partnerskap som kan gynna våra kunder, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

  
Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2019
jan-jun
2018
jan-jun
%2019
kv 2
2019
kv 1

%

Räntenetto3 4453 520-21 6761 770-5
Provisionsnetto795802-1372421-12
Handelsintäkter652848-23233420-45
Övriga intäkter18992810-15
Summa rörelseintäkter4 9105 179-52 2902 621-13
Kostnader-2 123- 1 85315-1 090-1 0345
Resultat före kreditförluster2 7873 326-161 2001 587-24
Kreditförluster-336149--322-142200
Rörelseresultat2 4513 475-298781 573-44
Skatt-551-798-31-196-355-45
Periodens resultat1 9002 676-296821 218-44
Utlåning, mdr37235263723710
Inlåning, mdr15515221551448

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Fortsatt återhämtning på aktiemarknaderna
Återhämtningen på aktiemarknaderna fortsatte under andra kvartalet vilket var drivet av signaler från såväl den europeiska centralbanken, ECB som den amerikanska Fed om att man avser lätta på penningpolitiken den närmaste tiden. I Sverige fortsatte marknaden att prisa bort räntehöjningar från Riksbanken. Efter att ha försvagats under april och maj återhämtade sig kronan. Tillväxten under det första kvartalet visade sig starkare än väntat, men data under det andra kvartalet har i allmänhet pekat på en gradvis svagare ekonomi.  

Partnerskap och samarbete  - en långsiktig tillväxtstrategi
Osäkerheten kring utvecklingen på bostadsmarknaden, ökad konkurrens och prispress har haft en dämpande effekt på vår tillväxttakt för bolån under perioden. Men på bankens huvudmarknader, det vill säga storstäderna och via bankens partnerskap har volymerna ökat och inflöde av nya kunder skett. Drygt 60 procent av bankens nya bolånekunder kan hänföras till partnerskapen med TCO och Saco. Bankens tillväxtstrategi via långsiktiga samarbeten och partnerskap ligger fast.

Hög aktivitet på företagsmarknaden
Aktiviteten hos bankens företagskunder var hög under perioden. Det har varit ett positivt inflöde av nya kunder och efterfrågan på finansieringslösningar har varit hög. Faktorer som låga räntor, svagare krona i kombination med en gynnsam global konjunktur har underlättat särskilt för exportföretagen. Under perioden stärkte Danske Bank sin position ytterligare hos medelstora- och stora företag då flera företag valde banken som sin husbank som därmed gav banken mandat att genomföra deras strategiska transaktioner.    

Marknaden för gröna obligationer nådde nya rekord 
Hållbarhetstrenden bland investerare och företag har stärkts ytterligare vilket resulterat i att marknaden för gröna obligationer har slagit nya rekord. Under perioden har Danske Bank agerat rådgivare och arrangör i ett flertal tongivande transaktioner på marknaden, bland annat när SBAB i juni emitterade en så kallad grön senior non-preferred obligation om totalt SEK 3 miljarder samt när Kommuninvest utökade en tidigare utgiven grön obligation med SEK 3,5 miljarder. Med detta har Danske Bank stärkt och flyttat fram sin position på marknaden ytterligare.   

Framgångar på den svenska fondmarknaden
Under periodens första fyra månader valde många kunder att investera i fonder som erbjuds av Danske Bank. Med en total marknadsandel på 2 procent av fondmarknaden fick bankens fondbolag 20 procent av det totala nettoinflödet i april. 
  
Efterfrågan på smidiga digitala lösningar ökar 
Ökad transparens i kombination med alltmer medvetna och kunniga kunder, teknikutveckling och ökad konkurrens innebär att affärsmodellerna kontinuerligt måste utvecklas. Bankens arbete med att digitalisera och effektivisera olika tjänster och produkter fortsätter därmed. 

Bankens företagskunder som tidigare haft lösningen Business Online har fått full tillgång till bankens nya plattform District.  På den nya plattformen kopplas all finansiell data ihop med analys och ger kunden en fullständig överblick av sina finanser. District har tagits emot väl och ambitionen framåt är att ansluta tredjepartsaktörer vilket gör tjänsten ännu mer komplett.  

För att stötta unga nordiska sociala tech-bolag med rådgivning erbjuder banken sin plattform, + impact, som fyllde ett år i juni. Sedan lanseringen har mer än 360 bolag och närmare 670 rådgivare och experter anslutit sig till plattformen. 

Under perioden lanserade banken sin nya sparrobot, June i Sverige. Med June kan bankens nuvarande och blivande kunder komma igång med ett sparande på ett enkelt sätt. Med ett mycket konkurrenskraftigt pris och har June sedan lanseringen väckt ett stort intresse.   

Den digitala mötesformen, e-möte, fortsätter att vara populär bland bankens kunder. Nästan hälften av alla rådgivningsmöten som genomfördes under perioden med bankens privatkunder utgjordes av e-möten, ett effektivt och flexibelt sätt som kunderna uppskattar. 

Ladda ned pressmeddelandet som pdf

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för andra kvartalet 2019. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com