Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari – mars 2019: Stabilt resultat och stort inflöde av nya kunder

  • Rörelseresultat före skatt 1 573 Mkr
  • Fortsatt tillväxt inom bolån trots ökad konkurrens
  • Ökat inflöde av nya privat- och företagskunder

Danske Bank i Sverige fortsätter att vara en utmanare på den svenska marknaden med ett stort inflöde av nya kunder både inom privat- och företagsmarknaden. För första kvartalet 2019 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 1 573 Mkr vilket är 18 procent lägre än rörelseresultatet för samma kvartal 2018 men 9 procent högre än rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018.

Bankens räntenetto för perioden ökade något jämfört med samma period förra året, tack vare en god affärsaktivitet med högre utlåningsvolymer. Provisionsnettot minskade vilket kan relateras till lägre placeringsprovisioner. Handelsintäkterna minskade i jämförelse med samma kvartal 2018 men ökade i jämförelse med fjärde kvartalet 2018 som en följd av en god kundaktivitet i både ränte- och valutaprodukter. Bankens totala intäkter minskade med 2 procent jämfört med samma kvartal 2018 men var 8 procent högre än fjärde kvartalet föregående år.

Utlåningsvolymen ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen minskade med 5 procent. Jämfört med föregående kvartal ökade utlåningsvolymen med 2 procent och inlåningsvolymen med 5 procent. Kostnaderna ökade med 12 procent under perioden, främst drivet av kostnader för utveckling och ökade satsningar inom det regulatoriska området. Kreditreserveringarna ligger på en låg nivå.

– Vi presenterar ett stabilt resultat för årets första kvartal. Marknaden har varit mer utmanande än samma kvartal 2018. Vi ser en ökad konkurrens, inte minst på bolånemarknaden som vi har lyckats möta genom bra erbjudanden och kvalificerad rådgivning. Det återspeglas i våra marknadsandelar för nyutlåningen där vi under perioden vuxit dubbelt så mycket som vår totala andel. Våra företagskunder har varit aktiva vilket bidragit till ökade volymer. Nu fortsätter vår tillväxtresa i Sverige med målet att attrahera ännu fler kunder i alla segment och att fokusera på deras långsiktiga affär och relation med oss, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

  
Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2019
jan-mar
2018
jan-mar
%2019
kv 1
2018
kv 4

%

Räntenetto1 7701 74911 7701 813-2
Provisionsnetto421424-1421495-15
Handelsintäkter420506-17420110182
Övriga intäkter1067310743
Summa rörelseintäkter2 6212 685-22 6212 4258
Kostnader-1 034- 92612-1 034-1 0360
Resultat före kreditförluster1 5871 759-101 5871 38914
Kreditförluster-14150--1454-
Rörelseresultat1 5731 909-181 5731 4439
Skatt-355-429-17-355-3463
Periodens resultat1 2181 480-181 2181 09711
Utlåning, mdr37134193713642
Inlåning, mdr144152-51441375

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Stark återhämtning på aktiemarknaden
De finansiella marknaderna präglades under perioden av en kraftig återhämtning på aktiemarknaderna, samtidigt som räntorna föll på bred front. Både den amerikanska centralbanken Fed och den europiska ECB blev betydligt mjukare i sina budskap. I Sverige har marknaden successivt prisat bort höjningar från Riksbanken. Kronan återhämtade sig något i slutet av kvartalet efter en snabb och relativt kraftig försvagning i början av året. En ny regering kom på plats, men reformutrymmet för 2019 begränsades kraftigt av M/KD-budgeten som Riksdagen antog redan i december i fjol.

Ökade marknadsandelar trots dämpad tillväxt
Bostadsbyggandet föll gradvis under perioden och fortsatta prissänkningar i nyproduktionen har skett. Tillväxttakten på bolånemarknaden i Sverige dämpades under kvartalet och konkurrensen från nya aktörer ökade. Trots detta hade Danske Bank ett stort inflöde av nya kunder, som framförallt är drivet av partnerskapen med Saco och TCO. Danske Banks marknadsandel på nyutlåningen var i slutet av perioden närmare 9 procent vilket kan jämföras med bankens totala marknadsandel på cirka 4 procent.

Aktiva företagskunder men fortsatt låg volatilitet
Prognoser om svagare tillväxt har ännu inte fått genomslag på bankens företagskunder där aktiviteten har varit fortsatt god. Under perioden har banken också haft förmånen att bli vald som husbank till ett flertal både befintliga och nya kunder och flera strategiska transaktioner har genomförts. Trots låg volatilitet på kapital- och räntemarknaderna ökade handelsintäkterna i jämförelse med föregående kvartal även om de inte kom upp till nivån för det starka första kvartalet 2018.

Gröna obligationer som finansieringslösning växer
Marknaden för gröna obligationer fortsatte att växa från rekordnivåer 2018 och flera stora affärer stärkte Danske Banks position inom området. Under perioden agerade banken bland annat ”Joint Lead Managers” när SBAB emitterade sin säkerställda gröna obligation på 6 miljarder kronor. För att fortsätta tillhandahålla alternativa finansieringslösningar lanserade Danske Bank i mars ett nytt ramverk för gröna lån och obligationer då banken även emitterade sin första gröna obligation på 500 miljoner EUR. Emissionen som ska användas för att finansiera bland annat gröna fastigheter och projekt inom förnyelsebar energi, togs emot mycket positivt.

Nya lösningar som gör skillnad
För att möta kundefterfrågan på smidiga företagslösningar har banken byggt en flexibel plattform, District, där kunden kan arbeta effektivt med sina finansiella transaktioner i en och samma vy. All finansiell data kopplas ihop med analys som ger kunden en fullständig överblick av sina finanser. På sikt kommer bankens kunder även att kunna ansluta tredjepartsaktörer vilket gör tjänsten ännu mer komplett. Tjänsten har testats under en period och kommer att implementeras i full skala innan sommaren.

Under perioden lanserade banken sparroboten June där alla som vill komma igång med ett sparande kan göra det på ett enkelt sätt. June ger en personlig rekommendation på ett sparande som utgår från varje persons ekonomi, riskprofil och förutsättningar.

Användningen av bankens e-möten ökade i omfattning. Närmare hälften av alla rådgivningsmöten som banken genomförde med sina privatkunder utgjordes av e-möten. Det sparar tid för kunderna och är enkelt och effektivt.

Anslutningstakten till bankens aggregator där kunderna via sin mobilbank kan samla information från sina konton i andra banker, fortsatte att öka under perioden.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första kvartalet 2019. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com