Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari-september 2019: Fortsatt tillväxt trots utmanande marknad

  • Resultat före skatt uppgick till 3 343 Mkr 
  • Tillväxt i alla affärsområden och ökad efterfrågan av digitala tjänster
  • Nytt strategiskt partnerskap med HSB

Under de första nio månaderna fortsatte tillväxten för Danske Bank i Sverige, både inom privat- och företagsmarknaden, dock i något långsammare takt än tidigare. Rörelseresultat före skatt för perioden uppgick till 3 343 Mkr, vilket är 30 procent lägre än rörelseresultatet för samma period 2018. Periodens lägre resultat är främst relaterat till ett lägre handelsnetto, ökade kostnader och högre kreditreserveringar. 

Affärsaktiviteten under perioden har varit god med både ökade utlånings- och inlåningsvolymer. Dock har ökad konkurrens med pressade marginaler som följd gjort att  räntenettot sjönk tillbaka med 3 procent jämfört med samma period förra året. Provisionsnettot ökade med 3 procent, vilket främst kan kopplas till högre låneprovisioner och högre placeringsprovisioner. Låg volatilitet på finansmarknaderna ledde till att handelsintäkterna minskade med 29 procent i jämförelse med samma period 2018 och de totala intäkterna minskade med 6 procent jämfört med samma period 2018.   

Kostnaderna ökade med 14 procent, främst drivet av åtgärder för utveckling och investeringar  inom det regulatoriska området. Högre kreditreserveringar för perioden kan till stor del hänföras till ett enskilt engagemang. Utlåningsvolymen för perioden ökade med 2 procent i jämförelse med samma period förra året. Inlåningsvolymen ökade med 
7 procent i jämförelse med samma period 2018 vilket grundar sig i en breddad affär med bankens kunder.  

- Både volymer och antalet kunder fortsatte att växa i samtliga segment dock i en något lägre takt än tidigare. Under kvartalet tecknade vi ett partnerskapsavtal med HSB där vi erbjuder deras drygt 140 000 bosparare en attraktiv ränta och ett brett fondutbud. Som ny vd för Danske Bank Sverige kommer mitt fokus vara att ytterligare bredda vårt kunderbjudande och fortsätta den digitala omställningen. för att möta våra kunders förväntningar och behov, säger Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige.

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2019
jan-sep
2018
jan-sep
%2019
kv 3
2019
kv 2

%

Räntenetto5 1175 302-31 6731 6760
Provisionsnetto1 1841 14533883724
Handelsintäkter7561 064-29104233-55
Övriga intäkter27131119814
Summa rörelseintäkter7 0857 523-62 1752 290-5
Kostnader-3 194- 2 79514-1 070-1 090-2
Resultat före kreditförluster3 8914 728-181 1051 200-8
Kreditförluster-54841--212-322-34
Rörelseresultat3 3434 769-308938782
Skatt-673-1 074-37-122-196-38
Periodens resultat2 6703 696-2977168213
Utlåning, mdr3683592368372-1
Inlåning, mdr15714671571551

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Avmattning i svensk ekonomi  
Indikationer pekar på att tillväxten i svensk ekonomi för det tredje kvartalet kommer att landa på endast 1 – 1,5 procent. Under juni och september ökade arbetslösheten för första gången sedan 2013. Samtidigt föll inflationstakten till blygsamma 1,3 procent, en bra bit under Riksbankens mål. Inflationsförväntningarna har även fallit relativt brant, klart under målet på 2 procent. Allt sammantaget pekar det mesta på en tydlig inbromsning i svensk ekonomi.

Trots att Riksbanken fortsatte argumentera för en räntehöjning i slutet av året nådde svenska räntor rekordlåga nivåer under tredje kvartalet. Internationella räntor föll kraftigt i kölvattnet av stimulanssignaler från både amerikanska Fed och ECB och den svenska kronan fortsatte att försvagas medan börsen i stort sett gick sidledes.

Ny bolånemodell ska möta ökad konkurrens
En ökad konkurrens och marginalpress på bolånemarknaden påverkade tillväxttakten vilket avspeglas i nyutlåningen som under kvartalet var lägre än bankens totala marknadsandel på 3,8 procent. För att möta den ökade konkurrensen lanserade banken i augusti en ny bolånemodell som baseras på fyra olika belåningsgrader; ju lägre belåningsgrad, desto lägre bolåneränta. Den nya modellen har tagits emot väl. 

Fortsatt hög aktivitet på företagsmarknaden
Aktiviteten bland bankens befintliga företagskunder har varit fortsatt hög med inflöde av nya kunder varav ett stort antal nya husbanksmandat. En svagare krona och  låga räntenivåer ökat behovet av kvalificerad rådgivning men också drivit bredden i affären.

Banken fortsatte att stötta nordiska sociala tech-bolag i deras tillväxtfas. Genom att ansluta sig till bankens plattform, + impact har bolagen möjlighet att bland annat få kostnadsfri experthjälp från ett stort nätverk av experter. Sedan lanseringen har närmare 300 bolag och närmare 780 rådgivare och experter anslutit sig till plattformen.

Nytt partnerskap med HSB
Bankens partnerskapstrategi är en viktig del av tillväxten på privatmarknaden. Sedan tidigare har banken partnerskapsavtal med Saco och TCO och i  september tecknade banken ett nytt partnerskapsavtal med HSB. Avtalet omfattar ett erbjudande för HSBs drygt 140 000 bosparare, med totalt  4 miljarder i sparande, om en konkurrenskraftig ränta och ett stort utbud av fonder. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2020.

Intresset för grön finansiering ökade  
I augusti lanserades gröna bolån som innebär en extra ränterabatt på bundna löptider om man uppfyller bankens krav på vad som är en klimatsmart bostad. 
Marknaden för gröna obligationer satte nya rekord under perioden. 

Vid utgången av tredje kvartalet hade utgivningen av gröna obligationer globalt sett uppnått USD 187 miljarder vilket är mer än för helåret 2018. Under perioden har Danske Bank agerat rådgivare och arrangör i ett flertal stora transaktioner på marknaden, bland annat när Göteborgs Stad gav ut en grön obligation om totalt SEK 1,8 miljarder samt vid Humlegårdens emission av en grön obligation om SEK 450 miljoner.

Fler använder bankens digitala tjänster
Under perioden fortsatte banken utveckla sina digitala plattformar. Inom ramen för Open Banking lanserades en ny generation av öppna APIer samt en så kallad Developer Playground, där utvecklare kan testa sina idéer, ta fram prototyper och koncept i en virtuell bankmiljö med fiktiv data. Vid utgången av tredje kvartalet hade drygt 600 utvecklare använt plattformen. 

Under perioden lanserade banken Apple Pay där kunderna på ett snabbt och enkelt kan göra sina köp i butiker, appar och på webbplatser. Tjänsten har varit efterfrågad och sedan starten i augusti har fler än 15 000 laddat ner tjänsten.  

Bankens sparrobot June fortsatte att väcka intresse både bland befintliga och blivande kunder och volymerna har utvecklats positivt.  Kunderna vill i allt högre utsträckning möta banken när det bäst passar dem. Drygt hälften av alla rådgivningsmöten som genomfördes med bankens privatkunder i tredje kvartalet var e-möten. Det här är en utveckling som banken bedömer kommer att fortsätta.

Ladda ned pressmeddelandet som pdf

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för tredje kvartalet 2019.För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Norberg
vd, Danske Bank Sverige
076-721 34 82
johanna.norberg@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com