Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari – september 2020: Hög aktivitet i ett utmanande läge

  • Resultat före skatt uppgick till 2 509 mkr
  • Räntenettot ökade med 3 procent som en följd av ökade volymer
  • Stabila intäkter - ökade med 7 procent främst drivet av ökade handelsintäkter
  • Kostnaderna ökade med 10 procent på grund av regulatoriska investeringar
  • Kreditreserveringar som i stort kan kopplas till enstaka engagemang ökade

Händelser under perioden
Den pågående pandemin fortsatte att sätta sina spår vilket påverkade resultatet för tredje kvartalet negativt. Den höga volatiliteten på de globala finansmarknaderna bidrog dock positivt till resultatet men motverkades av ökade kostnader och högre förväntade kreditförluster. Aktiviteten på både företags- och privatmarknaden har dock varit hög med stor efterfrågan på flexibla finansiella lösningar och kvalificerad rådgivning. Under kvartalet har fler än 250 företagskunder valt banken till sin husbank.

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt med ett positivt inflöde av nya bolånekunder. Trots ett något svagare tredje kvartal, har Danske Bank hittills i år tagit totalt 4,8 procent av nyutlåningen på bolånemarknaden vilket är mer än den totala marknadsandelen på 3,8 procent. Den pågående pandemin innebär att kunderna använder bankens digitala tjänster i allt större utsträckning - närmare 90 procent av de nya bolånekunderna har valt att ansluta sig via de digitala plattformarna.

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar: “Det har varit en utmanande period, som till stor del präglats av ovissheten kring coronavirusets effekter vilket påverkat resultatet negativt. Den underliggande affären är dock fortsatt stark och det är glädjande att konstatera att livskraften hos våra företagskunder har varit god. Aktiviteten hos våra bolånekunder har också varit hög och för årets första nio månader växte vi mer än vår totala andel på bolånemarknaden vilket är helt i linje med vår strategi. Vårt mål är nu att fortsätta visa att vi är en trygg och stabil finansiell partner för våra kunder som levererar riktigt bra tjänster och rådgivning i toppklass.”

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2020
jan-sep
2019
jan-sep
%2020
kv 3
2020
kv 2

%

Räntenetto5 1465 01531 7461 7410
Provisionsnetto1 2391 1845 369444- 17
Handelsintäkter1 16585936 50442718
Övriga intäkter1727-376450
Summa rörelseintäkter7 5677 08572 6252 6160
Kostnader- 3 530- 3 21010-1 147- 1 263- 9
Resultat före kreditförluster4 0373 87541 4781 3539
Kreditförluster- 1 528-547179-554-256116
Rörelseresultat2 5093 328-259241 097- 16
Skatt- 565-674- 16- 227- 236- 4
Periodens resultat19442 654- 27697861- 19
Utlåning, mdr3913686391396- 1
Inlåning, mdr215157372152036

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com