Content is loading
Gå till huvudinnehåll
Vår strategi

Forward ’28 – vår potential och våra ambitioner

De nordiska ekonomierna är kända för att vara ledande inom hållbarhet och digitalisering. Det ger solida och attraktiva förutsättningar att göra affärer. 

Som marknadsledare i Norden är Danske Bank väl positionerat för att hjälpa människor och företag att nå ekonomiska framgångar. Tack vare bredd och djup i både expertis och produkterbjudanden kan vi erbjuda digitala lösningar som stödjer kunderna i övergången till ökad hållbarhet – och därför också samhället i stort.

Vår nya strategi vilar på en tydlig ambition att fortsätta stärka vår position som en ledande bank i Norden och investera stort i ännu bättre kunderbjudanden.

Vi bygger vidare på de förändringar av banken som lett till en mer fokuserad verksamhet med minskad risknivå, stärkt organisation och stark kommersiell fart under de senaste åren. Och vi är övertygade om att Danske Bank har en betydande potential utöver vad vi har levererat hittills.

Med Forward ’28 står vi redo att frigöra vår fulla potential till fördel för alla våra intressenter – kunder, aktieägare, anställda och samhället. 

Carsten Egeriis
CEO, Danske Bank

Läs company announcement

Vår strategi – Forward ’28

I dag är Danske Bank en fokuserad, nordisk bank med stark marknadsnärvaro i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Med vår nya strategi har vi tydliga ambitioner att fortsätta arbetet med att stärka vår position som en ledande bank i Norden och göra betydande investeringar i kunderbjudanden.

Specifikt vill vi växa inom våra fokussegment:

 • Stora företag, institutioner och företagskunder – vi vill fortsätta att bygga vår position som en ledande bank i Danmark, Sverige, Finland och Norge.
 • Privatkunder – vi vill stärka positionen som den ledande banken för privatkunder i Danmark, bibehålla en topp tre-position i Finland och fokusera våra satsningar i Sverige på kunder med avancerade behov.
 • I Norge – vi ska fokusera på att utveckla vår redan starka position inom företags-, institutions- och företagskundsegmenten och att lämna den norska marknaden för privatkunder för att koncentrera investeringarna på andra delar av vår portfölj.
 • I hela vår verksamhet – kommer vi att fortsätta att öka vår andel av ekonomin och marknadsdelen i de mest attraktiva kundsegmenten.

För att genomföra strategin ökar vi avsevärt de årliga investeringarna i vår kärnverksamhet inom digitala plattformar, expertrådgivningstjänster och hållbarhet från 3 miljarder DKK till 4 miljarder DKK. Tillsammans med omprioriteringar av andra investeringar innebär det att vi mer än fördubblar våra investeringar i den strategiska utvecklingen av banken.

Våra strategiska fokusområden

För att ytterligare stärka banken och göra det möjligt för våra kunder att frigöra sin potential har vi identifierat fyra nyckelområden som är strategiskt viktiga för oss – och där vi har en god möjlighet att ge våra kunder ökat värde. 

Rådgivande tjänster

Att göra det möjligt för våra kunder att fatta bättre informerade ekonomiska beslut genom att fördjupa styrkan och proaktiviteten i våra rådgivningstjänster. 

Digitala tjänster

Att stärka våra digitala plattformar och tjänster så att kunderna självständigt kan hantera den egna ekonomin – snabbt, bekvämt och säkert. 

Hållbarhet

Som Danmarks största bank och en av de största finansiella institutionerna i Norden har vi både ansvaret och den finansiella förmågan att göra skillnad när våra kunder och de samhällen vi verkar i går över till en mer hållbar framtid. 

Enkelt, effektivt, säkert

Att möta våra kunders och samhällets krav genom att alltid leverera enkelhet, effektivitet och säkerhet.
  • Att ge råd till kunder är kärnan i vad vi gör som bank – oavsett om det är till en ung familj, en start-up eller storföretag.
  • För att få största möjliga effekt för våra kunder kommer vi att utnyttja bredden och djupet av vår expertis. Vi kommer att förstärka våra segmenteringsmodeller i alla affärsenheter, vilket kommer att göra det möjligt för oss att bli ännu mer fokuserade och målinriktade för att möta våra kunders behov.
  • Vi kommer bli ännu mer proaktiva i vårt engagemang med kunder samt öka rådgivningsproduktiviteten med bättre verktyg samt kompetenshöjning.
  • Med våra digitala lösningar har vi redan en stark startpunkt, med prisvinnande kundplattformar som vår Mobilbanksapp och vår District-plattform för företagskunder.
  • Framöver vill vi fortsätta stärka våra digitala plattformar och skapa en mer sammanhängande användarupplevelse i vår Mobilbanksapp och District-plattform, med målet att ge ännu mer kraft till våra kunder att hantera sina vardagliga bankbehov.
  • Vi kommer också förbättra våra integration med partners för att möjligöra för våra kunder att göra mer på våra plattformar för att förbättra upplevelsen för våra privat- och företagskunder.
  • Slutligen kommer vi att fortsätta driva automatisering och digitala resor från början till slut för att minska mängden manuella arbeten för personal som möter kunder.
  • Idag är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet och vi är redan marknadsledande bland de nordiska och globala banker som vi jämför oss med. Vi prioriterar tre hållbarhetsteman: klimatförändring, biodiversitet samt sociala och mänskliga rättigheter. Där vill vi fokusera vårt hållbarhetsarbete och tidigare i år lanserade vi vår branschledande Climate Action Plan, baserat på standarder för bästa praxis.
  • Vi har integrerat ESG i alla nyckelprocesser, inklusive vår portfölj- och kapitalförvaltning, låneprocesser och kapitalförvaltning med tydliga mål för CO2-minskning.
  • Vi har en stark ESG-kundrådgivning och är Nordens främsta anordnare av hållbara obligationer. Vår tydliga ambition är att stärka denna position till 2026.
  • Över affärssegment vill vi vara den bästa finansiella partnern och stötta våra kunder på deras hållbarhetsresor genom ledande rådgivningstjänster och innovativa produkterbjudanden.
  • Vi vill fortsätta att bli en ännu enklare, effektivare och tryggare bank. Danske Bank arbetar på en IT-plattform, vilket ger oss en stark utgångspunkt för att fortsätta driva enkelhet, effektivitet och säkerhet.
  • Vi har redan gjort betydande investeringar för att stärka compliance-området, förebygga ekonomisk brottslighet och arbetat med att rätta till historiska fall.
  • Framöver kommer vi fortsätta att utveckla digitala lösningar och modernisera våra system för att driva en ännu bättre kundupplevelse samt operativ effektivitet.

Forward '28 in our business units

 • Vår Forward '28-strategi för Large Corporates & Institutions bygger på vår starka grund och tidigare års strategi att bli en nordisk helhetsleverantör av banktjänster. I kombination med de starka kundrelationerna med hög kundnöjdhet, vår ledande produktposition och stora ekonomiska framgång har vi en solid utgångspunkt för framtiden.

  Våra viktigaste tillväxtområden är att

  • fortsätta vår tillväxt utanför Danmark, med de största möjligheterna i Sverige
  • stärka och utnyttja vår One Corporate Bank-struktur tillsammans med vår Business Customers-enhet för att förbättra effektiviteten och förbättra korsförsäljningsmöjligheter
  • fördjupa relationerna med nordiska institutioner och utöka vår andel av ekonomin i befintliga affärer och selektivt lägga till nya
  För att lyckas inom dessa tillväxtområden kommer vi att skapa flera strategiska möjliggörare. Bland annat genom att påskynda digitaliseringen av våra dagliga bank- och marknadsplattformar, föra fram vår hållbarhetsagenda och säkerställa en stark och framtidssäker rådgivning.
 • För att möta förändrade kundbehov och generellt förbättra vår affärsmodell har vår Business Customers-enhet varit under omvandling sedan 2020. Vår Forward '28-strategi bygger på tidigare års strategiska förändringar där vi har anpassat vår rådgivnings- och organisationsstruktur på alla fyra nordiska marknader.

  Med Forward ’28 siktar vi på att vara marknadsledande för nordiska företagskunder med avancerade behov, internationella behov och hållbara omställningsambitioner.

  Under de kommande fem åren kommer vi att:

  • förfina kundsegmenteringen med fokus på att skaffa nya medelstora kunder med avancerade behov och kunder av alla storlekar med internationella behov. Dessutom kommer vi att rikta oss till attraktiva mindre företagskunder genom att anpassa vår digitala tjänstemodell.
  • investera i digitala verktyg för att erbjuda bekväma banktjänster för våra kunder
  • investera i våra medarbetare och vår rådgivningskapacitet
  • bygga ett ledarskap inom hållbarhet genom rådgivning, nya produkter och partnerskap

  Dessutom kommer våra företagskunder och Large Corporates & Institutions-enheter att samordnas genom vårt One Corporate Bank-koncept för att driva lönsamhet och tillväxt. Det innebär att vi framtidssäkrar vår gemensamma digitala plattform med förbättrad effektivitet, ökad integration och förbättrade möjligheter för korsförsäljning. På den analoga sidan kommer vi fortsatt att använda produktspecialister från hela banken för att ge råd till våra företagskunder på bästa möjliga sätt.
 • Under de kommande åren kommer vi att förenkla vårt erbjudande och göra det mer flexibelt att tillgodose varje enskild kunds behov både inom och utanför konventionell bankverksamhet. Samtidigt kommer vi att introducera en flexibel engagemangsmodell som gör det möjligt för kunder att interagera med oss mer sömlöst, effektivt och på sina egna villkor.

  Våra strategiska ambitioner med Forward ´28 är att

  • befästa vår position som den främsta banken för majoriteten av privatkunderna i Danmark med ett vässat erbjudande och kommersiellt fokus
  • bibehålla vår topp tre-position i Finland genom att möta kundernas behov inom en bred uppsättning segment, med fokus på kunder med avancerade behov
  • bli premium retail och private banking-bank i Sverige för företagare och kunder med avancerade behov

  För att lyckas kommer vi att bygga en gemensam plattform med en kraftfull datamotor som gör att vi alltid kan vara relevanta och holistiska. Tillsammans kommer vi att ha ett vasst och distinkt kommersiellt fokus anpassat till dynamiken på var och en av våra marknader, tillsammans med kontinuerliga utbildningsinsatser för alla kollegor, ökade marknadsföringsinsatser på alla marknader och fler partnerskap som kunderna kan dra nytta av.

  Baserat på en grundlig strategisk genomgång har vi beslutat att lämna den norska privatkundsmarknaden. Trots framsteg de senaste åren krävs betydande investeringar för att ytterligare stärka marknadspositionen och höja lönsamheten i vår privatkundsverksamhet i Norge. Vi har därför inlett en process som kommer att resultera i att vi lämnar den norska privatkundsmarknaden för att fokusera investeringar på andra delar av vår portfölj.

Våra finansiella mål för 2026

Vi har satt upp nya finansiella mål för 2026 som återspeglar vår ambition att leverera en solid avkastning på eget kapital, fortsätta att förenkla och höja effektiviteten, sänka kostnaderna och att konsekvent generera och distribuera kapital till våra aktieägare baserat på låga risknivåer:

Avkastning på eget kapital


13% med en CET1-kvot på över 16%

Kostnad/intäktskvot


Omkring 45%