Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ny strategi för hållbara investeringar

Med en ny strategi ökar Danske Bank sitt hållbarhetsåtagande, både genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocesserna samt i dialogen med företagen som banken investerar i.

Som en del i arbetet med att skapa långsiktigt konkurrenskraftig avkastning för bankens kunder integreras hållbarhet i alla bankens produkter. Det görs utifrån en ny strategi som utgår från bankens roll som investerare och förvaltare av kundernas kapital och besparingar. Fokus i strategin är att analysera olika områden inom hållbarhet, till exempel miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, som också brukar kallas ESG (Environmental, Social, Governance) och väga samman dessa med finansiella fakta i syfte att fatta bättre informerade investeringsbeslut. Strategin kallas ”ESG Inside” då det handlar om att hållbarhet ska vara en integrerad del av förvaltningen och det aktiva ägandet och inte ett sidospår.

Hållbarhet – ett brett område
Begreppen hållbarhet och ESG spänner över ett brett och stort område och kan ibland uppfattas som både komplexa och svåra. När banken investerar för sina kunders räkning är det viktigt att förstå bolagets affärsmodell, produkterna eller tjänsterna, samt var och hur det enskilda bolaget verkar. För att bedöma och värdera bolagets finansiella och hållbara ställning är det också viktigt att förstå hur ett bolag hanterar klimatrelaterade frågeställningar, hur deras arbete med hälsa- och säkerhet fungerar på arbetsplatsen, hur de hanterar sina leveranskedjor eller hur företagskulturen fungerar för att bygga förtroende såväl internt som externt.

”Genom att arbeta integrerat med ESG-faktorer i investeringsprocessen får vi en bättre förståelse för hur företagen styrs och hur de hanterar väsentliga risker och utnyttjar affärsmöjligheter. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut och att påverka företagen att ta sin del av ansvaret för att bidra till en hållbar utveckling, säger Ulrika Hasselgren, Danske Banks globala chef för hållbara investeringar & påverkan.

Hållbara investeringar och påverkan
För att bidra till en hållbar utveckling vill banken vara med och ta ansvar genom bland annat så kallat aktivt ägande vilket framförallt innebär en direkt dialog med bolagen men också att rösta på bolagsstämmor. Bankens strategi är att agera som en långsiktig ägare. Det innebär att banken använder sin position som investerare och ägare för att påverka bolag att hantera utmanande frågor, risker eller problem istället för att sälja innehav i ett bolag i hopp om att någon annan ska lösa problemen.

Videofilmen visar ett exempel på hur ett investeringsteam arbetar med att integrera hållbarhet och ESG i investeringsprocessen. 

 

Öppenhet och redovisning
Banken har som mål att vara öppen och transparent och som ett led i det har banken publicerat en rapport om aktivt ägande och presenterat en plattform där det framgår hur banken röstar på bolagsstämmor. Rapporten finns här och plattformen finns här.