Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Nordic Outlook: Sverige klarar sig bra

Danske Bank räknar med att svensk ekonomi fortsätter att utvecklas väl jämfört med de flesta andra industriländer. BNP-tillväxten når 1,7% i år och stiger ytterligare till 2,1% 2014.
Danske Banks prognoser ligger i det högre intervallet bland olika bedömare, men är låga för att vara en återhämtningsfas. Arbetslösheten är dessutom fortsatt hög, vi förväntar oss ca 8,5% i år. Den siffran torde långsamt förbättras i takt med att efterfrågan i svensk ekonomi stiger. Mot slutet av prognosperioden (2014) beräknar Danske Bank att arbetslösheten befinner sig i intervallet 7,5-8%.

Den senaste tiden har sysselsättningen förbättrats samtidigt som arbetslösheten stigit. Ett stort inflöde av arbetskraft har förklarat den till synes motstridiga utvecklingen. Det beror i sin tur på att (heltids-)studenter som också söker arbete har ökat, vilket driver upp talen för ungdomsarbetslösheten i Sverige i jämförelse med andra länder.

Låga räntor under lång period
Den måttliga BNP-tillväxten och den långvarigt höga arbetslösheten medför att vi förväntar oss ett fortsatt lågt inflationstryck i svensk ekonomi framöver. För att Riksbankens inflationsmål på 2% på årsbasis ska uppnås behöver vi antagligen se förbi vår prognoshorisont, trots de historiskt mycket låga räntorna.

Inte desto mindre, har vi en viss förståelse för Riksbankens oro för hushållens skuldsättning. Det avspeglas i våra förväntningar om att Riksbanken under andra halvåret nästa år kommer att höja reporäntan med cirka en halv procentenhet, upp till 1,5%. Skulle politiska beslut fattas som innebär att verktyg för att säkerställa finansiell stabilitet görs tillgängliga för Riksbanken eller annan myndighet, är det inte säkert att de förväntade räntehöjningarna blir verklighet.

Expansiv finanspolitik
Finanspolitiken blir mer expansiv under valåret 2014. Finansminister Borg verkar i nuläget främst förorda ytterligare ett jobbskatteavdrag. Enligt våra beräkningar finns det utrymme för totalt cirka 25 miljarder kronor i nya reformer.

Flera risker
Det finns ett antal risker varav flertalet är relaterade till synen på den globala ekonomin. I USA förväntas relativt stora finanspolitiska åtstramningar under hösten. Tillväxten i de så kallade BRIC-ekonomierna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har inte riktigt nått upp till de förväntningar som har funnits på dem. I Sydeuropa är utsikterna för en självbärande återhämtning mycket små, trots ett politiskt omslag i fokus från åtstramning till strukturreformer.

Även inhemskt finns det en del risker. Dessa är framför allt förknippade med en högt uppdriven skuldsättning i hushållssektorn och/eller risken för en alltför snabb förstärkning av den svenska kronan.

För mer information var god kontakta:
Michael Boström 
Analyschef
Tel: 0768 43 05 87
michael.bostrom@danskebank.se

Helene Wernstedt
Kommunikationschef
Tel: 0767 24 44 44
helene.wernstedt@danskebank.se 


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.