Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Skog & Ekonomi nr 3 - 2016: Möjligheten att investera i skogsmark på börsen ökar

Det låga ränteläget driver jakten på reala tillgångar vilket har gjort att intresset för skogsmark är glödhett. I höstens nyhetsbrev Skog & Ekonomi ger Danske Bank råd och tips om vad man bör tänka på inför ett köp av skogsmark. För den som inte vill köpa fysisk skogsmark så har alternativen hittills varit begränsade. Med SCAs planerade delning av företaget i en hygiendel samt en skogs- och skogsindustridel ökar möjligheterna att placera sitt kapital i skogsmark över börsen.

Sedan AssiDomän avnoterades har Holmen varit det enda bolaget på börsen vars värde domineras av skogsmark. Men med SCAs planerade delning kommer ytterligare ett. Med en teoretisk värdeberäkning utifrån bokslut och erfarenhetstal skulle värdet av SCAs ca 2 miljoner ha produktiv skogsmark uppgå till hela två tredjedelar av marknadsvärdet på ”Nya SCA”. Holmens andel kommer inte långt efter.

– De noterade bolagen har betydligt lägre värderingar av sina skogstillgångar jämfört med privata fastighetsmarknaden. Nivåerna ligger runt 140 kr per kubikmeter vilket är minst 100 kr lägre än den privata marknaden. Skulle du som investerar anse att bolagens bokförda värden på skogen är för lågt,  ja då får du naturligtvis ännu mer skog för pengarna i dessa bolag säger Johan Freij, affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.

Brexit har inte påverkat trävarumarknaden
Enligt skogsindustriföreträdare som Danske Bank varit i kontakt med har Storbritanniens beslut om att lämna EU hittills inte påverkat trävarumarknaden i någon större utsträckning. Majoriteten har lyckats kompensera valutaförändringen i form av ökade priser. Företrädare för industrin poängterar dock att de följer utvecklingen med stor respekt.

Egypten och furan pressar trävarumarknaden 
Den viktiga Egyptiska marknaden har kraschat och vi ser ett prisfall för sågad fura. För tillfället saknas alternativ till Egypten för de lägre furukvaliteterna. Detta göra att hela marknaden påverkas och i förlängningen även priset på skogsägarnas talltimmerstockar.

Tips till skogsägarna – undvik slutavverkning i tallbestånd.
Danske Banks råd till skogsägarna i höst är att undvika talldominerade slutavverkningar och grövre gallringar.

I höstens nummer av Skog & Ekonomi belyser Danske Bank dessa och en mängd andra aktuella och intressanta områden inom skogsnäringen.

Läs hela nyhetsbrevet här

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij, affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige 
070-510 52 75, johan.freij@danskebank.se


Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige Skog & Lantbruk och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.
Läs tidigare utgåvor av Skog & Ekonomi