Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Skog & Ekonomi nr 2 - 2016: Fiberjakten har börjat – räcker skogen?

Tre år efter omfattande nedläggningar i svensk skogsindustri spirar återigen optimismen. Fram till 2019 görs rekordinvesteringar om totalt 20 miljarder kronor där tyngdpunkten ligger på en ökad kapacitet i pappersmassa. Det är mycket positivt för Sveriges handelsbalans, jobben ute i landet och för vägen mot ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi. Men frågan är - räcker skogen?

Danske Banks analys visar att fram till 2020 ökar massavedsbehovet med cirka 5 miljoner kubikmeter vilket bedöms motsvara en ökad avverkning om 6-8 miljoner kubikmeter, vilket blir en tuff utmaning. Visserligen överstiger tillväxten kraftigt avverkningsnivån men då 16,3 % av skogsmarken har reserverats för naturvård är vedbalansen nu tight.

– Vi ser att bolag som Södra och SCA nu mobiliserar för ett ökat vedbehov. Det kommer att ske genom en kombination av ökad import, långsiktiga avtal med större leverantörer och sågverk, stimulansåtgärder för ökad gallring samt höjda virkespriser. Vi bedömer att skogsägarna i Götaland och södra Norrlands kustland är de som först kommer att känna av det ökade vedbehovet, säger Johan Freij, chef för Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Rekordökning av trävaruexporten till Kina
Svenska sågverk ökade exporten till Kina mycket kraftigt under första kvartalet 2016, en utveckling som till stor del påverkat marknaden och prissättningen.. Många spår nu att Kina kommer att dominera trävarumarknaden i världen.

Sommarrally på massamarknaden
Står massapriset inför en vändning uppåt över sommaren? Danske Bank bedömer att priserna vänder upp under sommaren men att det inte blir mer än ett sommarrally.
Ta del av vårens temanummer av Skog & Ekonomi där Danske Bank belyser ovanstående och en mängd andra aktuella och intressanta områden inom skogsnäringen.
Läs hela nyhetsbrevet här

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij, affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige 
070-510 52 75, johan.freij@danskebank.se

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige Skog & Lantbruk och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.
Läs tidigare utgåvor av Skog & Ekonomi