Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Första halvåret 2017

Fortsatt framgång för Danske Bank

  • Starkt resultat med god tillväxt i alla affärsområden
  • Utlånings- och inlåningsvolymer ökade
  • Klartecken för Danske Hypotek - gynnar kunderna

Danske Bank fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. De första sex månaderna i år levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på
3 291 mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 15 procent jämfört med samma period förra året.

Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 22 procent.

Kostnaderna ökade med 7 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var positiva vilket är ett resultat av att återvinningar översteg kreditreserveringar.

– När jag summerar det första halvåret konstaterar jag med glädje att vi fortsätter vår starka tillväxtresa. Både in- och utlåningsvolymerna ökade och många nya kunder har kommit till oss. I juni fick vi Finansinspektionens tillstånd att starta bostadsinstitutet Danske Hypotek, ett välkommet tillskott i vår bankfamilj som på sikt kommer att gynna våra kunder. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande till såväl våra privatkunder som till våra företagskunder, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Resultaträkning
Mkr
2017 jan-juni2016 jan-juni%2017 Kv 22017 Kv1

%

Räntenetto3 1522 611211 5961 5573
Privisionsnetto8456513045938619
Handelsintäkter*1 0271 112-8500527-5
Övriga intäkter1015-3363100
Summa rörelseintäkter5 0344 389152 5612 4734
Kostnader-1791-16777-922-8696
Resultat före kreditförluster3 4232 712201 6391 6042
Kreditförluster48-19-2325-8
Rörelseresultat3 2912 693221 6621 6292
Skatt-727-47154-366-3611
Periodens resultat2 5642 222151 2961 2682
Utlåning, mdr311283103113013
Inlåning, mdr1451192214512714

*Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter.

Bra fart i svensk ekonomi
Efterfrågan är fortsatt god i svensk ekonomi med den starka bostadsmarknaden som en av de främsta drivkrafterna. Inflationen är emellertid fortsatt låg och i april förlängde Riksbanken sina köp av statsobligationer med ytterligare ett halvår och med ytterligare15 mdkr. Internationella och svenska räntor föll något under det andra kvartalet. Det kan hänföras till svårigheter för den amerikanska administrationen att få igenom den finanspolitik som tidigare aviserats, men också till en förnyad ekonomisk oro i utvecklingsekonomier, bland annat Kina. Trots det har börserna utvecklats mestadels positivt under perioden och den svenska kronan har samtidigt stärkts mot de flesta större valutorna.

Samarbeten ger tillväxt
I april trädde samarbetsavtalet med TCO i kraft som innebär att förbundens närmare 1,4 miljoner medlemmar har möjlighet att få förmånliga villkor på bolån, sparande och tillgång till bankens förmånsprogram. Erbjudandet har väckt stort intresse hos medlemmarna och inflödet av nya kunder är stort.  Samarbetet med Saco som lanserades förra året fortsatte framgångsrikt.

Ca 95 procent av dem som blivit kunder inom ramen för dessa samarbetsavtal, har anslutit sig direkt via bankens digitala kanaler. Vidare har rådgivning via så kallade e-möten blivit mer frekvent. Mer än 35 procent av det totala antalet rådgivningsmöten har skett via e-möten, vilket kan jämföras med 15 procent samma period förra året.

Strategiska affärer och bra kundnöjdhet 
Aktiviteten på företagsmarknaden har varit stor.  Det fanns en fortsatt hög efterfrågan på fastighetskrediter och behovet har mötts på ett balanserat och riskmedvetet sätt. Perioden har präglats av flera strategiska affärer med bland annat företag som Munters och Boozt Fashion. Avtalet med Riksgälden om statliga utbetalningar trädde i kraft i april och utgör en viktig del av bankens affär. Inom Wealth Management sker också en tillväxt på en stark marknad.

Kundnöjdheten var under första halvåret fortfarande på en god nivå, något som inte minst de senaste undersökningarna från Prospera bekräftar. I Prosperas undersökningar har kunderna rankat Danske Bank i Sverige som nummer ett i åtta olika kategorier, bland annat inom valutahandel, aktiederivat och som emittent inom Debt Capital Market (DCM).

Grönt ljus för Danske Hypotek
Tillstånden för Danske Hypotek godkändes i juni av Finansinspektionen. Det innebär att banken nu får tillgång till den svenska kapitalmarknaden via säkerställda bostadsobligationer, vilket på sikt kommer att gynna kunderna. Etableringen ska ses som en del av bankens långsiktiga satsning i Sverige. Svenska institutionella investerare har givit positiv respons och Danske Hypotek planerar att erbjuda marknaden sina första säkerställda obligationer under hösten.

Kundanpassad organisation
Under perioden har banken kundanpassat sin organisation, bland annat har enheterna FöretagDirekt och AgriCenter etablerats vilket kommer att ge ännu bättre möjligheter att möta kundernas olika behov i form av tillgänglighet och expertis.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första halvåret 2017.  För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

Danske Bank Sveriges Första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.