Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Första kvartalet 2017

Fortsatt tillväxt för Danske Bank

  • Starkt resultat på en konkurrensutsatt marknad
  • Fler kunder och ökade volymer
  • Nya strategiska affärer gynnar tillväxten

Efter ett mycket starkt 2016 fortsätter Danske Bank sin expansion på den svenska marknaden. För årets första kvartal levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 1 629 mkr, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 19 procent jämfört med samma period förra året.

Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 11 procent jämfört med samma period föregående år och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 19 procent.

Kostnaderna ökade under perioden med 11 procent, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var positiva.

– Vi levererar ett starkt resultat för årets första kvartal, vilket är mycket positivt. Flera nya strategiska affärer bekräftar styrkan i vårt erbjudande och i vår kompetens. Genom våra nyetablerade företagscenters och samarbetet med TCO, som successivt startar i april, skapar vi förutsättningar för en fortsatt tillväxt, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Finansiell översikt Danske Bank Sverige

Resultaträkning
Mkr
2016 H12015 H1%2016 Kv22016 Kv1

%

Räntenetto1 5571 239261 5571 5341
Privisionsnetto38628336386418-8
Handelsintäkter*527560-652735548
Övriga intäkter31200330
Summa rörelseintäkter2 4732 083192 4732 3107
Kostnader-869-78511-869-983-12
Resultat före kreditförluster1 6041 298241 6041 32721
Kreditförluster25-38-2594-73
Rörelseresultat1 6291 260291 6291 42115
Skatt-361-155133-361-394-8
Periodens resultat1 2681 105151 2681 02723
Utlåning, mdr301272113012942
Inlåning, mdr12710719127129-2

*Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter.

Inflationstrycket i Sverige fortsatt lågt
Svensk ekonomi har generellt sett stärkts under årets första kvartal. Utvecklingen för exportindustrin har varit gynnsam, med stigande orderingång och produktionssiffror. Samtidigt fortsätter utvecklingen inom inhemska sektorer, som till exempel detaljhandeln, att mattas något från tidigare höga nivåer. Inflationstrycket är förhållandevis lågt och de centrala löneavtal som nyligen har slutits förstärker bilden av ett lågt kostnadstryck. Marknadsräntorna har mestadels gått sidledes under första kvartalet, vilket stämmer överens med utvecklingen för den svenska kronan.

Hög kundaktivitet
Efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet resulterade i volatila finansmarknader under perioden. Den politiska osäkerheten i kombination med blandande signaler från ECB och FED har inneburit en ökad aktivitet, i synnerhet inom valutahandeln, bland såväl bankens företagskunder som institutionella kunder.

Starkare position i Sverige
Samtliga affärsområden hade en god tillströmning av nya kunder samtidigt som befintliga kunder gjorde fler affärer med banken. Inom affärsområdet Corporate & Institutions har banken under perioden deltagit i flera strategiska transaktioner, bland annat som finansiell rådgivare i samband med börsintroduktionen av det nordiska omsorgsföretaget Ambea. Affärsområdet Personal Banking har under perioden fokuserat på förberedelser av samarbetet med TCO och deras 13 medlemsförbund. Erbjudandet till förbundens 1,3 miljoner medlemmar lanseras successivt från och med april.

I mars startade bankens samarbete med Wrapp som innebär att bankens privatkunder som använder kortbetalningar kan få personliga erbjudanden, belöningar och pengar tillbaka när de handlar hos företag och butiker som är anslutna till Wrapp. I slutet av mars hade drygt 13 000 kortkunder anslutit sig till Wrapp.

Nya kundcenters
Vikten av att tänka nytt och anpassa sin verksamhet efter nya kundbehov och omvärldens krav kommer att bli avgörande framöver. Under första kvartalet infördes därför en ny servicemodell på ett antal orter i Sverige. Bland annat startades två nya enheter, FöretagDirekt och AgriCenter, där banken samlar sin expertis i syfte att stötta bankens företags-, skog- och lantbrukskunder på ett så effektivt sätt som möjligt. Här ingår allt från enklare vardagstjänster till mer utökat stöd i komplexa ärenden som till exempel cash-managementlösningar.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första kvartalet 2017.  För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.
Danske Bank Sveriges Första kvartalet 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.