Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Årsresultat 2019: Stabila intäkter trots ett utmanande år

  • Resultat före skatt uppgick till 4 170 Mkr 
  • Aktiva företagskunder och återhämtning på bolånemarknaden 
  • Efterfrågan på gröna obligationer ökade och slog nya rekord

Under 2019 fortsatte tillväxten för Danske Bank i Sverige, både inom privat- och företagsmarknaden, dock i något långsammare takt än tidigare. Rörelseresultat före skatt för perioden uppgick till 4 170 Mkr, vilket är 33 procent lägre än rörelseresultatet 2018. Resultatet påverkades negativt som en följd av ett minskat ränte- och handelsnetto men även på grund av att kreditreserveringar och kostnader som ökade under perioden.  

Affärsaktiviteten har varit god under 2019, med många nya kunder och en breddad affär med våra kunder. Dock har ökad konkurrens med pressade marginaler som följd gjort att räntenettot sjönk tillbaka med 5 procent jämfört med förra året. Provisionsnettot ökade med 8 procent, vilket främst kan kopplas till ökade intäkter från kapitalmarknads-produkter, men även till högre låneprovisioner och placeringsprovisioner. Låg volatilitet på finansmarknaderna ledde till att handelsintäkterna minskade med 16 procent i jämförelse med 2018. De totala intäkterna minskade med 4 procent jämfört med 2018. 

Kostnaderna ökade med 15 procent, framförallt drivet av åtgärder för utveckling och investeringar inom det regulatoriska området. Efter flera år med mycket låga kreditförluster ökade kreditreserveringarna under 2019, kopplat till ett fåtal större   engagemang. Utlåningsvolymen är oförändrad jämfört med 2018, delvis beroende på en medveten minskning i vissa sektorer kopplat till en ny strategi. Inlåningsvolymen ökade med 18 procent jämfört med 2018 vilket grundar sig i en breddad affär med bankens kunder. 

- 2019 var på många sätt ett utmanande år där handelskrig, osäkerhet kring Brexit och minusräntor påverkade de finansiella marknaderna. Under året har banken gjort nödvändiga investeringar inom det regulatoriska området vilket ledde till ökade kostnader. Trots detta gör vi ett stabilt årsresultat med ökade volymer och ett inflöde av nya kunder, i synnerhet på företagssidan. Tillväxttakten på bolånemarknaden bromsade in något men tog fart igen i slutet av tredje kvartalet. I enlighet med vår långsiktiga strategi kommer vi ha fortsatt fokus på kundnöjdhet. Genom att bredda affären med ett utökat erbjudande av  lösningar för självbetjäning och mer avancerad rådgivning för de som har mer komplexa behov, flyttar vi fram våra positioner på den svenska bankmarknaden ytterligare, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2019
jan-dec
2018
jan-dec
%2019
kv 4
2019
kv 3

%

Räntenetto6 7877 116-51 6701 6730
Provisionsnetto1 7631 638858038849
Handelsintäkter9851 174-16229104120
Övriga intäkter31205639-67
Summa rörelseintäkter9 5669 947-42 4822 17514
Kostnader-4 404- 3 83115- 1 230-1 07015
Resultat före kreditförluster5 1626 117-161 2521 10513
Kreditförluster-99295--444-212109
Rörelseresultat4 1706 212-33808893-9
Skatt-880-1 420-38-207-12270
Periodens resultat3 2904 792-31601771-22
Utlåning, mdr3643640364368-1
Inlåning, mdr161137181611573

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Rekordlåga räntenivåer och inbromsning i svensk ekonomi
Året präglades av stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Det eskalerande handelskriget och alla frågetecken kring Brexit fick bland annat som följd att europeiska och svenska räntor låg på rekordlåga negativa nivåer. Under andra halvåret löstes dock spänningarna upp i takt med att USA och Kina kom överens om ett partiellt Fas1-avtal och att Boris Johnson vann Brexit-omröstningen. Räntorna tog i och med detta tillbaka en stor del av nedgången.

I Sverige försämrades tillväxtutsikterna och arbetsmarknaden. Inflationen höll sig mestadels under tvåprocentsmålet. I slutet av året valde Riksbanken att höja styrräntan till noll procent, en nivå som enligt Riksbankens prognos kommer vara under 2-3 år framåt. 

Aktiva företagskunder bidrog positivt 
Fortsatt efterfrågan på krediter och lån hos bankens företagskunder bidrog till ökade volymer som i kombination med ett inflöde av nya kunder påverkade resultatet positivt. Efterfrågan på bankens rådgivningstjänster har också haft en betydande roll, exempelvis agerade banken som rådgivare när Tequity sålde majoriteten av sitt aktieinnehav i Cybercom till Formica Capital samt när Rejlers förvärvade strategiska verksamheter från Neste Engineering Solutions, en transaktion som banken även var med och finansierade. 

Ökad konkurrens på bolånemarknaden
Tillväxten på bolånemarknaden i Sverige under året var 4,47% vilket kan jämföras med 2018 då tillväxten var 5,5%. Detta i kombination med ökad konkurrens och pressade marginaler resulterade i att bankens marknadsandelar för nyutlåningen minskade de tre första kvartalen. Den nya prismodellen för bolån som banken lanserade efter sommaren innebar dock en återhämtning och vid årets slut hade banken en marknadsandel av nyutlåningen som låg nära den totala marknadsandelen på 3,73 procent.   

Partnerskap – en viktig del av bankens strategi
Bankens partnerskap med TCO och Saco utvecklades väl under året och bidrog till tillväxten på privatmarknaden. I slutet av året valde HSB att teckna ett nytt partnerskapsavtal med Danske Bank för sina 140 000 bosparare. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 och förberedelser för att välkomna nya och tidigare bosparare pågick under fjärde kvartalet. 

Grön finansiering på frammarsch
Intresset för grön finansiering fortsatte och volymen gällande emissioner av gröna obligationer rusade i höjden.  Under 2019 gavs det ut gröna obligationer i svenska kronor för mer än 133 miljarder.  Det motsvarar en ökning på hela 85 procent jämfört med 2018.  Danske Bank agerade ”Bookrunner”i många betydande emissioner på marknaden och blev i slutet av året mycket glädjande rankad som bästa ”Bookrunner” i Norden avseende gröna obligationer.  

Innovativa lösningar skapar mervärde
Danske Banks ambition är att stärka det nordiska fintech-ekosystemet och skapa utrymme att utveckla nya innovativa lösningar. Som ett led i det arbetet lanserade banken bland annat plattformen Developer Playground, där utvecklare kan testa sina idéer och ta fram prototyper och koncept i en virtuell bankmiljö med tillgång till data. Målet är att addera lösningar som utvecklas genom samarbeten med tredjepartsleverantörer vilket skapar mervärde för bankens kunder och är en viktig del av bankens digitala strategi.

I slutet av förra året lanserade banken även en helt ny typ av bolån i Sverige, Bolån Stabil, som introducerades i ett första skede till bankens nuvarande kunder. Bolånet löper på 30 år vilket betyder att banken räknar med den faktiska räntan i sin kreditbedömning (f n 2,89%). Bolån Stabil passar dem som söker maximal trygghet i sin ekonomi och även för förstagångsköpare som vill komma in på bostadsmarknaden. Bolån Stabil har mötts av ett stort intresse från både kunder och icke-kunder, mäklare och byggbolag. Bolånet lanseras på bred front under första halvåret 2020.  

Ladda ned pressmeddelandet som pdf

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för helåret 2019. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Norberg
vd, Danske Bank Sverige
076-721 34 82
johanna.norberg@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com