Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari - mars 2020: Hög aktivitet i ett tufft marknadsläge

  • Resultat före skatt minskade till 489 Mkr (jmfr Q1 2019)
  • Stärkt position på bolånemarknaden
  • Ökade kreditreserveringar och utmanande marknadsläge

Trots den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi i spåren av Covid-19 fortsatte Danske Bank i Sverige att växa med fler kunder och ökade volymer inom såväl privat- som företagsmarknaden. Rörelseresultat före skatt för perioden uppgick till 489 Mkr, vilket är 69 procent lägre än rörelseresultatet för första kvartalet 2019. Lägre handelsintäkter, något svagare räntenetto, ökade kostnader och betydligt högre reserveringar för kreditförluster som en effekt av bland annat Covid-19 krisen, påverkade resultatet negativt. 

Affärsaktiviteten har varit god inom både privat- och företagsmarknaden, med ökade  inlånings- och utlåningsvolymer. Dock har ökad konkurrens i kombination med högre marknadsräntor, med pressade marginaler som följd, gjort att räntenettot sjönk med 6 procent jämfört med samma period förra året. Provisionsnettot ökade med 1 procent, vilket främst kan kopplas till ökade intäkter från placeringsprodukter. Utmaningar på finansmarknaderna kopplade till Covid-19 krisen ledde till att handelsintäkterna minskade med 46 procent i jämförelse med första kvartalet 2019, som var ett mycket starkt kvartal.  FI&Cs intäkter ökade dock med 43% (jmfr Q1 2019) drivet av hög aktivitet i kundaffären, medan marknadsvärderingen av vissa instrument påverkade intäkterna negativt. Danske Bank Sveriges totala intäkter minskade med 11 procent jämfört med Q1 2019.  

Kostnaderna som ökade med 8 procent kan framförallt kopplas till det regulatoriska området och en ökad kostnad för den danska resolutionsfonden. När det gäller kreditreserveringar som ökade markant under perioden, tillämpar Danske Bank en konservativ bedömning. Utlåningsvolymen har stigit 5 procent jämfört med mars 2019, med en ökning både på privat- och företagsmarknaden. Ökningen i mars 2020 var delvis kopplad till Covid19. Inlåningsvolymen har ökat 27 procent jämfört med mars 2019, vilket grundar sig i en breddad affär med bankens kunder. 

- Årets första kvartal inleddes positivt med ökade affärsvolymer och inflöde av både nya privat- och företagskunder. Vi stärkte våra marknadsandelar, vilket bekräftar en positiv trend från föregående kvartal. Men trots detta påverkades vårt resultat negativt som en följd av de makroekonomiska utsikterna som försämrades väsentligt i spåren av Covid-19. Likviditetsbrist och  svårigheter att emittera företagsobligationer och certifikat återspeglades i ökade kreditpropåer under mars. Vårt absoluta fokus är att stötta våra privat- och företags-kunder med rådgivning och finansiella lösningar som kan underlätta i den här svåra situationen. Jag välkomnar också de kraftfulla finanspolitiska initiativ som tagits. Det är med gemensamma krafter vi kan möta de tuffa utmaningar som uppstår i coronavirusets spår, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.  

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2020
jan-mar
2019
jan-mar
%2020
kv 1
2019
kv 4

%

Räntenetto1 6671 770-61 6671 6700
Provisionsnetto4284231428580-26
Handelsintäkter224419-46224229-2
Övriga intäkter710-2573120
Summa rörelseintäkter2 3272 621-112 3272 482-6
Kostnader-1 120- 1 0398- 1 120- 1 195-6
Resultat före kreditförluster1 2061 582-241 2061 287-6
Kreditförluster-717-145021-717-44461
Rörelseresultat4891 568-69489843-42
Skatt-102-355-71-102-207-51
Periodens resultat3871 213-68387636-39
Utlåning, mdr38937153893647
Inlåning, mdr1831442718316114

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Chocktillstånd i världsekonomin
Covid-19 lamslog världsekonomin under den senare delen av kvartalet. Den ekonomiska nedgången har varit blixtsnabb och kraftigare än någonsin sedan efterkrigstiden. De fåtaliga data som finns indikerar att Folkhälsomyndighetens något mindre restriktiva rekommendationer i Sverige möjligen givit avtryck i ett något mindre fall i den ekonomiska aktiviteten än i andra länder. Med detta sagt kommer de negativa effekterna antagligen vara omfattande även i Sverige. Det tydligaste exemplet är att varslen under mars steg mer än dubbelt så mycket som under recessionerna 1992-93 och 2008-09. 

Inflation och inflationsförväntningar föll under kvartalet snabbt till mycket låga nivåer. Bostadspriserna visade bara en smärre nedgång. Regeringen och de svenska myndigheterna med Riksbanken i spetsen har reagerat snabbt och lanserat åtgärder som siktar in sig på att ”brygga över” den period då restriktionerna är i kraft genom likviditetsstöd, statliga garantier, skattereduktioner, hyressubventioner och stöd åt kreditförsörjningen. Den stora effekten på svensk ekonomi väntas dock ske under det andra kvartalet.

Fortsatt efterfrågan på nya bolån
Bankens nya bolånemodell som introducerades i höstas har haft en fortsatt positiv effekt på nyutlåningen. Bankens marknadsandel för nyutlåningen under kvartalet var drygt 8 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som den totala marknadsandelen. Bankens samarbeten med TCO och Saco fortsatte att generera ett ökat inflöde av nya privatkunder. I januari trädde också det nya samarbetsavtalet mellan Danske Bank och HSB i kraft där ca 140 000 bosparare med ett totalt kapital på närmare 4 miljarder erbjuds ett förmånligt sparande. Överflyttningen som görs helt digitalt, påbörjades under första kvartalet och kommer successivt att slutföras under andra halvåret 2020. 

Som en följd av den eskalerande utvecklingen av Covid-19 har bankens roll som rådgivare blivit ännu tydligare då antalet kundmöten ökat med närmare 20 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Inom ramen för Finansinspektionens regelverk finns sedan tidigare möjlighet för bankerna att tillämpa undantag för amortering vid extraordinära händelser. Då banken anser att inkomstbortfall som uppstår på grund av Covid-19 är en sådan händelse, såg banken till att snabbt informera kunderna som fick möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet digitalt via bankens hemsida. Inom loppet av några dagar hade banken tagit emot drygt 1 000 ansökningar.

Hög aktivitet på företagsmarknaden 
Kvartalet inleddes starkt med hög aktivitet hos bankens företagskunder. Både in- och utlåningsvolymerna ökade och banken fick bland annat förtroendet när 50 nya företagskunder valde banken till sin husbank. Banken genomförde många stora och tongivande transaktioner på marknaden under kvartalets första del. Givet det snabba förlopp som Covid-19 medförde i mitten av mars, sjönk dock efterfrågan drastiskt inom ett flertal sektorer. I kombination med den likviditetsbrist som uppstod på obligationsmarknaden, hade många företagskunder behov av att ansöka om nya kreditfaciliteter för att öka sin likviditet. Volymen på de kreditpropåer som banken tog emot under mars var avsevärt högre än vad som är normalt under ett år.  

Inbromsning på obligationsmarknaden 
Obligationsmarknaden i Sverige utvecklades väldigt starkt förra året, en trend som såg ut att fortsätta för 2020. I början av året var såväl riskaptit som efterfrågan på krediter god. För den gröna obligationsmarknaden såg banken att företagens investeringsbehov var fortsatt stora och flera gröna obligationer emitterades i början av kvartalet, där Danske Bank bland annat agerat som rådgivare. 

I den senare delen av kvartalet skedde dock en inbromsning på obligations-marknaden, något som banken bedömer är relativt tillfällig. En positiv signal på att så är fallet var när Vattenfall i början av mars emitterade en grön obligation på 500 miljoner Euro där Danske Bank agerade som ”joint bookrunner”. Emissionen togs emot mycket positivt av marknaden. Vidare arrangerade även banken som exempel en grön obligation på 1,5 miljarder kronor för den nederländska utvecklingsbanken FMO. I spåren av Covid-19 finns det även signaler om framtida finanspolitiska stödåtgärder med inriktning på hållbarhet, något som skulle kunna bidra starkt till att marknaden för hållbara obligationer får ytterligare kraft.

Här kan du höra Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige, kommentera resultatet för den svenska verksamheten.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första kvartalet 2020. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Norberg
vd, Danske Bank Sverige
076-721 34 82
johanna.norberg@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com