Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Årsresultat 2020: Stabil tillväxt under ett turbulent år

  • Resultat före skatt uppgick till 3 789 mkr
  • Räntenettot ökade med 3 procent som en följd av ökade in- och utlåningsvolymer 
  • Stark underliggande affär - totala intäkter ökade med 6 procent  
  • Kreditreserveringar ökade – till stor del kopplat till enstaka engagemang
  • Hög aktivitet på bolånemarknaden – partnerskap en framgångsfaktor 
  • Banken ledande inom grön obligationsfinansiering – emitterat värde på 50 miljarder kronor

Händelser under perioden
Danske Bank Sverige levererar en stabil tillväxt för 2020. Marknaden för bolån fortsatte att växa under året och bankens marknadsandel av nyutlåningen för helåret låg på 4,2 procent medan bankens totala andel är 3,8 procent. 
I spåren av pandemin öppnades möjligheten för amorteringsfrihet vilket endast ett fåtal bolånekunder utnyttjade. Partnerskap utgör en betydande del av bankens strategi och drev mycket av tillväxten av utlåningen,  men även av inlåningen där banken välkomnade drygt 102 000 HSB Bosparkunder som tillförde ca 4,9 miljarder kronor.

Trots en stor osäkerhet på marknaden ökade även volymen av företagsutlåningen under året och volatiliteten på valuta- och aktiemarknaderna bidrog starkt till resultatet. De ökade kostnaderna kan bland annat kopplas till den transformation som banken påbörjade under året. Marknaden för grön obligationsfinansiering satte nya rekord. 
Banken agerade här som arrangör för en mängd emissioner till ett värde av 50 miljarder kronor vilket gör Danske Bank till den ledande nordiska banken inom området. 

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:
 ”Det har varit ett intensivt år som präglats av den pågående pandemin. Trots ökade kreditreserveringar och kostnader som påverkat resultatet negativt, gör vi ett bra och stabilt resultat. Vi har haft ett stort inflöde av nya kunder och ökade volymer, både på in- och utlåningssidan. Det är också roligt att kunna konstatera att 360 nya företagskunder valt oss till sin husbank under pandemin. Vår rådgivning och expertis har efterfrågats i stor omfattning och genom den snabba digitala transformationen fördubblade vi antalet digitala rådgivningsmöten. De negativa effekterna på ekonomin har i stor grad motverkats med hjälp av olika stimulansåtgärder, men utmaningarna är stora även framöver. Vi ska fortsätta finnas för våra kunder som en betrodd finansiell partner och tillsammans klara av de prövningar som finns.” 

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2020
jan-dec
2019
jan-dec
%2020
kv 4
2020
kv 3

%

Räntenetto6 8316 65931 6851 746- 3
Provisionsnetto1 7981 7632 55636951
Handelsintäkter1 4881 11434 325504- 36
Övriga intäkter2530-178633
Summa rörelseintäkter10 1429 56662 5742 625- 2
Kostnader- 4 825- 4 40410-1 293- 1 14713
Resultat före kreditförluster5 3175 16231 2811 478- 13
Kreditförluster- 1 528-992154-1-554- 100
Rörelseresultat3 7894 170- 91 28092439
Skatt- 858-880- 3- 293- 22729
Periodens resultat2 9313 289- 1198769742
Utlåning, mdr3793644379391- 3
Inlåning, mdr231161432312157

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi
privat- och företagskunder samt stora institutionella kunder med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster. Vårt
mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern
genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com