Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Corona-boom för sågverken och underskattad prisutveckling på skogsmark

Prisökningarna inom den svenska trävarusektorn är en av de kraftigaste på 70 år. Priserna bedöms fortsätta öka med uppemot 30 procent under det andra kvartalet – och även om produktionen slår nya rekord förväntas den extrema bristen på virke fortsätta efter sommaren. Samtidigt menar Danske Bank i sin senaste analys ”Skog & Ekonomi” att prisökningen på skogsmark är 25 procent större än vad statistiken visar vilket ökar risken för nya skogsköpare.

En historisk tillbakablick visar att den nuvarande prisutvecklingen på trävaror kan bli den högsta på 70 år sedan efterkrigstidens ”Korea-boom” 1951.

– I dag upplever sågverken det omöjligt att mätta marknaden. Samtidigt som branschen gläds åt utvecklingen så finns det en oro för att denna boom kan följas av en snabb och brant vändning, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Trävarupriserna i USA svänger som en kryptovaluta

I USA har trävarupriserna svängt som en kryptovaluta och stigit från stabila nivåer på cirka 400 USD/’ft till uppemot 1 400 dollar – en uppgång med 250%. Även i Sverige har priserna på trävaror stigit med drygt 50% och kalkylerna visar på fortsatta prishöjningar på uppemot 30% under det andra kvartalet.

Den höga efterfrågan inom träsektorn leder till fördubblade rörelseresultat jämfört med normalår. Exempelvis visar Södras, Holmens och SCA:s sågverksamheter en rörelsemarginal på cirka 20% under det första kvartalet i år. Danske Bank spår att enskilda sågföretags marginaler kan överstiga 30% vid slutet på året.

– Med välfyllda kassor räknar vi med investeringar i högre kapacitet och förädling. Vi bedömer att konsolideringen fortsätter med förvärv för ökad sågkapaciteten och tillgång till timmer samtidigt som man minskar konkurrensen och effektiviserar sin verksamhet, säger Johan Freij.

Missvisande statistik ökar risken för nya skogsköpare

Danske Bank kan samtidigt berätta att värdeökningen på skogsmark är kraftigt underskattad. 

Enligt försäljningsstatistik har snittfastigheten ökat med 147 procent mellan1995 till 2017. Men enligt Danske Banks genomlysning är den faktiska värdeökningen på skogsfastigheter hela 172 procent, alltså 25 procentenheter högre än vad statistiken visar.

Skogsmark prissätts i kronor per kubikmeter skog och virkesförrådet på fastigheten sätter därmed priset. Virkesförrådet i skogsbruksplanerna har ökat mer än genomsnittet i skogen. Tidigare var planerna ofta underskattade och det fanns en ”krockkudde” för skogsköpare i form av mer skog än vad som framgick i prospektet. 

– Men med nya metoder som lasermätning av skogen så ligger dagens bedömningar av volymen betydligt närmare sanningen. Så den tidigare krockkudden om 25 procent av värdet på fastigheten är till stor del borta. Det innebär en större risk för skogsköpare i dag – särskilt med dagens prisnivåer på mark, säger Johan Freij.

Råd till skogsägare
Danske Bank analyserar också den globala trävarumarknaden och utsikterna för svenska producenter av timmer och massaved. Johan Freij har ett antal generella råd till skogsägarna:

  • Skogsägare med behov av pengar ska överväga att slutavverka eftersom sågverken är i stort behov av timmer och kommer att betala bra under en period framöver
  •  Plocka fram skogsbruksplanen och gå igenom dina slutavverkningsbestånd, speciellt skog som kan vara barkborreskadad
  • Klimatanpassa din skog genom att föryngra med tall på höjderna, gran i sluttningarna och behåll mer av lövträden i sänkorna
  • Pröva självföryngring på tallmarker om du har rätt ståndort och kan sköta föryngringen
  • Behåll mer löv vid både röjning och gallring för att minska risken för eventuella insektsskador
  • Behåll inte alltför många gamla granbestånd och speciellt inte på torra marker

Mer information i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 2 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 5275, johan.freij@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se