Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari - juni 2021: Ökat resultat för Danske Bank Sverige – återhämtning på marknaden tydlig

  • Resultat före skatt uppgick till 2 164 mkr - ökning med 36 procent
  • Räntenettot minskade med 2 procent som en följd av pressade marginaler     
  • Totala intäkter ökade med 3 procent, drivet av högre provisionsnetto och handelsintäkter  
  • Engångskostnader om 480 mkr belastade periodens resultat   
  • Kreditreserveringarna minskade till 204 mkr – tydligt tecken på återhämtning 

Händelser under perioden
Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 2 164 mkr vilket är en ökning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen relateras till högre provisionsnetto och handelsintäkter samt en avsevärt lägre nivå av kreditreserveringar, vilket är ett tecken på återhämtning på marknaden. Den totala inlåningsvolymen för perioden ökade väsentligt samtidigt som den totala utlåningsvolymen sjönk något. Periodens resultat belastades med kostnader av engångskaraktär om 480 mkr vilket avser momsärende i Sverige som beslutats av EU-domstolen och som tidigare kommunicerats. Exklusive engångskostnader minskade periodens kostnader med 5 procent.

Ett gynnsamt börsläge samt volatila valuta-, ränte- och aktiemarknader bidrog till en fortsatt stark tillväxt för bankens enhet Stora företag och institutioner. De små- och medelstora företagen har dock haft en avvaktande position med minskad kundaktivitet som följd. Konkurrensen på bolånemarknaden är mycket stark vilket medfört fortsatt prispress. Banken hade ett positivt inflöde av nya bolånekunder under perioden vilket framförallt var drivet av partnerskapsavtalen med Saco och TCO.

Under perioden arrangerade banken emissioner av de första gröna obligationer för Lantmännen, SCA, Nyfosa och Catena. För Lantmännen och SCA agerade Danske Bank även struktureringsrådgivande för de gröna ramverken.  I slutet av andra kvartalet medverkade banken även i emissionen av SIDAs hållbarhetslänkade obligation om 1,5 miljarder kronor.

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:
“Vi presenterar ett bra resultat för första halvåret, därmed fortsätter vi på vår tillväxtresa i Sverige. De lägre kreditreserveringarna under perioden är en signal på att marknaden håller på att återhämta sig. Vår underliggande affär utvecklades positivt och vi kan konstatera att aktiviteten var särskilt hög hos våra stora företagskunder. Under perioden har vi fått en mängd husbanksmandat och förtroendet att medverka i ett flertal profilerade transaktioner, inte minst inom hållbarhetslänkade obligationer, vilket återspeglar bredden i vår kompetens. De ökade inlåningsvolymerna under perioden var en följd av en stark börsutveckling och minskad privatkonsumtion men även som en del av att majoriteten av HSB Bospars medlemmar nu flyttat sitt sparande till oss, vilket är lite av en milstolpe.”

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2021
jan-juni
2020
jan-juni
Index
2021/
2020
2021
kv 2
2021
kv 1

Index Kv2/
Kv1

Räntenetto 3 3273 39998 16681 660100
Provisionsnetto 990871114 544446122
Handelsintäkter 767661116 30745967
Övriga intäkter 3011273 121771
Summa rörelseintäkter 5 1144 942103 2 5312 58298
Kostnader** 2 7462 3831151 6311 114146
Resultat före kreditförluster 2 3682 55993 9001 46861
Kreditförluster 20497321 239- 35-
Rörelseresultat 2 1641 586136 6611 50344
Skatt 28933886 152137111
Periodens resultat 1 8751 248150 5091 36637
Utlåning, mdr 38239697 382379101
Inlåning, mdr 265203130 265233114
Kostnad/Intäkt andel % 53,748,2111 64,443,1149

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 
**480 mkr engångskostnad för momsärende I Sverige beslutat av EU-domstolen varav 441 mkr redovisas i den svenska filialens årsbokslut 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella kunder med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.  Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare. 

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com