Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari - mars 2021: Danske Bank Sverige växer med 22 procent på en marknad i återhämtning

  • Resultat före skatt uppgick till 1 503 mkr  
  • Oförändrat räntenettot  - kopplat till coronaeffekter och pressade marginaler 
  • Totala intäkter ökade med 11 procent 
  • Kostnaderna minskade med 1 procent - i linje med bankens besparingsåtgärder
  • Återföringar av kreditreserveringar på 35 mkr påverkade resultatet positivt   

Händelser under perioden
Danske Bank i Sverige levererar ett starkt resultat för årets första kvartal. Resultatet före kreditförluster ökade med 22 procent och med hänsyn tagen till gjorda återföringar av kreditreserveringar ökade rörelseresultatet med 208 procent. Bankens affärsområde Storföretag och Institutioner utvecklades starkt under kvartalet. Den höga volatiliteten på valuta-, ränte- och aktiemarknaderna samt kundernas behov av handelsrelaterade och finansiella tjänster bidrog till det goda resultatet. Banken har haft ett bra inflöde av nya företagskunder, dock har små och medelstora företagskunder fortfarande haft utmaningar i spåren av pandemin. 

Bankens affärsvolymer ökade både från företag- och privatkunder, där inlåningsvolymerna växte markant med 27 procent. Den ökade konkurrenssituationen på bolånemarknaden påverkade tillväxttakten för nya bolån som var svagare än samma period förra året. 

Tecken på återhämtning återspeglas även i det rekordstora intresset för företagsförvärv, en marknad som var relativt svag förra året. Efterfrågan på hållbara finansieringslösningar har varit fortsatt hög. Hela 40 procent av de obligationer som emitterades under perioden var hållbara obligationer - majoriteten utgjordes av gröna obligationer. 

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar: 
”Vi inleder årets första kvartal mycket starkt på en marknad som visar tydliga signaler på återhämtning. Affärsaktiviteten under perioden var generellt hög, i synnerhet hos våra stora företagskunder där vi haft ett mycket starkt kvartal. Vi har haft ett svagare kvartal på bolånemarknaden samtidigt har vi breddat vår affär där våra kunder i allt högre utsträckning bland annat tagit del av våra placeringserbjudanden. Marknaden för gröna obligationer har vuxit enormt under kvartalet och är fortsatt glödhet. Här har vi med vår expertis stärkt vår position ytterligare genom att agera som arrangör och rådgivare i många tongivande emissioner – något som öppnat dörrar för nya spännande affärsmöjligheter framåt.”

Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2021
jan-mar
2020
jan-mar
%2021
kv 1
2020
kv 4

%

Räntenetto1 654 1 65801 6541 685-2
Provisionsnetto446 4284446556-20
Handelsintäkter465 23310044632543
Övriga intäkter17 7143178113
Summa rörelseintäkter2 582 2 326112 5822 5740
Kostnader-1 114 - 1 120-1-1 114- 1 293-14
Resultat före kreditförluster1 468 1 206221 4681 28115
Kreditförluster35 -717-35-1-
Rörelseresultat1 503 4892081 5031 28017
Skatt-137 -10234-137- 293-53
Periodens resultat1 366 3872531 36698738
Utlåning, mdr379 389-33793790
Inlåning, mdr233 183272332311
Kostnad/Intäkt andel %43,1 48,2-1143,150,2-14

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella kunder med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.  Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare. 

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn

www.danskebank.com