Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport 2008 Danske Bank Sverige

Stockholm den 5 februari 2009.

Starkt resultat i en orolig tid
För 2008 uppgick resultatet före kreditförluster till 1 820 miljoner kronor jämfört med 1 445 miljoner kronor samma period förra året, vilket är en ökning med 26 procent. Det är ett starkt resultat med hänsyn till den svåra utvecklingen på finansmarknaderna. Det är särskilt glädjande att provisioner och handelsintäkterna ökade trots oron på kreditmarknaden. Resultatet är en konsekvens av stort engagemang inom hela vår svenska bankrörelse.

Höga kostnader ska reduceras
Kostnaderna steg med 9 procent vilket bl.a. härrör från ökad kundaktivitet, men också pensionsavsättningar samt valutakursförändringar. Banken har inlett arbetet att reducera ökningstakten och ytterligare förbättra O/I-talet under 2009.

Kreditförlusterna ökade under 2008
Under 2008 uppgick kreditförlusterna till 739 miljoner kronor. Kreditförlusternas andel av totala utlåningsvolymen motsvarar 0,29 procent. Kreditförlusterna bestod av enskilda reserveringar och portföljreserveringar. Med hänsyn till den försämrade konjunkturen är risken betydande för fortsatt höga kreditförluster. Banken har därför etablerat en särskild organisation för att identifiera och aktivt reducera risker där så behövs.

  • Banken har tagit marknadsandelar och stärkt positionen som Sveriges femte största bank. Inlåningen ökade med 14 procent och utlåningen ökade med 25 procent jämfört med 2007.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 26 procent och provisionsintäkterna ökade med 7 procent tack vare ökad kundaktivitet.
  • Kreditförlusterna ökade och uppgick till 739 Mkr, vilket innebär att kreditförlustnivån motsvarade ca 0,29 procent av utlåningen under året.
  • En särskild organisation för att identifiera och aktivt reducera risker där så behövs har etablerats i banken.
  • O/I-talet utvecklades positivt, trots att kostnaderna ökade med 9 procent. Under 2009 ska kostnadsökningstakten reduceras.
  • Banken tog återigen tätpositionen med flest nöjda privatkunder jämfört med alla fullservicebanker enligt SKI och utsågs även till Årets Affärsbank.
  • Beslutades att fullfölja satsningen på att öppna nya kontor och starta en ny provinsbank i Umeå.

Komplett resultatrapport som PDF
För mer information läs resultatrapporten för 2008.