Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Återigen ett starkt resultat för 2010

Stockholm den 10 februari 2011.

Ett år präglat av stark resultatutveckling
Danske Bank Sverige presenterar återigen ett starkt resultat för helåret 2010. Resultatet visar en god utveckling för alla väsentliga nyckeltal inom alla affärsområden. Vi har även stärkt vår konkurrenskraft i Sverige med fortsatta investeringar i  konkurrens¬kraftiga erbjudanden och ökad kompetens inom privatmarknad, företagsmarknad och institutionella sektorn.

  • Resultatet före kreditförluster ökade med 17  procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 1 875 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital visar tydliga förbättringar under året.
  • Intäkterna har förstärkts varje kvartal under året och ökade totalt med 5  procent jämfört med föregående år till  4 156 miljoner kronor.
  • Banken har under året arbetat med ett program för förbättring av effektivitet. Kostnaderna har till följd av detta minskat med 4 procent jämfört med föregående år.
  • Kreditförlusterna är fortsatt på en  låg nivå.
  • Inlåningsvolymen har  under året ökat med 4 procent samtidigt som utlåningsvolymen varit oförändrad.
  • Under hösten har en strategi för en stark och kundfokuserad utveckling under kommande år lagts fast.

För mer information läs resultatrapporten för helåret 2010.