Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Fortsatt gott kreditklimat trots orosmoln vid horisonten

Danske Banks övergripande kreditindikator visar en marginell nedgång från föregående mättillfälle våren 2011 (från 69 till 68), vilket visar hur väl svensk kreditmarknad fungerar. Detta står också i bjärt kontrast till den markerade försämring av kreditförhållanden som uppenbarligen har ägt rum i Euroområdet sedan i våras.

- Svensk kreditmarknad fortsätter alltså att visa styrka medan skuldproblematiken rasar i Europa. Men även om svenska företag anser att tillgången på finansiering är god uppger var fjärde företag att världsekonomin har påverkat dem i negativ riktning och att de har dragit ned sina investerings- eller anställningsplaner, säger bankens chefekonom Roger Josefsson.

En tydlig förändring sedan förra mätningen är att det inte längre är en majoritet av företagen som avser att höja priserna med mer än Riksbankens inflationsmål (2% å/å). En indikation på att Riksbanken bör skjuta fram sina förväntade höjningar ytterligare.

Några branscher som i dag upplever det som betydligt tuffare att få finansiering är den kreditintensiva fastighetssektorn och byggsektorn. Fastighetssektorn var vid senaste mättillfället i ett mycket expansivt skede, där vilja och tro på det egna företaget var mycket starkt. Sedan i våras har optimismen dämpats väsentligt samtidigt som villkoren från bankerna blivit hårdare.

Trots en förväntat lägre expansionstakt och en något mindre stark finansiell ställning bedömer företagen att behovet av extern finansiering kommer att fortsätta öka under de närmaste 12 månaderna.

Danske Banks Kreditbarometer ger en bild av svenskt näringslivs egna uppfattning om tillgången på extern finansiering motsvarar deras behov. Den övergripande kreditindikatorn är konstruerad att anta värdet 0 när företag anser att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på finansiering. Värden över 0 innebär att det är god tillgång på extern finansiering, medan värden mindre än 0 innebär att det är svårt att få tillgång till extern finansiering. Undersökningen omfattar inte finansiella företag. Mätperiod: 7 – 28 september, Bas: 1027 intervjuer.